Marvikarna

 Bild från Marvikarna

Läge

Norr om Laxne vid sjön Klämmingens norra ände i Gnesta kommun ligger Marvikarna. Naturreservatet nås från väg 223 mellan Nyköping och Mariefred via en mindre väg mot Krampan. Vägvisning finns norr om Laxne.

Sörmlandsleden passerar genom området.

Besökskarta (pdf) 124 KB

Syfte

Att skydda ett område med utpräglade sprickdalssjöar som är av intresse från geovetenskaplig synpunkt och av stor betydelse för det rörliga friluftslivet.

Naturreservatsbeslut (pdf) 90 KB

Beskrivning

Sjösystemet Marvikarna följer en kraftigt markerad sprickdal som kan följas från Strängnäs i norr ned till Hållsviken vid Östersjön i söder.

Marvikarna är ett av länets bästa exempel på sprickdalssjöar. Karaktären framträder starkast vid Mellan Marviken och Nedre Marviken, där stränderna kantas av upp till femtio meter höga bergbranter.

Särskilda landskapsmässiga kvaliteter har delarna kring sundet mellan de båda vattnen.

Enligt vissa äldre teorier är Marvikendalen en del av Dalälvens preglaciala fåra mellan Mälaren och Östersjön.

Sjösystemet har en mycket hög biologisk funktion. Antalet fiskarter är stort och här finns den i Sörmland sällsynta fiskarten nissöga. Sjöarna hyser också en värdefull ”renvatten”-bottenfauna av insekter.

Bergen vid Marvikarna visar på många håll upp en värmekrävande vegetation, där blodnäva, tulkört och getrams blandas med mer exklusiva inslag som spirbjörnbär, grusslok och gräslök.

Branterna är också lämpliga häckningsmiljöer för känsliga fågelarter.

Marvikarna har också stor betydelse för det rörliga friluftslivet.
Sjöarna används som kanotled och för långfärdsåkning på skridsko.

Sörmlandsleden passerar området, där också en välbesökt rastplats är belägen.

I närheten av denna finns ett skogsparti som brann våren 1990. Skogsområdet skall få utvecklas fritt i syfte att följa upp vegetationens förändringar efter branden.

Naturreservatet ingår i det Europeiska nätverket (Natura 2000) av värdefulla naturområden.

Föreskrifter

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • uppgräva blommor eller skada markvegetationen (gräs-, moss- eller lavtäcket)
 • medvetet störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd, bortföra fågelägg eller från nära håll fotografera fågelbo, lya, gryt e dyl
 • medföra hund som ej är kopplad
 • tälta eller uppställa husvagn mer än två dygn
 • göra upp eld
 • på ett för andra störande sätt utnyttja radioapparat, grammofon, bandspelare e dyl
 • skräpa ned i naturen med plåt, plast, glas, papper, avfall eller annat, så att därav kan uppkomma otrevnad för annan
 • olovligen från växande träd eller buskar bl a bryta grenar och kvistar
 • handha eld eller brandfarligt föremål på sådant sätt att därav lätt kan uppstå brand
 • plocka eller på annat sätt skada inom länet fridlysta växter

Information

Ytterligare information om reservatet kan lämnas av länsstyrelsen 0155-26 40 00.

Fakta
Beslutsdatum:  1974-06-10

Kommun: Gnesta

Storlek: 15,0 ha


Get Microsoft Silverlight