Pilthyttedammen

Bild från Pilthyttedammen

Läge

Pilthyttedammens naturreservat ligger cirka 3 kilometer söder om Tuna kyrka.

Sörmlandsleden passerar genom området.

Besökskarta (pdf) 103 KB

Syfte

Syftet med naturreservatet är att bevara ett våtmarksområde med omgivande barrblandskog.

Naturreservatsbeslut (pdf) 112 KB

Beskrivning

Naturreservatet utgörs av myr- och vattenområden omgärdade av både yngre och äldre barrblandskog med främst tall. Det finns dock ett visst inslag av lövträd.

Området har sitt högsta naturvärde genom det rika fågellivet i anslutning till våtmarkerna.

Naturreservatets vattenområden, Pilthyttedammen och Överdammen, är reglerade och utnyttjas inom ramen för gällande sedvanerätt så att vårflödena magasineras i dammarna, vilket medför att höga vattenstånd erhålls i dammarna under vegetationsperioden. Vattnet avtappas därefter successivt under vintern. Dammarna härrör från 1400-1500- talet då de anlades i samband med järnhanteringen i området. Denna verksamhet upphörde omkring år 1600.

Masugnen har legat omedelbart nedanför Pilthyttedammens utlopp. Efter järnhanteringsepoken har dammarna använts för att reglera vattenföringen av andra skäl, bland annat i samband med myrslåtter.

Skogen har varierande ålder och sammansättning. Vissa partier består av gammal hällmarkstallskog, medan andra områden uppvisar ung och medelålders gran- och tallskog.

Topografin inom området är tämligen flack så när som på området söder om Överdammen som är mer kuperat.

Naturreservatet ingår i det Europeiska nätverket (Natura 2000) av värdefulla naturområden.

Information

Ytterligare information om reservatet kan lämnas av länsstyrelsen 0155-26 40 00.

Föreskrifter

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • tälta
  • elda, annat än på därför avsedd plats i anslutning till Sörmlandsledens vindskydd
  • störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på ett sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs, t ex levande och död ved
  • medföra okopplad hund eller annat husdjur

Fakta

Beslutsdatum: 1997-12-19
Kommun: Nyköping
Storlek: 89,4 ha

Karta

Get Microsoft Silverlight