Nävsjön

 Bild från Nävsjön

Läge
Naturreservatet Nävsjön ligger cirka 9 km söder Jönåker och 4,5 km nordväst Nävekvarn. Nävsjön är skyltat från vägen mellan Lundaskog och Nävekvarn.

Sörmlandsleden passerar genom området.

Besökskarta (pdf) 104 KB

Syfte
Syftet med reservatet är att bevara ett område med gammal skog och dess växt- och djurliv. Syftet är även att ge möjlighet till naturupplevelse, friluftsliv och forskning.

Naturreservatsbeslut (pdf) 109 KB

Beskrivning
Nävsjöns naturreservat är cirka fyra hektar stort och utgörs av ett cirka 250-årigt tallskogsbestånd som gränsar till Nävsjöns östra strand. Minst en fjärdedel av beståndet bedöms ha en ålder på omkring 350 år. Området, som sluttar ner mot Nävsjön, är mycket bergbundet men innehåller även smärre områden med sänkor och fuktigare partier. Minst hälften av området är rent hällmark.

Eftersom området är mycket vindexponerat, beläget på en nordsluttning mot Nävsjön, förekommer mycket vindfällen i området. Välutbildade klapperstensvallar påträffas på vissa ställen längs stranden.

Nävsjön är en skogssjö med omgivningar som är ett populärt friluftsområde. Stigar finns runt sjön. 

Sjön är en omtyckt fiskesjö. 

Naturreservatet ingår i sin helhet i det Europeiska nätverket (Natura 2000) för värdefulla naturområden.

Information
Ytterligare information om reservatet kan lämnas av länsstyrelsen 0155-26 40 00.

Föreskrifter
Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • tälta
  • elda
  • störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på ett sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs, t ex levande och död ved
  • medföra okopplad hund eller annat husdjur
  • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
Fakta
Beslutsdatum: 1997-12-19
Kommun: Nyköping
Storlek: 4,9 ha

Karta

Get Microsoft Silverlight