Linudden

Hitta hit

Naturreservatet som ligger på Arnölandet sydost om Nyköping kan nås från vägen mellan Arnö och Strandstuviken.

Sörmlandsleden passerar genom området.

Beskrivning

Linudden är ett knappt 7 hektar stort lund- och lövskogsområde. 1947 blev det naturreservat på grund av den rika och fina floran. Den rika floran är ett resultat av påverkan från ett kalkrikt svallningsmaterial som bygger upp en serie markerade strandvallar längst i söder.

Området har dessutom betats och hävdats som lövbevuxen hagmark, vilket varit gynnsamt för floran.

Bild på vitsippa

Området är bevuxet av en blandlövskog med asp, björk och lind, där stora mängder hassel ingår i buskskiktet. Marken domineras vårtid av stora vitsippsmattor men också av en del sydliga lundväxter som lungört, underviol, vårärt och vätteros. Skogstry förekommer också. Senare på året kan man här finna hässleklocka, lundstjärnblomma, storgröe, storrams och strutbräken.

Lövskogsområdet äger även ett rikt fågelliv med många arter sångare samt näktergal, göktyta och hackspettar. Linudden är ett omtyckt utflyktsmål.

Norr om Linuddens naturreservat finns strandängar som har stor betydelse för fågellivet som rast- och häckningslokal. Utefter stranden finns också en del täta vasspartier där sothöns, knölsvanar och skäggdoppingar håller till. Längre åt öster uppträder örtrika skogsmarker, som närmast stranden har karaktär av fuktig lövskog.

I de grunda vattnen utanför vassarna i fjärden påträffas då och då exemplar av grässvalting - en i landet mycket sällsynt och utrotningshotad vattenväxt.

Naturreservatet ingår i det Europeiska nätverket (Natura 2000) av värdefulla naturområden.

Syfte

Att bevara ett lund- och lövskogsområde med en för trakten rik och särpräglad flora.

Föreskrifter

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • fälla eller skadande på vad annat sätt som helst av träd och buskar
  • skada markvegetationen och borttagande av växter och växtdelar
  • uppföra byggnad
  • affischera och nedskräpa

Information

Ytterligare information om reservatet kan lämnas av länsstyrelsen 010-223 40 00

Fakta

Beslutsdatum: 1947-03-17, utvidgat 2008-12-15
Kommun: Nyköping
Storlek: 11 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen

 


Logotyp LIFE CB
Området ingår i projektet LIFE Coast Benefit. Klicka på bilden för att komma till projektets webbsida.

Karta

Get Microsoft Silverlight