Askholmen

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 4 km öster om Kvicksundsbron vid Mälaren. Från Tumbo tar du av österut vid skylten "Österby 4". Fortsätt förbi bron som går över väg 56. Ta sedan vägen åt vänster vid skylten som visar mot Österby. Fortsätt cirka 2 km till. Parkering finns på vänster sida om vägen strax innan gården Österby. Fortsätt längs grusvägen till fots in i reservatet. Det finns stolpar uppsatta med orangemålade toppar som du kan följa.

Koordinat till parkering (WGS84): 59.44277, 16.38143

För besökaren

Med sin närhet till Mälaren och vackra landskapsbild är Askholmen värdefullt för friluftslivet. Här kan besökaren uppleva både fina lövskogar och betade hagmarker. I reservatet finns en rundslinga på cirka 2 km och en stig som går längs med Mälarens strand till Kvicksund. Besök gärna Askholmen på våren när fåglarna har anlänt och löven börjar slå ut. Gör också en svamputflykt hit på hösten. Området är känt för sin fina svampflora.  

Beskrivning

Askholmens naturreservat skyddas främst för sitt värdefulla mosaiklandskap med artrika ädellövskogar och trädklädda betesmarker. 

Lövskogarna i området består av ädellövträden ask, alm, ek, lind och hassel eller av triviallövträden al, björk och asp. Alskogarna är delvis försumpade. En del gran och tall ingår i vissa skogsbestånd. Vegetationen består i slutna partier av örtrika lundväxtsamhällen med en artrik flora med bland annat storrams, desmeknopp, underviol, nästrot, tandrot och trolldruva.

Historiskt har området varit mer öppet och här har funnits stora arealer ängsmark. Ängarna och betesmarkerna har under senare delen av 1900-talet kommit att växa igen och delar av skogen har numera naturskogskaraktär med luckighet och gamla och omkullfallna träd. Gamla överståndare av ek, lind, alm och ask finns kvar från ett tidigare mer öppet hagmarkslandskap.

Inom området har hittats tjugofem rödlistade arter samt en mängd andra sällsynta arter av insekter, svampar, lavar, mossor och kärlväxter. Som insektslokal har området ett mycket högt skyddsvärde, särskilt för arter knutna till ek, men även för arter knutna till grov lind, högstubbar av asp samt lågor av klibbal och björk. I övrigt har lövskogen en fin marksvampflora med arter som grå taggsvamp, liten ekkremla och linddyna. På gamla, grova träd i halvöppet läge har hittats ett antal rödlistade lavar, bland annat är klosterlav, almlav och rödbrun blekspik.

Naturreservatet ingår i det Europeiska nätverket (Natura 2000) av värdefulla naturområden.

Syfte

Syftet med naturreservatet är att:

  • bevara och vårda ett stort sammanhängande mosaiklandskap vid Mälarstranden som består av ädellövskogar, triviallövskogar, trädklädda betesmarker och öppna marker.
  • bevara och utveckla ett område som ingår i Natura 2000, EU:s nätverk av värdefulla naturområden, och som innehåller livsmiljöerna äldre, naturlig ädellövskog, äldre ekskog, trädklädd betesmark, västlig taiga och lövsumpskog.
  • strukturer som död ved och gamla grova träd ska förekomma i för livsmiljöerna gynnsam omfattning och typiska arter, som t.ex. lunglav och narrtagging, ska ha gynnsamt tillstånd.
  • friluftsliv som grundar sig på allemansrätten ska kunna bedrivas i hela reservatet, och besökare ska kunna se och uppleva områdets typiska livsmiljöer och arter.

Föreskrifter

Utöver vad som gäller annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • skada, plocka eller samla in växter eller växtdelar. Bär, matsvamp och blomplockning för eget behov är dock tillåtet.
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Det är inte tillåtet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • anordna lägerverksamhet.
  • anordna tävlingar.

Fakta

Skyddat sedan: 2006-09-11
Kommun: Eskilstuna
Storlek: 116,3 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen