Sofiebergsåsen

Hitta hit

Området är beläget i Eskilstuna kommun, cirka 2 km väster Jäders kyrka. För att ta sig till Sofiebergsåsen åk mot Jäders kyrka, vid Kjula kyrka är det sedan skyltat mot naturreservatet.

Åk längs grusvägen. När du kommer fram till en serie hus och skylten som visar att obehörig motortrafik är förbjuden åker du till vänster om det röda huset och upp för backen. Fortsätt ner för krönet så har du parkeringen framför dig.

Koordinat till parkering (WGS 84): 59.40552, 16.65843

För besökaren

Sofiebergsåsen är ett känt och populärt utflyktsmål, särskilt om våren när backsipporna blommar i massor. Men även senare på året kan den botaniskt intresserade få sitt lystmäte. Här växer till exempel backtimjan, backnejlika och kattfot. En lättgången stig går genom reservatet och upp på åsen. Stigen följer delvis en gammal brukningsväg.

Från åsen har man en milsvid utsikt över omgivningen. Här passar det att slå sig ner på en filt och njuta av vidderna. Vid parkeringen finns även ett fikabord där man kan äta sin matsäck.

Beskrivning

Enligt äldre lantmäterikartor har huvuddelen av Sofiebergsåsen alltid nyttjats som betesmark. På 1806 års karta beskrivs området som ”Utmarken emellan sjön och kyrkan, består utom något kärr till större delen af hög, lång och skarp mark af ringa bete och alldeles ingen skog”.

Nötkreatur betar idag vid Sofiebergsåsen. Tack vare djurens bete finns här en rik biologisk mångfald. Åsen är särskilt intressant eftersom här finns länets största förekomst av backsippa. Här finns också backtimjan, backnejlika, kattfot och brudbröd.

Inom området finns flera ovanliga insekter. Bland dagfjärilar kan nämnas svartfläckig blåvinge som här har sin enda förekomst i länet. En speciell skalbaggsfauna finns i reservatet och bland annat påträffas kulbaggen (Porcinolus mutinus) och nyckelpigan (Coccinella magnifica). Fåglar som häckar i området är hämpling, gulsparv och ortolansparv.

Sofiebergsåsen har under senare år restaurerats. Motivet till detta är att tall och enar brett ut sig vilket har missgynnat växter och djur som är beroende av solljus. Backsippan, som kräver solöppen mark, har ökat efter de insatser som genomförts.

Sofiebergsåsens naturreservat är på 8,7 hektar. Ägare är privata markägare samt Naturvårdsverket. Reservatet förvaltas är länsstyrelsen.

Naturreservatet ingår i det Europeiska nätverket av värdefulla naturområden (Natura 2000).

Syfte

Sofiebergsåsen avsattes som naturreservat 1982. Syftet med reservatet är att bevara åsbildningarna och att genom lämpliga skötselåtgärder bevara torrängsvegetationen.

Föreskrifter

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • störa djurlivet eller samla insekter
  • medföra hund som ej är kopplad
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
  • tälta eller ställa upp husvagn
  • göra upp eld

Information

Djurhållare är Torbjörn Davidsson, 073-314 57 94 

Bild på backsippa

Fakta

Beslutsdatum: 1982-03-10
Kommun: Eskilstuna
Storlek: 8,7 ha