Nynäs

Hitta hit

Nynäs naturreservat ligger i både Trosa och Nyköpings kommun. Reservatet är beläget norr om Studsvik och havsfjärden Tvären. Reservatet genomkorsas av kustvägen 219 mellan Vagnhärad och Nyköping. Följ skyltning mot Nynäs slott. Flera parkeringar finns att välja på.

Koordinat till parkering vid slottet (WGS 84): 58.80966, 17.36253

För besökaren

Nynäs är ett naturskönt friluftsområde där det finns mycket att se och göra för hela familjen. Framförallt lämpar sig de södra delarna av reservatet för ett besök. Här finns både bad- och båtplatser samt ett stort antal strövstigar i vacker kustnatur.

Ta en kortare promenad eller en tremilavandring längs med Sörmlandsleden som går genom reservatet. Längs med stigarna finns både vindskydd och grillplatser.

I området ligger även Nynäs slott med anor från medeltiden. Här kan man besöka slottsparken eller gå på en guidad tur på slottet. Vandrarhemmet har öppet året om. Passa också på att besöka restaurangen när den är öppen. Se länk för mer information om Nynäs slott.

Beskrivning

Nynäs är ett av Sörmlands största naturreservat med gott om fina miljöer att besöka. Här finns en mångfald av naturtyper, från gamla naturskogar till sjöar, kust och betesmarker. Reservatets norra del består framförallt av skogsmark med barrträd. Här gjordes stora avverkningar på 1980-talet. Men här finns också partier med gammal skog och botaniskt intressanta områden. Intill Kvarnstugebäcken i norr täcker till exempel strutbräken marken intill en slingrande bäck. Äldre lövskogar hittar du närmast kusten.

Ett fint skogsparti hittar du mellan slottet och Rundbosjön i väster och vägen mot Sandvik i öster. Här finns stora bestånd av naturskog som är förhållandevis opåverkad av det moderna skogsbruket.

Inom Nynäsområdet finns flera gamla hagmarker med en artrik flora. I flera av naturbetesmarkerna hittar man den ovanliga blomman fältgentiana. Några av de mest intressanta hagmarkerna finner vi vid Litselby, Långmaren och Sandvik. Naturbetesmarken vid Långmaren är inramad av flera kilometer långa trägärdsgårdar. Marken kring Nynäs är kalkpåverkad och flera orkidéarter finns i området.

Furholmen är en betad halvö med ett unikt bestånd av grovstammiga vildaplar och hagtornsträd. Holmen är förbunden med Brevikshalvön via en strandhäng. Här är floran av en sällsynt typ med inslag av lundväxter som skogsknipprot, lundslok och lundviol.

Naturreservatet ingår i det Europeiska nätverket (Natura 2000) av värdefulla naturområden.

Naturvårdsåtgärder pågår

Under 2015 och några år framåt genomför Länsstyrelsen i samverkan med Sörmlands Naturbruk olika skötsel- och naturvårdsåtgärder inom Nynäs. Syftet är att återskapa ett öppnare landskap där djuren får beta både på nya strandängar och inne i skogen. Åtgärderna är en del av EU-projektet Life Coast Benefit och innebär åtgärder som gallring, röjning, stubbfräsning och avverkning.

Sommaren 2015 brändes några hektar av skogen som en naturvårdsåtgärd. Bränningen gynnar djur och växter som är beroende av den miljö som naturliga skogsbränder skapar. Läs mer om bränningen här. 

Information

Ytterligare information om reservatet kan lämnas av länsstyrelsen 010-223 40 00.

Öknaskolan driver och förvaltar jordbruket.

Syfte

Syftet med förordnandet är att åt allmänheten säkerställa ett sammanhängande område för bad och friluftsliv vid kusten samt att bevara ett sörmländskt kulturlandskap av kusttyp med specifikt växt- och djurliv.

Föreskrifter

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • förstöra eller borttaga fasta naturföremål
  • avsiktligt störa djurlivet
  • medföra okopplad hund
  • plocka blommor för avsalu eller gräva uppväxter samt att under maj och juni månader plocka blommor
  • tälta eller ställa upp husvagn annat än på anvisade platser
  • framföra motordrivet fordon på annat än därför avsedda vägar och parkeringsplatser
  • på störande sätt använda radiomottagare, grammofon

Fakta

Beslutsdatum: 1971-12-01
Kommun: Nyköping, Trosa
Storlek: 3830,3 hektar varav land 2650 hektar
Förvaltare: Nynäs slott och Sörmlands naturbruk


Logotyp LIFE CB
Området ingår i projektet LIFE Coast Benefit. Klicka på bilden för att komma till projektets webbsida.


Området ingår i projektet LIFE Taiga. Klicka på bilden för att läsa mer om projektet.

Karta

Get Microsoft Silverlight