Ringsö

Hitta hit

Reservatet är beläget 25 km öster om Nyköping, i skärgården ett par km utanför Studsvik. Till reservatet tar du dig med egen båt.

Beskrivning

Ringsö är den största av öarna i den sörmländska skärgården och innehåller ett stort antal naturtyper: djupa skogar, ängs- och betesmarker, lundpartier och varierande stränder. l det kulturpräglade landskapet finns tydliga spår av skärgårdsjordbruk.

Längs öns sydöstra sida och väster om Ringsö och Hummelviks gårdar är stränderna branta och bergiga.

I söder finns däremot sandstränder och en sjö som snörts av från havet genom en sand- och grusrevel. Här låg förr en hamn med fiskebodar och båthus. I dag finns bara några sten- och trägrunder kvar från den tiden.

Skogen på Ringsö består framför allt av barr- eller blandskog. Tallbevuxna hällmarker avbyts av sänkor.

I södra delen av ön är skogen präglad av långvarigt skogsbete. Ringsö innehåller också torrängar, betesmarker och områden med en artrik ängsflora. Över 600 arter har påträffats.

Sex gårdar har funnits på Ringsö. Kring gårdarna ligger gamla betesmarker och ängar som delvis är igenväxta. I områden som fortfarande hävdas växer bland annat vildlin, pillerstarr, darrgräs, nålstarr, vanlig ögontröst och solvända.

På Ringsö finns också ett stort antal träd med spår av hamling, bland annat ask, oxel, lind, sälg och björk.

Mellan Ringsö gårdar och Laxvarpet finns en gammal linrötningsgrop. Av linet som odlades och rötades på ön tillverkades bland annat nät till fiske. Vid djupsundet ligger Österbodarna, gamla fiskebodar, som har restaurerats och återfått sitt ursprungliga utseende, bland annat med vasstak.

I den större delen av skogsmarken har skogsbetet med kreatur helt upphört. Det har i stället ersatts av en relativt stor hjortstam.

Runt Ringsö finns flera naturhamnar som sommartid nyttjas av båtfolket.

Ringsö ägdes fram till 1952 av Hånö säteri, då ön förvärvades av familjen Kjellberg som numera arrangerar konferenser och utflykter med islandshästar under sommaren. På ön finns dessutom två åretruntboende arrendatorer som hävdar markerna med hjälp av får och nötboskap.

 Bild på skylt vid fågelskyddsområde

Delar av Ringsö naturreservat är fågelskyddsområde.

Fågelskyddsområdet har beträdningsförbud 1 februari - 15 augusti.

Naturreservatet ingår i det Europeiska nätverket (Natura 2000) av värdefulla naturområden.

Hyra stuga

I Ringsö by på öns södra del finns en stuga att hyra. Huset är från 1920-talet med två rum med 2+(2) bäddar, allrum, välinrett kök, wc och dusch. I en tillhörande gäststuga finns två våningssängar. 

Kontakta stugvärd Ebbe Anklew för mer information och bokning på nr. 073-040 55 13. Båttransport från Studsviks brygga kan beställas av stugvärden.

Information

Ytterligare information om reservatet kan lämnas av Länsstyrelsen 010-223 40 00.

Tillsynsman Göran Andersson 0155-26 30 62, 073-034 57 74.

Djurhållare (hästar) på södra Ringsö är Nils Kjellberg 0155-211630, 070-6942301.

Tillsynsman för Bälinge Skärgårdsmuséum är Evert Pettersson, 0155-26 16 15

Syfte

Syftet med reservatet är att bevara skärgårdslandskapet med dess speciella geologiska bildningar, rika växtlighet och djurliv samt särpräglade odlingsformer. På Bergön och inom betydande områden på Ringsö skall skogen få utvecklas mot urskog och bevaras för framtiden. Inom dessa områden skall skyddet av faunan och skyddet mot förslitning prioriteras.

Vid de större gårdarna Skebol, Hummelvik och Ringsö skall vården av odlingslandskapet främjas. Vid Västerfjärden skall friluftslivets intressen beaktas.

Föreskrifter

För att underlätta för allmänheten har vissa gemensamma regler beslutats för naturreservaten i Sörmlands skärgård.

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildningar genom att borra, rista, spränga eller måla
 • på ett störande sätt använda musikinstrument, bandspelare, musikanläggning e dyl
 • störa djurlivet, t ex genom att klättra i boträd, eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur
 • medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat eller förvarat i bur
 • göra upp öppen eld på annan än särskilt iordningställd plats som är markerad med skylt
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor och lavar
 • för längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma strand
 • tälta längre tid än två dygn på samma plats (tältningsförbud råder, dock inom Sanda Holme, Bokö-Askö, Bokö-Oxnö, Persö och på fastlandsdelen och öarna norr om den inre skärgårdsleden i Stendörrens naturreservat)
 • anordna tävlingar eller bedriva lägerverksamhet
 • färdas med, parkera eller ställa upp husvagn
 • landa med luftfarkost
 • färdas med motordrivet fordon eller hydrokopter (motorfordonstrafik är tillåten på anvisade vägar i Rågö och Stendörrens naturreservat)
 • släppa ut avloppsvatten, olja eller andra kemiska ämnen som kan skada naturmiljön

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

 • bedriva försäljning eller annan verksamhet i kommersiellt syfte
 • utföra sådan vetenskaplig undersökning som kan leda till skada eller annan negativ påverkan på växt- eller djurlivet

Fakta

Beslutsdatum: 1980-12-03
Kommun: Nyköping
Storlek: 2044,5 ha