Linudden

Hitta hit

Naturreservatet som ligger på Arnölandet sydost om Nyköping kan nås från vägen mellan Nyköping och Arnö. Från Nyköping, följ Arnöleden söderut och sväng av mot "Strandstuviken 6" och "Örstigsnäs Ridskola". Följ Örstigsleden och ta sedan in på Strandstuguviksvägen vid rondellen. Fortsätt denna väg cirka 4 km för att komma till reservatet.

För besökaren

Linudden är ett omtyckt utflyktsmål. Särskilt om våren är reservatet värt att besöka. Då blommar en rik vårflora i markerna och fåglar sjunger i skogen. Genom att följa Sörmlandsleden är det möjligt att gå en 9 km lång rundslinga i området. Rundslingan går genom reservatet och fortsätter sedan i de omgivande markerna.

Beskrivning

Linudden är ett cirka 7 hektar stort lund- och lövskogsområde. 1947 blev det naturreservat på grund av den rika och fina floran. Floran är ett resultat av påverkan från ett kalkrikt svallningsmaterial som bygger upp en serie markerade strandvallar längst i söder. Området har dessutom betats och hävdats som lövbevuxen hagmark, vilket varit gynnsamt för floran.

Bild på vitsippa

Området är bevuxet av en blandlövskog med asp, björk och lind, där stora mängder hassel ingår i buskskiktet. På våren breder mattor av vitsippor ut sig. Men här växer också en del sydliga lundväxter som lungört, underviol, vårärt och vätteros. Skogstry förekommer också. Senare på året kan man finna hässleklocka, lundstjärnblomma, storgröe, storrams och strutbräken. I skogen håller många fåglar till. Här finns exempelvis många arter av sångare samt näktergal, göktyta och hackspettar.

Norr om Linuddens naturreservat finns strandängar som har stor betydelse för fågellivet som rast- och häckningslokal. Utefter stranden finns också en del täta vasspartier där sothöns, knölsvanar och skäggdoppingar håller till. Längre åt öster uppträder örtrika skogsmarker, som närmast stranden har karaktär av fuktig lövskog.

I de grunda vattnen utanför vassarna i fjärden påträffas då och då exemplar av grässvalting - en i landet mycket sällsynt och utrotningshotad vattenväxt.

Naturreservatet ingår i det Europeiska nätverket (Natura 2000) av värdefulla naturområden.

Syfte

Att bevara ett lund- och lövskogsområde med en för trakten rik och särpräglad flora.

Föreskrifter

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • fälla eller skadande på vad annat sätt som helst av träd och buskar
  • skada markvegetationen och borttagande av växter och växtdelar
  • uppföra byggnad
  • affischera och nedskräpa

Information

Ytterligare information om reservatet kan lämnas av länsstyrelsen 010-223 40 00

Fakta

Beslutsdatum: 1947-03-17, utvidgat 2008-12-15
Kommun: Nyköping
Storlek: 11 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen

 


Logotyp LIFE CB
Området ingår i projektet LIFE Coast Benefit. Klicka på bilden för att komma till projektets webbsida.

Karta

Get Microsoft Silverlight