Strandstuviken

Hitta hit

Vid Östersjökusten mellan Nyköping och Oxelösund ligger Strandstuvikens naturreservat. Det nås med bil lättast genom att söder om Nyköping, vid Arnö, följa vägen österut mot Strandstuvikens camping- och badplats. Från parkeringsplatsen går en stig till reservatet.

Koordinat till parkering (WGS84): 58.72060, 17.09163

Aktuellt i reservatet

Under 2016 och 2017 pågår flera insatser i naturreservatet. I de skogliga delarna friställs igenväxta gamla träd. På strandängen kommer tuvor att tas bort för att gynna fågellivet och markfloran. Åtgärderna är en del av projektet LIFE Coast Benefit (se länk till höger). Länsstyrelsen  genomför åtgärderna i samarbete med Nyköpings kommun som är förvaltare för naturreservatet.

För besökaren

Strandstuviken är känt för sitt rika fågelliv. Hit kommer många för att skåda fågel. I norra delen av reservatet ligger ett fågeltorn med utsikt över vattnet och en av strandängarna. Flera stigar finns i området.

Sörmlandsleden passerar genom den norra delen av reservatet, vid Strandstuvikens camping. Slingan är på åtta kilometer och leder bland annat till det närbelägna naturreservatet Linudden. I södra delen av reservatet finns det också en ridled.

Precis norr om reservatet ligger campingen som även har en populär badplats. Det går även att hitta lämpliga naturbad i mellersta och södra delen av reservatet.

Beskrivning

Strandstuvikens naturreservat är en av länets värdefullaste rastlokaler för flyttfåglar. Området består av ett par smala utskjutande uddar samt av två grunda havsvikar, Snäckviken och Strandstuviken. Stränderna är långgrunda och innanför dessa finns vidsträckta strandängar. Längre in mot land vidtar skogsområden av skiftande typ, alltifrån hällmarkstallskogar till ekhagar.

Strandängarna är viktiga för både fåglar och växter. Bland mindre vanliga växter i området märks älväxing och sumpgentiana. En del stora bestånd av majviva finns på strandängarna.

Strandängarna utgör goda rast- och häckningsplatser för vadare och sjöfåglar. Korp, mindre strandpipare, häger och gravand häckar i området. I den inre delen av Strandstuviken rastar många skräntärnor under vår och sensommar. Stora skäggdoppingkolonier finns dels i södra delen av Snäckviken och dels kring Flättna. Här kan man också se gott om sothöns.

Av rastande arter märks bland annat stora andfågelflockar med vigg, brunänder, bergänder, knipor, stjärtänder och bläsänder. Flockar av sång- och knölsvanar samt storskrake och salskrake är andra fåglar man ser i området. De flesta av landets vadarfåglar har noterats i området, bland annat spovsnäppa och myrsnäppa. Under sträcktider håller stora flockar med rastande ängspiplärkor och sädesärlor till på strandängarna.

Fågelfaunan i området kring Strandstuviken hör till de bäst dokumenterade i länet. Under en lång följd av år har området utgjort exkursionslokal för traktens ornitologer. Sedan 1984 finns en fältstation i området med uppgift att bedriva fågelstudier inom hela området.

Delar av Strandstuvikens naturreservat är fågelskyddsområde där förbud att beträda mark eller vattenområde gäller under tiden 1 april - 30 september.

Naturreservatet ingår i det Europeiska nätverket (Natura 2000) av värdefulla naturområden.

Information

Ytterligare information om reservatet kan lämnas av länsstyrelsen 010-223 40 00.

Vid frågor om betesdjur ring 070-28 11 449 eller 073-55 84 144.

Syfte

Att skydda och vårda ett kulturpräglat kustlandskap med alla dess biotoper så att områdets betydelse som häcknings- och rastplats för fågellivet kan bestå. Att bevara landskapsbilden att kanalisera det rörliga friluftslivet så att faunan och vegetationen inte blir utsatta för störningar eller förslitning samt att möjliggöra att området kan utnyttjas för naturstudier och forskning.

Föreskrifter

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • ta bort eller skada fasta naturföremål eller skada marken
  • gräva upp växter eller skada vegetationen
  • tälta eller ställa upp husvagn
  • göra upp eld
  • framföra sjöskoter eller annat motordrivet fordon
  • framföra båt med högre hastighet än 5 knop i Strandstuge- och Snäckvikarna innanför en linje från Björnudden över Våmedet till Tallargrundet
  • bedriva fritidsfiske inom motsvarande område som ovan under tiden 1 april till 31 oktober
  • under tiden 1 april till 30 september beträda det område som på kartan, tillhörande reservatsbeslutet,  utmärks med en prickad linje (fågelskyddsområde)
  • medföra hund som inte är kopplad

Fakta

Beslutsdatum: 1989-04-28
Kommun: Nyköping
Naturreservatsförvaltare: Nyköpings kommun
Storlek: 990,1 hektar

 


Logotyp LIFE CB
Området ingår i projektet LIFE Coast Benefit. Klicka på bilden för att komma till projektets webbsida.

Karta

Get Microsoft Silverlight