Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland våra olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.

Din sökning gav 405 träffar
 • Bottenfaunarapport i Södermanlands län 2013

  Sjöar och vattendrag drabbas av försurning när frätande syror faller ner i vattnet via regn. Syrorna bildas ur bland annat industrins och biltrafikens utsläpp av svaveldioxid och kväveoxid. De områden som generellt är mest känsliga för försurning är Kolmården och Mälarmården och dess mindre sjöar.

  I Södermanlands län har sjöar kalkats sedan början på åttiotalet. Kalkning är en mycket viktig å ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (2 MB)

 • Introduktion och mottagande av nyanlända elever

  En kartläggning har gjorts av mottagandet och introduktionen av nyanlända elever i Södermanlands län. Syftet är att, utifrån de enheter och skolor som kartläggningen omfattar, identifiera utvecklingsområden samt skapa ett underlag för ett framtida förändringsarbete.

  Viktiga observationer är att:

  • ett flertal kommuner saknar tydliga riktlinjer för mottagande av nyanlända elever
  • samtliga ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  Ladda hem (402 kB)

 • Mottagande och etablering av nyanlända 2013

  Länsstyrelsen har i uppdrag att följa upp den regionala organiseringen och genomförandet av insatser för nyanlända
  på lokal och regional nivå. På detta sätt kan Länsstyrelsen förse regeringen med information från samtliga delar av
  landet. I fokus för uppdraget ligger reformen för etablering av nyanlända.

  En länsstyrelsegemensam enkät till landets kommuner.
  Under 2013 har en arbetsgrupp best ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  Ladda hem (1 MB)

 • Marin Modellering i Södermanlands län

  Rapporten är framtagen av AquaBiota Water Research i samarbete med Länsstyrelserna i Södermanland och Stockholm inom projektet Marin Modellering i Södermanland och Stockholm (MMSS), på uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten

  Kunskap om de marina habitatens förekomst och utbredning efterfrågas idag av många aktörer. Under 2000-talet har efterfrågan ökat i takt med att arbetet med att värna om ha ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (10 MB)

 • Nulägesbeskrivning av Södermanlands landsbygd

  Södermanland har ett attraktivt landskap med höga natur- och kulturvärden. Fastigheterna karaktäriseras av stora sammanhållna egendomar. Befolkningen på den rena landsbygden och i de större orterna ökar, på landsbygden till stor del genom omvandling av fritidshus till permanentboenden. Utbildningsnivån är relativt låg, och arbetslösheten relativt hög. Östra delen av länet har de senaste åren haft ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd

  Ladda hem (2 MB)

 • SWOT-analys inför landsbygdsprogrammet 2014-2020

  Regeringsuppdrag:

  Förutsättningar och behov för Södermanlands landsbygd med prioritering av de viktigaste insatserna för att stärka en positiv utveckling.
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2013

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd

  Ladda hem (707 kB)

 • Aktiv Landsbygd nr 1 2014

  Ledare
  SAM 2014
  Mobilt BankID
  Fullmakter för e-tjänster
  Nitratkänsligt område
  Nya Landsbygdsprogrammet
  Djurförbud
  Projekt Torsdag
  Hygienregler
  Värphöns
  Bristfälligt djurskydd vid slakt
  Naturens kalender
  Integrerat växtskydd
  Strukturkalkning
  Nya arrendatorer Sävö och Rågö
  Coast Benefit
  Fåglar och vårbruk
  Kurser
  Telefonlista
  Tårta med exotiska frukter
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurskydd, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Ladda hem (16 MB)

 • Grågäss och andra stora betande fåglar vid Sörfjärden

  Grågåspopulationen i området kring Sörfjärden har de senaste decennierna ökat och därmed även problemen och oron från lantbrukarna för påverkan på växande gröda. Den påverkan som gässen genom sitt bete och nedsmutsning kan orsaka för enskilda brukare är inte försumbara. Oron har också ökat att grågässen genom sitt bete påverkar ekosystemet till exempel genom vassbältets minskade utbredning och dä ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Jakt och vilt

  Ladda hem (2 MB)

 • Vildsvin i Södermanlands län och målsättning för stammarnas skötsel 2014-2016

  Bakgrund
  Viltförvaltningsdelegationen i Södermanlands län har med ledning av Naturvårdsverkets nationella förvaltningsplan för vildsvin tagit fram en regional målsättning för Södermanlands län. Planens syfte är att ge jägare, markägare och lantbrukare och deras organisationer vägledning för den framtida förvaltningen av vildsvin i Södermanlands län.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Jakt och vilt

  Ladda hem (461 kB)

 • Kronhjort i Södermanlands län och målsättning för stammarnas skötsel 2014-2017

  Bakgrund
  Länsstyrelsen i Södermanlands län har 2014 fastställt denna målsättning för skötseln av kronhjortsstammar i länet. Beslutet har skett i samråd med viltförvaltningsdelegationen.
  Södermanlands län omfattar en landareal på 6 103 kvadratkilometer. Det är ett omväxlande län med sjöar, skogar, jordbruk, små och medelstora städer samt en fantastisk skärgård. Klövvilttätheten är stor i länet, ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Jakt och vilt

  Ladda hem (774 kB)

 • Dovhjort i Södermanlands län och målsättning för stammarnas skötsel 2014-2017

  Bakgrund
  Länsstyrelsen i Södermanlands län har 2014 fastställt denna målsättning för skötseln av dovhjortsstammar i länet. Beslutet har skett i samråd med viltförvaltningsdelegationen.
  Södermanlands län omfattar en landareal på 6 103 kvadratkilometer. Det är ett omväxlande län med sjöar, skogar, jordbruk, små och medelstora städer samt en fantastisk skärgård. Klövvilttätheten är stor i länet, m ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Jakt och vilt

  Ladda hem (837 kB)

 • Tillsyn av kameraövervakning 2013

  Kameraövervakning är ett ständigt aktuellt ämne. Idag blir vi övervakade såväl i utomhusmiljön som i inomhusmiljön. Det blir allt färre platser i samhället som inte berörs av övervakning. Länsstyrelserna har av lagstiftaren fått i uppdrag att se till att reglerna om kameraövervakning följs. För Länsstyrelsen är det särskilt angeläget att kontrollera verksamheter där det finns ett starkt integrite ... Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Kameraövervakning

  Ladda hem (319 kB)

 • Inventering av Finnögontröst (Euphrasia officinalis ssp. officinalis) i Södermanlands län 2012

  Finnögontröst (Euphrasia officinalis ssp. officinalis) är en kärlväxt som har minskat mycket på grund av att ängs- och betesmarker har växt igen. Växten är spännande då den är en halvparasit. Finnögontröstens rot måste hitta ner till värdväxtens rotsystem för att kunna etablera sig. Om förnalagret är tjockt, vilket blir resultatet om fjolårsvegetation inte betas eller slås utan blir liggande, så ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Lantbruk

  Ladda hem (6 MB)

 • Jämställdhetsstrategi 2014-2016

  Förord
  Det övergripande målet för Sveriges jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt och inflytande i samhället och sina egna liv. Makt, både formell och informell
  ska fördelas lika. Jämställdhetspolitiken handlar om att skapa förutsättningar för kvinnor och män att påverka sin livssituation, att bidra till samhällets välstånd, men också att
  möjliggöra för kvinnor och män a ...
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  Ladda hem (636 kB)

 • Kalkkärrsgrynsnäcka (Vertigo geyeri) och Smalgrynsnäcka (Vertigo angustior) i Södermanlands län.

  Kalkkärrsgrynsnäcka (Vertigo geyeri) och Smalgrynsnäcka (Vertigo angustior) i Södermanlands län. Återinventering av äldre lokaler, undersökning av nya objekt samt skötselrekommendationer för aktuella lokaler 2007 och 2011.

  Länsstyrelsen i Södermanlands län har låtit inventera alla tidigare kända lokaler för två grynsnäckor - kalkkärrsgrynsnäckan (Vertigo geyeri) och smalgrynsnäckan
  (Vertigo a ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Ladda hem (3 MB)

  Beställ publikation

 • Påljungshage - forntid i Nyköpingstrakten (upplagan slut)

  Påljungshage – forntid i Nyköpingstrakten, är titeln på en bok som vänder sig till den forntidsintresserade allmänheten i Nyköpingsområdet. Boken innehåller 12 lättsamma artiklar som handlar om de arkeologiska undersökningarna som utfördes år 2007 inför uppförandet av köpcentrat Påljungshage utanför Nyköping.

  Boken är gratis, upplagan är dock begränsad.
  OBS! Går tyvärr ej att beställa längre ...
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Arkeologi och fornlämningar

 • Länsstyrelsen i Södermanlands läns årsredovisning 2013

  Länsstyrelsen i Södermanlands läns årsredovisning 2013 Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Ladda hem (1 MB)

 • Målsättning för älgstammen i Södermanlanads län 2013-2016

  Målsättningen är att älgstammen ska hållas på en numerär som är acceptabel för majoriteten av verksamma i lokalsamhället. I länet finns en mycket stor klövviltstam totalt. Det är på många sätt en fantastisk resurs, men våra ekosystem är på många håll hårt belastade av detta. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Jakt och vilt

  Ladda hem (768 kB)

 • Svärtaåprojektet 2010-2012

  Erfarenheter av praktiskt åtgärdsarbete i samarbete med lantbrukare i svärtaåns avrinningsområde

  Svärtaåprojektet har som målsättning att bidra till en förbättrad vattenkvalitet, både i ytvatten, i grundvatten och i Östersjön. Genom ett förtroendefullt arbete i nära samarbete med lantbrukarna i området ville vi tillsammans genomföra en mängd åtgärder för att minska förlusterna av kväve och fos ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning, Lantbruk

  Ladda hem (3 MB)

 • Aktiv Landsbygd nr 4 2013

  Innehåll:

  Ledare
  Årets utbetalningar
  Förtydligande om betesstödsåtagandet
  Mina sidor
  Tio frågor till kontrollansvarig
  Varför ändras blockarealen hela tiden?
  Dispens uppbundna ekologiska kor försvinner
  Våga ta första steget
  Nya landsbygdsprogrammet
  Svarthakedopping
  LOVA
  Senaste nytt om miljöarbetet i Södermanland
  Hållbar markanvändning
  Julens faror ...
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2013

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Ladda hem (41 MB)