Pilthyttedammen

Hitta hit

Pilthyttedammens naturreservat ligger cirka 3 kilometer söder om Tuna kyrka. Från Svalsta åker du västerut och följer skyltning mot Nävekvarn. Efter cirka 8 km passerar vägen Gälkhyttedammen (skylt). Här är det möjligt att parkera. Följ Sörmlandsleden söderut till fots. Sörmlandsleden viker snart av österut och in i naturreservatet Pilthyttedammen. 

Besökskarta (pdf) 103 KB

För besökaren

Genom Pilthyttedammen går en sträcka av Sörmlandsleden. Här är det möjligt att följa Sörmlandsledens rundslinga som är cirka 6,5 km lång. Större delen av rundslingan går genom Pilthyttedammens omväxlande natur med fin skog, vattenspeglar och kulturmiljöer. Vid Överdammen ligger ett vindskydd där det är möjligt att grilla. I anslutning till våtmarkerna finns det möjlighet att skåda fågel.

Väster om naturreservatet ligger naturreservatet Stora Bötet som man kommer till genom att följa Sörmlandsleden åt andra hållet. Även i detta naturreservat finns det möjlighet att gå en rundslinga.

Beskrivning

Naturreservatet utgörs av myr- och vattenområden omgärdade av både yngre och äldre blandskog. Främst växer här barrträd, och då främst tall. Vissa partier består av gammal hällmarkstallskog, medan andra områden består av yngre gran- och tallskog. I anslutning till våtmarkerna finns det ett rikt fågelliv. 

Naturreservatets vattenområden, Pilthyttedammen och Överdammen, är reglerade. Vårflödena magasineras i dammarna vilket gör att det är höga vattenstånd under vegetationsperioden. Vattnet avtappas därefter successivt under vintern. Dammarna härrör från 1400-1500-talet då de anlades i samband med järnhanteringen i området. Denna verksamhet upphörde omkring år 1600.

Masugnen har legat omedelbart nedanför Pilthyttedammens utlopp. Efter järnhanteringsepoken har dammarna använts för att reglera vattenföringen av andra skäl, bland annat i samband med myrslåtter.

Naturreservatet ingår i det Europeiska nätverket (Natura 2000) av värdefulla naturområden.

Information

Ytterligare information om reservatet kan lämnas av länsstyrelsen 010 - 223 40 00.

Syfte

Syftet med naturreservatet är att bevara ett våtmarksområde med omgivande barrblandskog.

Naturreservatsbeslut (pdf) 112 KB

Föreskrifter

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • tälta
  • elda, annat än på därför avsedd plats i anslutning till Sörmlandsledens vindskydd
  • störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på ett sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs, t ex levande och död ved
  • medföra okopplad hund eller annat husdjur

Fakta

Beslutsdatum: 1997-12-19
Kommun: Nyköping
Storlek: 89,4 hektar

Karta

Get Microsoft Silverlight