Rågö

Hitta hit

Rågö är beläget i Nyköpings kommun, cirka 6 km sydväst om Studsvik. Till Nyköping är det cirka 20 km. Ta väg 219 mellan Nyköping och Studsvik. Kör in till höger vid skylt mot Rågö. Parkering finns längst ner där vägen slutar, men för att komma till huvudön måste du ta dig över med båt. Kontakta arrendatorerna om du inte har något egen båt med dig.

Koordinat till parkering (WGS84): 58.744505, 17.292193 

För besökaren

Naturreservatet är stort och sträcker sig från fastlandet till den yttre delen av skärgården. Genom reservatet går inomskärsfarleden. Området på båda sidor om farleden är livligt frekventerat av båtturister. Många av de mindre öarna är omtyckta utflyktsmål och erbjuder även goda natthamnar för båtar och besättningar.

Själva huvudön Rågö är en omväxlande ö med både fina skogar och betesmarker. En markerad stig finns på den norra delen av ön. Att vandra här känns som att förflytta sig långt tillbaka i tiden. Landskapet ger ett ålderdomligt intryck med sina fina backar, små åkertegar, blomstrande ängar och öppna beteshagar. För den som vill besöka ön men saknar båt kan arrendatorerna ordna med överfarten. Familjen har även rum för uthyrning. Se telefonnummer nedan.

 Bild på skylt vid fågelskyddsområde

Beskrivning

Rågö kännetecknas av en mycket småbruten topografi med branta bergsryggar och mellanliggande sänkor. Berggrunden utgörs i huvudsak av granit - granodiorit, ofta gnejsig.

Rågön har under historiens lopp karterats vid flera tillfällen. Enligt Ägomätningskartan från 1807 ligger frälsehemmanet Rågön i Tystberga socken under Björksunds säteri. Vid denna tid fanns på Rågön en brukningsenhet bestående av ett ½ mantal och var då liksom nu, en ensamgård.

I den historiska markanvändningen fredades inägomarken från boskap genom hägnader medan djuren fick gå och beta i utmarken, dvs skogen. På Rågön bestod 1807 ca ¼ av ön av inägomark, dvs åker och äng medan resten av ön bestod av skog som nyttjades för bete. Lantmätaren har beskrivit skogen på följande sätt: ”Skogen består af mycket bergbunden mark i synnerhet vid stränderne, med gran och tallskog beväxt men ännu så ung at intet stort byggningsvirke är at tillgå”.

Fisket utgjorde också en del av ekonomin. Om detta kan man läsa i text ”Fisket nyttjas med not och nät, hvarvid fångas gäddor, abbor och mört til husbehof och något til afsalu, men strömmingsfisket nyttjas med skjötar, vid klipporne långt ut i hafvet, hvilket i sednare åren icke varit särdefult gifvande”.

Spåren i landskapet består främst av åkerbruk. Men här finns även spår efter ängsbruk. Det som utmärker spåren efter jordbruket är främst stenröjda ytor och dikade kanter. Sammanlagt finns på Rågön cirka 6,6 km öppna diken. De diken som omger åkrarna är grävda för hand, smala och grunda. I stort sett finns alla de öppna dikena kvar som funnits runt åkrarna.

Större delen av de ängar som inte odlats upp till åker samt betesmark på den tidigare inägomarken sköts som betesmark. Utmarken från 1920 är idag skogsmark som inte betas.

Rågös tidigare utmarker är till större delen bevuxen med barrskog. Urskog eller naturskog finns inte på Rågö. Vissa hällmarksområden bevuxna med tall på öns södra del har dock en förhållandevis hög ålder. Övervägande delen av Rågös "produktiva" skogar är i yngre successionsstadier, och skogarna präglas bitvis av tidigare avverkningar och stormar på 1960-talet. Äldre träd återfinns framförallt på impedimentmarker.

Ur ett historiskt perspektiv har skogsmarkerna på Rågö "vuxit igen", framförallt beroende på att ingen tamboskap betar i skogen och att de skogliga åtgärder som utförts delvis resulterat i täta ungskogar. Områden med ljusöppningar och solbelysta äldre trädstammar, som var vanligt i betade äldre skogar, minskar kontinuerligt.

I naturbetesmarkerna på ön finns hävdgynnade arter som kattfot, solvända, ängsskallra och pillerstarr. På marker med artrik kärlväxtvegetation förekommer en art- och individrik storfjärilsfauna. Karaktärsarter för området är allmän slåttergräsfjäril, ockragul lövmätare, streckfly med flera. Bland hotklassade fjärilar förekommer bastard-pärlemorfjäril.

På Rågöns ostligaste udde finns en fornlämning markerad på ekonomiska kartan. Enligt fornminnesinventeringens beskrivning utgörs detta av ett kors av lagda stenar och ett gränsröse. Enligt sägen skall Botvid, född svensk och döpt i England ha blivit ihjälslagen 1120 på denna plats.

En bråkgrop för lintillverkning finns på krönet öster om bebyggelsen och vid Eriksberg finns tre husgrunder. Dessa grunder består av huggen sten och den största, troligtvis bostaden har ett spismursröse. Här finns även resterna efter en jordkällare.

I dag finns en familj bosatt på Rågö. På odlingsmarkerna betar får, hästar och nötkreatur. Markägare är till naturreservatet är Naturvårdsverket.

Den mångformiga arkipelagen utgör en av förutsättningarna för fågellivet. Sjöfåglar som storskarv, svärta, roskarl, rödbena, silvertärna och tobisgrissla förekommer som häckfåglar.

 Bild på skylt vid fågelskyddsområde

Delar av Rågö naturreservat samt större delen av ytterskärgården ingår i ett fågelskyddsområde som är avsatt 1967.

Vissa delar av  fågelskyddsområdet har beträdningsförbud 1 april - 15 juli.

Vissa  andra delar av fågelskyddsområdet har beträdningsförbud 1 februari - 15 augusti.

Naturreservatet ingår i det Europeiska nätverket (Natura 2000) av värdefulla naturområden.

Information

Ytterligare information om reservatet kan lämnas av Länsstyrelsen 010-22 340 00.

Tillsynsman Göran Andersson 0155-26 30 62, 073-034 57 74

Naturvärd är Marie Holst (tel 070-300 34 22) och Daniel Johansson (tel 070-23 52 175)

Syfte

Syftet med reservatet är att för allmänheten trygga tillgången till ett för Södermanland typiskt kust- och skärgårdsområde, att för framtiden bevara områdets karaktär av odlings- och skärgårdslandskap samt skydda en delvis unik fauna.

Föreskrifter

För att underlätta för allmänheten har vissa gemensamma regler beslutats för naturreservaten i Sörmlands skärgård.

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att: 

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildningar genom att borra, rista, spränga eller måla
 • på ett störande sätt använda musikinstrument, bandspelare, musikanläggning e dyl
 • störa djurlivet, t ex genom att klättra i boträd, eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur
 • medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat eller förvarat i bur
 • göra upp öppen eld på annan än särskilt iordningställd plats som är markerad med skylt
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor och lavar
 • för längre tid än två dygn i följd för- ankra båt vid samma strand tälta längre tid än två dygn på samma plats (tältningsförbud råder, dock inom Sanda Holme, Bokö-Askö, Bokö-Oxnö, Persö och på fastlandsdelen och öarna norr om den inre skärgårdsleden i Stendörrens naturreservat)
 • anordna tävlingar eller bedriva lägerverksamhet
 • färdas med, parkera eller ställa upp husvagn
 • landa med luftfarkost färdas med motordrivet fordon eller hydrokopter (motorfordonstrafik är tillåten på anvisade vägar i Rågö och Stendörrens naturreservat)
 • släppa ut avloppsvatten, olja eller andra kemiska ämnen som kan skada naturmiljön

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

 • bedriva försäljning eller annan verksamhet i kommersiellt syfte
 • utföra sådan vetenskaplig undersökning som kan leda till skada eller annan negativ påverkan på växt- eller djurlivet

Fakta

Beslutsdatum: 1978-12-13
Kommun: Nyköping
Storlek: 1559,2 hektar


Logotyp LIFE CB
Området ingår i projektet LIFE Coast Benefit. Klicka på bilden för att komma till projektets webbsida.

Karta

Get Microsoft Silverlight

 Nya arrendatorer Rågö

2014 fick Rågö nya arrendatorer. Som arrendator har man till uppgift att bo på ön och sköta odlingslandskapen.

Mer information om de nya arrendatorerna finns här.