Sävö

Hitta hit

Sävö är den nordligaste ön i den stora ögruppen Hartsö –Ringsö – Långö – Sävö som ligger sydost om fjärden Tvären. Från E4:an tar du avfart 138, Vagnhärad. Sväng höger efter 2,4 km, Stationsvägen. Sväng vänster efter 3,3 km, skylt mot Studsvik. Sväng vänster efter 6,6 km, skylt mot Källvik. 

Ön ligger 300 meter från Källviks brygga och nås endast med båt. Under sommarsäsongen kör vandrarhemmet turer. Länstrafiken i Södermanland kör också turer vissa dagar, så kallad kompletteringstrafik. 

För besökaren

Sävö lockar besökare året runt. På hösten kommer fritidsfiskarna med hopp om att fånga gädda och öring. På vintern snör fritidsfolket på sig långfärdsskridskorna och åker ut från Sävsundet. Under årets varmare månader lockar Sävös stränder. Vandringsstigarna som går runt ön är också välbesökta. Utmed Sörmlandsleden finns toaletter och grillplatser.

Natur

Sävö ligger nära fastlandet och har innerskärgårdskaraktär. Ön är starkt kulturpåverkad och präglad av jordbruk- och betesdrift. Ön är måttligt kuperad och når som högst 18 meter över havet. Klipphällar, branta berg, sänkor och skrevor finns framför allt på den västra sidan. Skogen består av gran och tall med alkärr på några ställen.

 Bild på Sävsundet

Stränderna är omväxlande och ofta låglänta med strandängar.
Trots att Sävö är relativt liten är floran artrik och ön innehåller ett stort antal vegetationstyper. Öns vegetation är präglad av betet och innehåller bland annat Adam och Eva, jungfrulin, vildlin, klätt och darrgras.

På Sävö finns gott om rester av det gamla odlingslandskapet: åkrar, odlingsrösen och handgrävda diken. På ön finns också omkring 100 hamlade träd av lind, ask och ek. Några riktigt gamla ekar - omkring 300 år gamla - finns kvar i anslutning till den gamla lotsplatsen. De flesta ekarna planterades troligen då Sävö var en arrendegård under Tureholms säteri, under den tidsepok då eken ansågs symbolisera välstånd och framgång.

Kulturhistoria

Förr i tiden spelade Sävö dessutom en roll i landets försvar. Rester av gamla försvarsverk - skansar - finns på båda sidor om Sävsundet. Men ön är kanske mer känd som lotsboställe. Lotsar bodde på Sävö från 1600-talet och fram till 1967 då lossningen upphörde. Under andra världskriget fanns till exempel sju lotsar på ön.

I dag finns tre åretrunt-boende familjer på ön samt ett antal fritidsboende.

Friluftsliv

Numera används de före detta lotsbostäderna till vandrarhem under sommarmånaderna och till lägerskoleverksamhet, naturskola, i Sörmlandskustens naturskolas regi under terminstid. På öns sydöstra spets ligger ett litet lotsmuseum som speglar lotsningens historia.

På Sävö är det lätt att vandra i behaglig och omväxlande skärgårdsnatur. På ön finns två vandringsleder, Sörmlandsleden och Sävöleden. Båda är omkring tre km långa. 

 Bild på den röda lilla uthyrningsstugan i Boholmsviken

På Sävö finns också två stugor att hyra. Den ena ligger vid Boholmsviken på öns östra del och den andra ligger vid Lägerplatsen på den norra delen. Stugorna har sju respektive sex bäddar och standarden är enkel utan el och med utedass. Vatten hämtas eller körs ut från Sävö gård. För mer information och bokning se www.savogard.se. På hemsidan finns också praktiskt information, bland annat:

 • hur du kan ta dig ut till Sävö
 • var du kan lägga till med båt
 • kartor över vandringslederna
 • var du kan tälta.

Information

Arrendatorer på Sävö är Janne Linder och Karin Gustafsson, tel 073 – 2010124. Mer information om arrendatorerna hittar du här

Ytterligare information om reservatet kan lämnas av länsstyrelsen 010-22 340 00.

Syfte

Det övergripande syftet med reservatet är att vårda och bruka ett sörmländskt skärgårdslandskap som vuxit fram med jordbruk, fiske och till mindre del skogsbruk som basnäringar. Dessa näringar skall vara utgångspunkten för områdets skötsel. Andra syften med reservatet är att det ska kunna användas för undervisnings- och informationsverksamhet med inriktning på natur- och kulturlandskapet i Södermanlands skärgård, samt användas för rekreation och friluftsliv.

Föreskrifter

För att underlätta för allmänheten har vissa gemensamma regler beslutats för naturreservaten i Sörmlands skärgård.

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildningar genom att borra, rista, spränga eller måla
 • på ett störande sätt använda musikinstrument, bandspelare, musikanläggning e dyl störa djurlivet, t ex genom att klättra i boträd, eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur
 • medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat eller förvarat i bur
 • göra upp öppen eld på annan än särskilt iordningställd plats som är markerad med skylt
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor och lavar
 • för längre tid än två dygn i följd för- ankra båt vid samma strand
 • tälta längre tid än två dygn på samma plats
 • anordna tävlingar eller bedriva lägerverksamhet färdas med, parkera eller ställa upp husvagn
 • landa med luftfarkost
 • färdas med motordrivet fordon eller hydrokopter
 • släppa ut avloppsvatten, olja eller andra kemiska ämnen som kan skada naturmiljön

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

 • bedriva försäljning eller annan verksamhet i kommersiellt syfte
 • utföra sådan vetenskaplig undersökning som kan leda till skada eller annan negativ påverkan på växt- eller djurlivet

 

Fakta

Beslutsdatum: 1987-05-22
Kommun: Nyköping
Storlek: 303,1 ha varav cirka 220 ha vatten
Markägare: Naturvårdsverket

 


Karta

Get Microsoft Silverlight

Logotyp LIFE CB
Området ingår i projektet LIFE Coast Benefit. Klicka på bilden för att komma till projektets webbsida.

På Sävö har Sörmlandskustens naturskola undervisning höst och vår. Läs mer på deras webbplats:

Lägerskola Sävö

 Arrendatorer på Sävö

Som arrendator har man till uppgift att bo på ön och sköta odlingslandskapen.

Mer information om arrendatorerna finns här.