Herröknanäs

 Landskapsbild från Herröknanäs

Läge
Naturreservatet Herröknanäs ligger på södra sidan om sjön Misteln, cirka 4 km nordväst om samhället Stjärnhov. En enkel parkeringsplats kommer att anläggas i anslutning till länsväg 862, cirka 300 meter väster om infarten till Herröknanäs.

Besökskarta (pdf) 79 KB

Syfte
De natur- och kulturmiljövärden som finns på Herröknanäs är ett resultat av en lång, kontinuerlig och traditionsenlig hävd genom slåtter och bete. Värdena är representativa för det sörmländska herrgårdslandskapet. Området är natur- och kulturhistoriskt värdefullt genom den stora förekomsten av månghundraåriga lövträd och är värdefullt som livsmiljö för bland annat sällsynta djurarter, främst vedlevande insekter.

Området är också botaniskt intressant genom den historiska markanvändningen, inslag av en lundflora samt lavar knutna till de gamla lövträden.

Naturreservatsbeslut (pdf) 135 KB

Beskrivning
Med sörmländska mått måste Herrökna anses ha varit ett mindre säteri. Icke desto mindre har det haft betydelse för det landskap som besökaren upplever vid Herröknanäs och herrgårdens avtryck är påtaglig. Inte minst är ekarna goda exempel på detta.

Åkerbruket bedrevs, enligt karta från år 1822, såsom vanligt i Sörmland, som tvåsäde, det vill säga en del av ytan fick vara i vila (träda), medan den andra såddes. Bortsett från några mindre ängar kring säteriet så bedrevs även slåtter i större skala på Herröknanäs, som är en halvö i sjön Misteln. Denna äng var uppdelad på Storängen och Näsängen. Området tycks då som nu ha burit ett glest ekbestånd. Landskapets fortsatta förändring kan man följa genom att jämföra med häradskartan från sekelskiftet. Slåtter bedrevs fortfarande på fuktigare mark medan övrig ängsmark sannolikt övergått till att betas. Människan har dock varit verksam i denna bygd sedan förhistorisk tid vilket fornlämningarna vittnar om på Herrökna.

Herröknanäs består av två höjdplatåer med berg i dagen. Mellan dessa höjdplatåer ligger ett låglänt område som nästan alltid är översvämmade på vårarna. Mot skogarna i söder stiger terrängen åter. Den södra delen av själva näset utgörs idag av betesmark och äng. Mot sjön, främst på näsets norra del, uppträder utmed sjön ett glest trädbestånd. I norra delen av näset finns omväxlande slutna partier samt halvöppna gläntor. Trädskiktet på näset domineras av gammal och grov ek. I områdets östra del, utmed sjön, finns smärre partier som utgörs av blandskog.

I naturreservatet kan besökaren finna arter som exempelvis solvända, kattfot, fältgentiana, låsbräken, vildlin, rödkämpar och vanlig ögontröst.

I lövskogsbevuxna delar av lundkaraktär påträffas exempelvis underviol, nattviol, vårärt och gulsippa.

Den fågelintresserade kan bland annat få se rödbena, tofsvipa och enkelbeckasin.

Naturreservatet ingår i sin helhet i det Europeiska nätverket (Natura2000) av värdefulla naturområden.

Djurhållare är Per Andersson, 0158-402 88.

Föreskrifter
Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • tälta
  • elda
  • medvetet störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp
  • fånga och insamla ryggradslösa djur, med undantag för forskningsändamål
  • medföra okopplad hund eller annat husdjur med undantag för jakt med drivande hund eller för eftersök
  • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift

Information
Ytterligare information om reservatet kan lämnas av länsstyrelsen 0155-26 40 00.

Fakta
Beslutsdatum: 2001-06-15

Kommun: Gnesta

Storlek: 33,8 ha


Get Microsoft Silverlight