Putbergen

 Bild från Putbergen

Läge

Naturreservatet Putbergen ligger cirka 4 km norr om Ånhammars säteri. Någon bilväg till området, öppen för allmänheten finns inte. Reservatet nås enklast från Sörmlandsleden, en vandringsled som passerar igenom reservatet i dess sydöstra del. 

Besökskarta (pdf) 113 KB

Syfte

Syftet med reservatet är att bevara ett naturskogsartat område med dess växt- och djurliv. Syftet är även att ge möjlighet till naturupplevelse och forskning.

Naturreservatsbeslut (pdf) 110 KB

Beskrivning

Putbergen är namnet på ett barrträdsdominerat skogsområde beläget i de centrala delarna av Mälarmården. Skogen har under lång tid i stort sett fått utvecklas fritt från skogliga åtgärder och åldern på skogen är i allmänhet mellan 250 till 300 år. Det finns dock en hel del tallar som når en ålder över 300 år. Därigenom har detta skogsbestånd den högsta åldern av alla kända gammelskogsbestånd i länet.

Skogen har lång kontinuitet, trots att vissa avverkningar utfördes under åren 1897- 1916. Några påtagliga spår efter dessa avverkningar är svåra att finna, förutom de kolvedsrester som fortfarande står kvar på hällmarkerna i reservatets norra del efter kolvedshuggningarna år 1914.

En brand drog fram över området för cirka 170 år sedan. Huvuddelen av det dåvarande tallbeståndet överlevde branden, men en viss föryngring av gran kom då till stånd.

Hällmarker med tall dominerar i dag området. Det finns också blöta eller fuktiga partier. Reservatets nordvästra hörn utgörs till exempel av en våtmark, bevuxen med bland annat skvattram och lågvuxna tallar i varierande åldrar.

I det inre av reservatet förekommer ett antal små kärr. I några av dessa kärr har nästan samtliga gamla tallar dött, men dessa torrakor står fortfarande kvar på rot. Torrakor och vindfällen (lågor) förekommer talrikt inom i stort sett hela området. Vindfällena är till största delen ett  resultat från stormfällningarna under åren 1954 och 1969. Enstaka äldre lågor från tidigt 1900- tal, eventuellt sent 1800- tal, kan skönjas i form av nästan helt nedmultnande vindfällen i torr, näringsfattig hällmarksmiljö.

Högstubbar förekommer också rikligt liksom hålträd både av levande och döda träd.

Naturreservatet ingår i det Europeiska nätverket (Natura 2000) av värdefulla naturområden.

Föreskrifter

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • framföra motordrivet fordon  
  • tälta
  • elda
  • störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo än 100 meter
  • bryta kvistar, fälla, eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär  
  • plocka eller samla lavar eller svampar med undantag för matsvamp
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på ett sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs, t ex levande och död ved
  • medföra okopplad hund eller annat husdjur 
  • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift

Information

Ytterligare information om reservatet kan lämnas av länsstyrelsen 0155-26 40 00.

Fakta

Beslutsdatum: 1998-09-25
Kommun: Gnesta
Storlek: 14,4 ha

Get Microsoft Silverlight