Fjällmossen

Hitta hit

Reservatet Fjällmossen är ett skogsområde i Kolmården, cirka 6 km sydväst om Ålberga. Reservatet ligger på båda sidor om länsgränsen mellan Södermanland och Östergötland. För att komma till Sörmlandssidan åk från Ålberga mot Kvarsebo. Efter 1 km sväng höger vid skylt "Fjällmossens naturreservat" och följ sedan skyltar mot "Naturreservat".

För besökaren

Det finns mycket att se och upptäcka i Fjällmossen. Sörmlandsleden passerar genom området och flera "avstickare" finns längs med leden. Gör till exempel ett besök vid Lilla Göljen som ligger precis vid länsgränsen. Det är en fin skogstjärn med ett vindskydd och en eldstad där du kan äta din matsäck och övernatta. Här är det en njutning att se ut över vattnet och "lyssna" på tystnaden. Ett par torrdass finns i reservatet.

Beskrivning
Fjällmossen är ett av Mellansveriges största myrkomplex. Totalt upptar våtmarken cirka 480 hektar, varav nära hälften faller inom Södermanlands län. Myrens södra del ligger i Östergötlands län. Fjällmossen ligger på en vattendelare. Myrens västra del har sitt utlopp dels via Lövsjöns utlopp mot norr ner mot Stavsjö och dels via Ramunds bäck direkt ner i Kilaån, medan de östra partierna avvattnas söderut mot Bråviken.

Större delen av Fjällmossen består av näringsfattiga torvjordar med fattigkärrvegetation. Mossepartier finns främst i myrens västliga och sydöstra delar. Dessutom finns smärre avsnitt med mossevegetation spridda utmed mytkanterna samt på den centrala platån. Uddar och holmar i myren är vanligen bevuxna med hällmarkstallskog.

Floran innehåller en del växtgeografiskt intressanta inslag. De ovanligt rika förekomsterna av tuvsäv - en i landet västlig och nordlig art - kan nämnas vid sidan av bestånden av dvärgbjörk och två utpräglat västliga vitmossearter - drågvitmossa och snärjvitmossa.

Fjällmossen har ett stort värde ur fågelsynpunkt. Stora orrspel äger rum på öppna delar och i omgivningarna finns flera tjäderspel. Under flyttningen rastar regelbundet stora mängder tranor, av vilka några par häckar i området. Fiskgjuse, ugglor och andra rovfåglar uppträder regelbundet under häckningstid. Bland myrens karaktärsarter märks framförallt storspov, tofsvipa, ängspiplärka och sånglärka. De arter som förekommer inom reservatet och är listade i annexen till EG:s fågeldirektiv eller habitatdirektiv är trana, orre , tjäder, fiskgjuse, järpe, pärluggla och spillkråka. Som insektslokal är Fjällmossen intressant som sydlig utpostlokal för ett flertal dagfjärilarter.

Markägare är till naturreservatet är Jönåkers Häradsallmänning och MoDo Skog AB.

Naturreservatet ingår i det Europeiska nätverket (Natura 2000) av värdefulla naturområden.

Information

Ytterligare information om reservatet kan lämnas av länsstyrelsen 010-223 40 00.

Syfte

Syftet med naturreservatet Fjällmossen är att bevara ett stort, orört myrområde med omgivande skogsmark med tillhörande växt- och djurliv. Naturreservatet skall under stort hänsynstagande till flora och fauna vara tillgängligt för det rörliga friluftslivet och för vetenskaplig forskning. 

Föreskrifter

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • köra eller parkera motordrivet fordon
  • tälta eller ställa upp husvagn
  • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
  • bryta kvistar, fälla, eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar
  • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp
  • på ett störande sätt utnyttja radio, bandspelare, musikinstrument e dyl
  • störa djurlivet genom att t ex klättra i boträd, fånga eller insamla ryggradslösa djur på ett sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka, eller måla
  • göra upp eld

 

Fakta

Beslutsdatum: 1999-03-26 (Södermanland)
Kommun: Nyköping och Norrköping
Storlek: 304,7 hektar (Södermanland)
516 hektar (Östergötland)Området ingår i projektet LIFE Taiga. Klicka på bilden för att läsa mer om projektet.

 Genomförd naturvårdsbränning

Den 12 juni 2015 genomfördes en lyckad naturvårdsbränning i Fjällmossens naturreservat.

Bränningen är en del i skötseln av reservatet och görs för att gynna de många växt- och djurarter som är beroende av att det brinner i skogen med jämna mellanrum.

Mer information om naturvårdsbränningen i Fjällmossen hittar du här.

Naturvårdsbrännning

Karta

Get Microsoft Silverlight