Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland våra olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.

Din sökning gav 453 träffar
 • Bostad åt alla

  Slutrapport från länsstyrelsernas uppdrag att
  stödja kommunerna i att underlätta inträdet på bostadsmarknaden.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  Bostad åt alla (13 MB)

  Ägardirektiv till allmän nytta (7 MB)

 • Vattenväxter i sjöar

  Vattenväxter i sjöar kan användas för att ge en bild av en sjö och i vilket tillstånd sjön har. Inventeringar görs inom regional miljöövervakning och vattenförvaltning för att följa utvecklingen och kunna statusklassa, för att senare se om åtgärder behövs för att förbättra status. Andra inventeringar av vattenväxter kan göras för att inventera hotade arter och naturtyper. Underlaget från vattenvä ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Vattenväxter i sjöar 2009-2014 (1 MB)

 • Når vi miljömålen 2015?

  Till nästa generation ska vi lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Det är utgångspunkten i den svenska miljöpolitiken och miljökvalitetsmålen men årets bedömning av tillståndet i miljön visar att vi har långt kvar i arbetet för en bättre miljö i Södermanlands län.

  I miljömålsarbetet har Länsstyrelsen en övergripande och samordnande roll som regional miljömyndighet. I Lä ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål

  Rapport-Nar-vi-miljomalen-2015 (4 MB)

 • Risk- och sårbarhetsanalys 2015

  Länsstyrelserna ska i syfte att stärka sin egen och samhällets krisberedskap årligen analysera om det finns sådan sårbarhet eller sådana hot och risker inom myndighetens ansvarsområde som synnerligen allvarligt kan försämra förmågan till verksamhet inom området. Resultatet av detta arbete är sammanställt i Risk- och sårbarhetsanalys 2015, Södermanlands län. Denna rapport har redovisats till Reger ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Risk- och sårbarhetsanalys 2015 (2 MB)

 • Bioenergipotential i Södermanland

  Södermanland är ett landsbygdslän och har därmed god tillgång på restprodukter från jord- och skogsbruk. Användning av organiska restprodukter för energiändamål bidrar till att skapa en cirkulär ekonomi där kretslopp i samhället sluts. Användning av restprodukter från jord- och skogsbruk kan stärka sambandet mellan stad och landsbygd då de gröna näringarna kan förse staden med lokalproducerat bio ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  2015-15-bioenergirapport (3 MB)

 • Aktiv landsbygd nr 4 2015

  Läs bland annat om
  Spridningsregler växtskyddsmedel
  Utbetalningar jordbrukarstöd
  Service och fritid
  Matregionen Sörmland
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Aktiv landsbygd nr 4 2015 (2 MB)

 • Fria vandringsvägar i Buskhyttebäcken

  Bakgrund och syfte

  Länsstyrelsen har tillsammans med Trafikverket och Nyköpings kommun arbetat med att restaurera och skapa fria vandringsvägar för fisk i Buskhyttebäcken. Denna rapport sammanfattar processen och erfarenheter från projektet under tiden 2009-2014. Sportfiskarna, Lindahls gräv AB, Huskvarna Ekologi har genomfört projekteringar och åtgärderna i fält.

  De flesta fiskarter vandra ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Vatten och vattenanvändning

  Fria vandlingsvägar i Buskhyttebäcken (1 MB)

 • Ägardirektiv till allmän nytta

  Inför 2015 gav regeringen länsstyrelserna i uppdrag att särskilt föra fram behovet av att kommunerna i ägardirektiven till sina bostadsföretag betonar deras allmännyttiga och sociala roll.

  Länsstyrelserna har kartlagt kommunernas ägardirektiv till sina kommunala bostadsaktiebolag. Rapporten ”Ägardirektiv till allmän nytta” redovisar resultaten av denna kartläggning och utgör en del av länssty ...
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  Ägardirektiv till allmän nytta (7 MB)

 • Nyanlända barn och elever

  I rapporten skildras det pågående arbetet gällande mottagande av nyanlända barn, unga och vuxna i Södermanlands län inom skola och föreningsliv. Innehållet ska vara en inspirationskälla till andra verksamheter och kommuner runt om i landet. Under vårterminen bjöd Länsstyrelsen i Södermanlands län in till en inspirationsmässa, som förhoppningsvis blir ett årligt återkommande event. I och med det k ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  Nyanlända barn och elever (1 MB)

 • Energiläget för Södermanland 2015

  Energiläget för Södermanland är en årlig rapport som består av sammanställd regional energistatistik. Rapporten visar på hur situationen ser ut i länet avseende på energianvändning och växthusgasutsläpp. Den fungerar som ett verktyg för att följa upp utvecklingen i länet. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål

  Energilaget-for-Sodermanland-2015 (1 MB)

 • Aktiv Landsbygd nr 3 2015

  Innehåll

  Ledare
  Fällavgift
  Nya jourtider
  Anmäl via webben
  Jaktåret 2015/2016
  Kronhjortsförvaltningen - fri kalvavskjutning
  Rovdjursläget i Södermanland
  Rovdjursallert
  Rovdjursstängsel
  Skyddsjaktsorganistation
  Landsbygdsprogrammet
  Infoblad landsbygdsprogrammet
  Nya Leader-områden
  Stöd till bredband
  Ska du bygga djurstall?
  Primärproducenter
  Åtgärdsprogram miljömål
  Sök LOVA-stöd
  ...
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Aktiv Landsbygd nr 3 2015 (2 MB)

 • Kunskapsdokument för yrkesverksamma som kommer i kontakt med människohandel och prostitution.

  Inledning

  Initiativet till detta regionala kunskapsdokument har tagits av Länsstyrelsen i Södermanlands län inom regeringens uppdrag att stärka samverkan för att motverka prostitution och människohandel för sexuella ändamål.
  Utgångspunkterna för arbetet är FN:s definition av våld mot kvinnor, regeringens jämställdhetspolitik, 4:e inriktningsmålet Mäns våld mot kvinnor samt FN:s konvention om ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  Kundskapsdokument för yrkesverksamma som kommer i kontakt med människohandel och prostitution (756 kB)

 • Ett kunskapsunderlag för tillsyn av dagvatten vid miljöfarliga verksamheter 2012-2013

  Bakgrund

  Bland länets miljökontor har behovet av att kunna tillsyna dagvattnet vid miljöfarliga verksamheter ökat. Avsaknaden av vägledning har dock utgjort ett hinder för att kunna påbörja arbetet. Problemet finns både vid tillsynen av befintliga verksamheter och vid prövning av såväl nya verksamheter som vid omprövning av befintliga.

  Projektet syftade till att skapa en kunskapsöversikt ö ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Verksamheter med miljöpåverkan

  Dagvatten vid miljöfarliga verksamheter 2012-2013. Kunskapsunderlag (1 MB)

 • Skydda och vårda våra viktiga vikar

  Grunda kustnära havsvikar har ett högt ekologiskt värde. De har ofta en rik bottenvegetation och är viktiga uppväxtmiljöer för flera fiskarter i Östersjön. I en ny broschyr presenteras några förslag på hur vi kan vårda dessa grunda havsvikar. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Skydda och vårda våra viktiga vikar (3 MB)

  Beställ publikation

 • Målsättning för älgstammen i Södermanlands län 2013-2016

  Målsättningen är att älgstammen ska hållas på en numerär som är acceptabel för majoriteten av verksamma i lokalsamhället. I länet finns en mycket stor klövviltstam totalt. Det är på många sätt en fantastisk resurs, men våra ekosystem är på många håll hårt belastade av detta. Dessutom medför många djur och ett otillräckligt naturligt foderutbud att det på flera håll är en oacceptabel skadenivå för ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Jakt och vilt

  rapport-2012-16-alg (723 kB)

 • Räkna q

  Räkna q – kulturhistoriskt värdefull bebyggelse skyddad enligt plan- och bygglagen. Länsstyrelsen har kartlagt var i länet det finns byggnader, som enligt plan- och bygglagen, är skyddade tack vare sina kulturhistoriska värden. I Södermanland omfattas knappt 4 600 objekt av skydds- och varsamhetsbestämmelser. Av dessa objekt är ungefär 3 200 byggnader, övriga objekt är till exempel stenmurar, trä ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Skyddad bebyggelse

  Räkna q i Södermanland (1 MB)

 • Farligt gods

  Vägledning om hur man kan planera med hänsyn till risk för olyckor intill vägar och järnvägar med transport av farligt gods.

  I vägledningen redovisas Länsstyrelsen i Södermanlands läns syn på och rekommendationer för hur hänsyn bör tas i den fysiska planeringen. Vägledningen riktar sig till kommunala planerare.
  Typ: Planeringsunderlag Publiceringsår: 2015

  Vägledning om farligt gods i fysisk planering i södermanlands län (937 kB)

 • Aktiv Landsbygd nr 2 2015

  Innehåll

  Ledare
  Viktiga datum för SAM-ansökan
  Kontrollsäsong 2015
  Forskningsprojekt
  Manifest för landsbygden
  Landsbygdsprogrammet 2014-2020
  Kontaktpersoner
  Restaureringsinsatser
  Upplev Sörmland
  Livsmedelsdialog
  Gynna mångfalden
  Håll hästen frisk
  Avskjutning älg och kronhjort
  Älgförvaltningsgrupperna
  Viltförvaltningsdelegationen
  Vargreviret i Södermanland
  Telefonlista
  Kokt spar ...
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Aktiv Landsbygd nr 2 2015 (2 MB)

 • Alla behöver bostad- en rapport om bostadsmarknaden i Södermanland 2015

  Sammanfattning

  Länets befolkning ökade med nästan 3 100 nya invånare förra året. Under hela 2000-talet har Södermanland hört till de delar av landet som har den kraftigaste befolkningstillväxten. En väl fungerande bostadsmarknad är avgörande för länets fortsatta tillväxt.

  Delmålet för regeringens bostadspolitik är långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan mö ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  Alla behöver bostad, Bostadsmarknadsrapport 2015 (3 MB)

 • Vilt som resurs. Från skog till bord - Nuläge och utvecklingsmöjligheter. Förstudie

  BAKGRUND

  I Sörmland finns riklig tillgång till vilt. De stora stammarna av framför allt dov- och kronhjort finns idag främst i de södra delarna av länet. De orsakar lokalt omfattande skador i skogs- och lantbruk och är samtidigt en värdefull resurs som skulle kunna nyttjas i högre grad.

  Viltkött är en klimatsmart råvara från naturen som är magert och proteinrikt med höga halter av mineraler ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Jakt och vilt

  Rapport 2015-10 Vilt som resurs (865 kB)