Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden inom hela EU. Syftet är att värna om naturtyper, fåglar och andra arter som medlemsländerna kommit överens om att skydda. Varje medlemsland ansvarar för att skydda och vårda sina områden så att naturvärdena bevaras.
Logga
I Södermanlands län finns idag 198 Natura 2000-områden. De består av flera olika naturtyper som till exempel naturbetesmarker, ekhagar, barrnaturskogar, ädellövskogar, sjöar och delar av skärgården. 

Bevarandeplaner
Inom Natura 2000-områdena ska alla värdefulla naturtyper och arter bevaras för framtiden. Varje område har en bevarandeplan. Planerna ska beskriva syftet med bevarandet samt eventuella skötselåtgärder i området.

Tillstånd kan behövas
Ingrepp ”som på ett betydande sätt kan påverka miljön” i eller i anslutning till ett Natura 2000-område är inte tillåtna. Den som planerar ett sådant ingrepp ska söka göra en miljökonsekvensbeskrivning och söka tillstånd hos länsstyrelsen. Tillstånd lämnas endast om ingreppen inte kan komma att skada livsmiljön eller någon art som området är till för att bevara.

Sedan 1 juli år 2001 är alla natura 2000-områden klassade som riksintresse enligt 4 kapitlet miljöbalken. Då trädde även nya bestämmelser i kraft angående tillstånd för verksamheter och åtgärder inom Natura 2000-områden enligt miljöbalken, 7 kapitlet 27-29§§.