Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland våra olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.

Din sökning gav 430 träffar
 • Marin miljöövervakning av vegetationsklädda havsbottnar i Södermanlands skärgård 2013

  Övergödningen är en av de allvarligaste miljöproblemen i Östersjön och den påverkar de vegetationsklädda bottnarna utmed kusten negativt.

  En effekt av övergödningen är att mängden fintrådiga alger och antalet plankton ökar, vilket leder till att siktdjupet minskar och djuputbredningen av bottenvegetationen minskar.

  Bottenvegetationens utbredning ger oss en indikation på hur havet mår, och ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Marin miljöövervakning av vegetationsklädda havsbottnar i Södermanlands skärgård år 2013 (5 MB)

 • Aktiv Landsbygd nr 1 2015

  Innehåll

  Ledare
  Jordbrukarstöd 2015
  Krav för jordbrukarstöd
  Stöd till unga jordbrukare
  Nötkreaturstödet
  Gårdsstödet 2015
  Nya regler för betesmarker
  Nya Landsbygdsprogrammet
  Arrendesyn
  Producenter inom primärproduktionen
  Nyetablerat vargrevir
  Demoodling av höstvete
  Vattenbrukets stödlandskap
  Din lada - en plats för hotade arter
  Natur- och kulturvärden på din gård
  Kalva lögående ...
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Aktiv Landsbygd 1 2015 (2 MB)

 • Länsstyrelsen i Södermanlands läns årsredovisning 2014

  Länsstyrelsen i Södermanlands läns årsredovisning för 2014 där vi berättar om det arbete som skett under året. Årsredovisningen skickas även till regeringen för en bedömning av departementen.

  I årsredovisningen kan du bland annat läsa om vårt arbete inom:

  Trafikföreskrifter
  Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor
  Regional tillväxt
  Infrastrukturplanering
  Håll ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Årsredovisning 2014 för Södermanlands län (3 MB)

 • Alkohol Narkotika Dopning Tobak

  Denna rapport är sammanställd av en arbetsgrupp på landstinget i samverkan med länsstyrelsens ANDT-samordnare (alkohol-, narkotika-, dopning- och tobak).

  Rapporten riktar sig till dig som

  > Är politiker eller tjänsteperson
  > Möter barn och unga inom ditt verksamhetsområde
  > Vill se och följa ANDT utvecklingen hos unga i Södermanland

  Syftet med Liv och Hälsa ung är att offentliga verks ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  Alkohol Narkotika Dopning Tobak resultat 2004-2014 (337 kB)

  Beställ publikation

 • Nulägesbeskrivning för Södermanlands län

  Nulägesbeskrivningen för Södermanlands län är en uppdatering av rapport 2012:1 och är en underlagsrapport till Klimat- och energistrategin. I rapporten presenteras nuläget i Södermanland för de områden som Klimat- och energistrategin berör: Befolkning, boende och transporter; energianvändning för bostäder, lokaler och näringsliv; förnybar energi. Rapporten inleds med en beskrivning av nuläget gäl ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  nulagesbeskrivning-for sodermanlands-lan (1 MB)

 • Riskbild 2 Södermanland - Skyfall, lokala avrinningsförhållanden och extrema havsvattenstånd

  I Köpenhamn inträffade ett skyfall 2010 som var mycket ovanligt, följande år 2011 blev det ännu värre: ett osannolikt skyfall! Hur kan detta komma sig? Inom klimatanpassning använder forskarna t.ex. begreppet återkomsttid dvs. händelser som uppstår olika ofta. Det går aldrig att förutse exakt när och var ett ovanligt skyfall kommer att inträffa-däremot kan man beräkna sannolikheterna för att händ ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Klimat och energi, Planfrågor

  Riskbild 2 Södermanland- Skyfall, lokala avrinningsförhållanden och extrema havsvattenstånd (2 MB)

  Riskbild 2 -Kartbilagor (9 MB)

 • Föräldrastöd till tonårsföräldrar – en kartläggning av arbetet i Södermanlands län

  Länsstyrelsen har fått i uppdrag att åren 2014-2017 stödja kommuner, landsting och andra föräldrastödjande aktörer i arbetet med att utveckla ett universellt, kunskapsbaserat, samordnat och långsiktigt stöd till föräldrar med barn i tonåren. Viktiga utgångspunkter för arbetet ska vara det jämställda föräldraskapet och barnets rättigheter.

  För att kunna planera lämpliga insatser inom uppdraget ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  Föräldrastöd till tonårsföräldrar - en kartläggning av arbetet i Södermanlands län (1 MB)

  Länsstyrelsegemensam rapport om föräldrastödsarbetet (1 MB)

 • Energiläget för Södermanland 2014

  Förord
  Denna rapport består av sammanställd regional energistatistik och ger en överblick av energiläget i Södermanland. Rapporten används bland annat som en del i uppföljningen av arbetet med den regionala klimat- och energistrategin. Den samlade energistatistiken visar på några av Södermanlands särdrag. Rapporten fungerar därmed även som ett underlag för att se vilka utmaningar och möjligheter ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Energiläget för Södermanland 2014 (1 MB)

 • Bottenfauna i Södermanlands län 2014 - Biologisk uppföljning i kalkade vatten

  I april 2014 utförde Limnia på konsultuppdrag från Länsstyrelsen i Södermanlands län provtagning, analys och rapportering av bottenfauna i tio sjöar inom ramen för kalkningens biologiska effektuppföljning. Rapporten visar att sjöarna håller en god till hög status både vad det gäller ekologisk kvalitet och försurningspåverkan.

  Bottenfaunaundersökningarna har genomförts i länets kalkade sjöar se ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Bottenfauna i Södermanlands län 2014 (6 MB)

 • Aktiv Landsbygd nr 4 2014

  Innehåll:

  Ledare
  Håll dig informerad om stöden
  Årets utbetalningar
  Förgröningsstödet
  Därför ändrar vi din marktyp
  Summering av kontrollsäsongen 2014
  Hur skapar vi bättre mobiltäckning?
  Kommunikation vid djurskyddskontroller
  Nya Landsbygdsprogrammet
  Horisontella mål i landsbygdsprogrammet
  Nytt om behörighetsutbildning
  Behörighetskurser 2015
  Från Jordbruk till vattenbruk- Hebykräftan ...
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Aktiv Landsbygdnr 4 2014 (23 MB)

 • Risk- och sårbarhetsanalys 2014

  Länsstyrelserna ska i syfte att stärka sin egen och samhällets krisberedskap årligen analysera om det finns sådan sårbarhet eller sådana hot och risker inom myndighetens ansvarsområde som synnerligen allvarligt kan försämra förmågan till verksamhet inom området. Resultatet av detta arbete är sammanställt i Risk- och sårbarhetsanalys 2014, Södermanlands län. Denna rapport har redovisats till Reger ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Risk- och sårbarhetsanalys 2014 (3 MB)

 • Strategi Jämställdhetsintegrering 2014-2016

  Förord
  Det övergripande målet för Sveriges jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt och inflytande i samhället och sina egna liv. Makt, både formell och informell ska fördelas lika. Jämställdhetspolitiken handlar om att skapa förutsättningar för kvinnor och män att påverka sin livssituation, att bidra till samhällets välstånd, men också att möjliggöra för kvinnor och män att ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  Strategi. Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 (779 kB)

  Förstudie till jämställdhesstrategin 2014-2016, bilaga 1 (975 kB)

 • Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

  Som ett led i utvecklingen av arbetet med mäns våld mot kvinnor har Länsstyrelsen genomfört en kartläggning för att identifiera utvecklingsområden.

  Sammanfattning av resultat

  • Både begreppen ”mäns våld mot kvinnor” och ”våld i nära relationer” används av de undersökta aktörerna. Dock definieras sällan vad som innefattas i det valda begreppet. De flesta aktörer använder begreppet

  • De va ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer - kartläggning av arbetet i Södermanlands län 2014 (928 kB)

 • Marin vegetationsinventering i Södermanlands skärgård 2010

  Under september 2010 genomförde Sveriges Vattenekologer AB, på uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanlands län, en vegetationsinventering på 36 dyktransekter i Södermanlands län. Inventeringen var en del av ett treårigt projekt där Gis-modelleringar ska användas för att ta fram bl a utbredningskartor av bottenlevande flora. Syftet med denna undersökning var att göra kompletterande vegetationsinvente ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske, Skyddad natur, Tillståndet i miljön

  Marin vegetationsinventering i Södermanlands skärgård 2010 (3 MB)

 • Inventering av fiskyngel i Södermanlands skärgård 2012

  Syftet med denna inventering av fiskyngel är att ge underlag till GIS-modellering av viktiga habitat för fiskrekrytering. För att kunna ge en heltäckande bild av hela länets kust kommer det data som samlats in att bearbetas och kopplas till förklarande variabler med statistiska modeller. Med hjälp av dessa modeller kan sedan heltäckande kartor över potentiellt viktiga rekryteringsområden skapas. ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske, Skyddad natur, Tillståndet i miljön

  Inventering av fiskyngel i Södermanlands skärgård 2012 (2 MB)

  Bilaga till Inventering av fiskyngel i Södermanlands skärgård 2012 (277 kB)

 • Aktiv Landsbygd nr 3 2014

  Innehåll:
  Ledare
  Landsbygdsprogrammet
  Jordbrukarstöden 2015
  Utbetalningsplan
  Nya regler vid föranmälan av
  kontroller
  Bättre mobiltäckning
  Plantera ett vårdträd
  Årets älgjakt
  Jakt med hund
  Vattenbrukets möjligheter
  Bättre vatten - åtgärdsprogram
  Ventilation i djurstallar
  Spana in en salamander
  Nyttodjur
  Energiskogens liv
  Kurser och aktiviteter
  Telefonlista
  Skördetid - servera u ...
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Aktiv landsbygd nr 3 (22 MB)

 • Från förväntningar till utfall – etableringsreformen på lokal nivå

  I denna rapport redovisas de samlade resultaten av ett tvåårigt utvärderingsprojekt om etableringsreformens genomförande i Södermanlands län med särskilt fokus på två av länets kommuner: Eskilstuna och Nyköping. Etableringsreformen, som trädde i kraft den 1 december 2010, innebar bland annat att Arbetsförmedlingen tog över det övergripande ansvaret för insatserna för nyanlända invandrare från kom ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  Från förväntningar till utfall- etableringsreformen på lokal nivå (1 MB)

 • META 2013 Södermanland, reviderad 141028

  Mycket görs i länet för att underlätta mottagandet och etableringen av inflyttade nyanlända, vilket framgår av årets enkätundersökning META 2013, som riktats till alla kommuner i Sverige. Enkäten besvarades av samtliga kommuner i Södermanlands län (precis som fjolårets).

  Inflyttningen av nyanlända till länet är stor och förväntas öka under de närmaste åren. Detta gör det extra angeläget att fi ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  META 2013 (2 MB)

  Beställ publikation

 • Regionalt serviceprogram för Södermanlands län 2014-2018

  Södermanlands län är ett framtidslän vad gäller landbygdens utveckling. Här finns alla möjligheter för att människor ska kunna bo och verka på landsbygden. Avstånden är korta och det finns en viss servicenivå vilken kan utvecklas för att tillgodose de behov som finns.

  Leva, växa, verka Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar, ambitioner och idéer i Sörmland.
  Så står det i länets RUP ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd, Näringsliv & föreningar, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Näringslivsutveckling, Infrastruktur och IT, Planfrågor

  Regionalt serviceprogram RSP 2014-2018 för Södermanlands län (3 MB)

 • Inventering av trumgräshoppa (Psophus stridulus) i Södermanland 2004-2013. - Status, hotbild och åtgärdsförslag

  Under perioden 2004-2013 har trumgräshoppa (Psophus stridulus) inventerats i Södermanlands län och Södertälje kommun med syfte att kartlägga utbredningen av arten i området.

  Metoderna som använts har varit transekträkning och märkning-återfångst. Bakom inventeringen och huvuddelen av innehållet i denna rapport står Jan Sjöstedt.

  Trumgräshoppa är rödlistad som starkt hotad (EN) i Sverige oc ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Inventering av trumgräshoppa 2004-2013 (5 MB)