Stora Bötet

 Bild från Stora bötet

Läge

Naturreservatet ligger ca 3,3 kilometer söder om Tuna kyrka, Nyköpings kommun.

Sörmlandsleden passerar genom området.

Syfte

Syftet med naturreservatet är att bevara ett stort opåverkat mossområde. Syftet är också att ge möjlighet till naturupplevelse och vetenskaplig forskning.

För besökaren

Stora Bötet har ett rikt fågelliv och är därför ett omtyckt område för fågelskådare. Särskilt om vårvintern kommer många hit för att bevittna orrspelet. Genom området slingrar sig Sörmlandsleden. Leden passerar reservatet men har också en rundslinga upp på Bötesberget.

Beskrivning

Stora Bötet utgör ett av länets största myrkomplex med mossar och kärr. Mosseplanen är delvis glest bevuxna med lågväxta tallar. De glesa tallmossarna domineras av skvattram och odon. I öster finns ett tjärn, Gälkhyttedammen. Stränderna har vassar av främst blad- och kolvass.

Myren har ett rikt fågelliv med häckande tranor och flera and- och vadararter samt gott om ugglor vissa år. Fina orrspel förekommer på myren varje år.

Det är myren som utgör grunden för områdets höga naturvärden. På grund av detta är området klassat som riksintresse för naturvården.

Naturreservatet ingår i det Europeiska nätverket (Natura 2000) av värdefulla naturområden.

Information

Ytterligare information om reservatet kan lämnas av länsstyrelsen 010-223 40 00.

Föreskrifter

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • tälta
  • elda annat än på särskilt anvisad plats efter Sörmlandsleden
  • störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs, t ex levande och död ved
  • medföra okopplad hund eller annat husdjur
  • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift

Fakta

Beslutsdatum: 1997-12-19
Kommun: Nyköping
Storlek: 324.4 ha