Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland våra olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.

Din sökning gav 423 träffar
 • Aktiv Landsbygd nr 4 2014

  Innehåll:

  Ledare
  Håll dig informerad om stöden
  Årets utbetalningar
  Förgröningsstödet
  Därför ändrar vi din marktyp
  Summering av kontrollsäsongen 2014
  Hur skapar vi bättre mobiltäckning?
  Kommunikation vid djurskyddskontroller
  Nya Landsbygdsprogrammet
  Horisontella mål i landsbygdsprogrammet
  Nytt om behörighetsutbildning
  Behörighetskurser 2015
  Från Jordbruk till vattenbruk- Hebykräftan ...
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Aktiv Landsbygdnr 4 2014 (23 MB)

 • Risk- och sårbarhetsanalys 2014

  Länsstyrelserna ska i syfte att stärka sin egen och samhällets krisberedskap årligen analysera om det finns sådan sårbarhet eller sådana hot och risker inom myndighetens ansvarsområde som synnerligen allvarligt kan försämra förmågan till verksamhet inom området. Resultatet av detta arbete är sammanställt i Risk- och sårbarhetsanalys 2014, Södermanlands län. Denna rapport har redovisats till Reger ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Risk- och sårbarhetsanalys 2014 (3 MB)

 • Strategi Jämställdhetsintegrering 2014-2016

  Förord
  Det övergripande målet för Sveriges jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt och inflytande i samhället och sina egna liv. Makt, både formell och informell ska fördelas lika. Jämställdhetspolitiken handlar om att skapa förutsättningar för kvinnor och män att påverka sin livssituation, att bidra till samhällets välstånd, men också att möjliggöra för kvinnor och män att ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  Strategi. Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 (779 kB)

  Förstudie till jämställdhesstrategin 2014-2016, bilaga 1 (975 kB)

 • Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

  Som ett led i utvecklingen av arbetet med mäns våld mot kvinnor har Länsstyrelsen genomfört en kartläggning för att identifiera utvecklingsområden.

  Sammanfattning av resultat

  • Både begreppen ”mäns våld mot kvinnor” och ”våld i nära relationer” används av de undersökta aktörerna. Dock definieras sällan vad som innefattas i det valda begreppet. De flesta aktörer använder begreppet

  • De va ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer - kartläggning av arbetet i Södermanlands län 2014 (928 kB)

 • Marin vegetationsinventering i Södermanlands skärgård 2010

  Under september 2010 genomförde Sveriges Vattenekologer AB, på uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanlands län, en vegetationsinventering på 36 dyktransekter i Södermanlands län. Inventeringen var en del av ett treårigt projekt där Gis-modelleringar ska användas för att ta fram bl a utbredningskartor av bottenlevande flora. Syftet med denna undersökning var att göra kompletterande vegetationsinvente ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske, Skyddad natur, Tillståndet i miljön

  Marin vegetationsinventering i Södermanlands skärgård 2010 (3 MB)

 • Inventering av fiskyngel i Södermanlands skärgård 2012

  Syftet med denna inventering av fiskyngel är att ge underlag till GIS-modellering av viktiga habitat för fiskrekrytering. För att kunna ge en heltäckande bild av hela länets kust kommer det data som samlats in att bearbetas och kopplas till förklarande variabler med statistiska modeller. Med hjälp av dessa modeller kan sedan heltäckande kartor över potentiellt viktiga rekryteringsområden skapas. ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske, Skyddad natur, Tillståndet i miljön

  Inventering av fiskyngel i Södermanlands skärgård 2012 (2 MB)

  Bilaga till Inventering av fiskyngel i Södermanlands skärgård 2012 (277 kB)

 • Aktiv Landsbygd nr 3 2014

  Innehåll:
  Ledare
  Landsbygdsprogrammet
  Jordbrukarstöden 2015
  Utbetalningsplan
  Nya regler vid föranmälan av
  kontroller
  Bättre mobiltäckning
  Plantera ett vårdträd
  Årets älgjakt
  Jakt med hund
  Vattenbrukets möjligheter
  Bättre vatten - åtgärdsprogram
  Ventilation i djurstallar
  Spana in en salamander
  Nyttodjur
  Energiskogens liv
  Kurser och aktiviteter
  Telefonlista
  Skördetid - servera u ...
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Aktiv landsbygd nr 3 (22 MB)

 • Från förväntningar till utfall – etableringsreformen på lokal nivå

  I denna rapport redovisas de samlade resultaten av ett tvåårigt utvärderingsprojekt om etableringsreformens genomförande i Södermanlands län med särskilt fokus på två av länets kommuner: Eskilstuna och Nyköping. Etableringsreformen, som trädde i kraft den 1 december 2010, innebar bland annat att Arbetsförmedlingen tog över det övergripande ansvaret för insatserna för nyanlända invandrare från kom ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  Från förväntningar till utfall- etableringsreformen på lokal nivå (1 MB)

 • META 2013 Södermanland, reviderad 141028

  Mycket görs i länet för att underlätta mottagandet och etableringen av inflyttade nyanlända, vilket framgår av årets enkätundersökning META 2013, som riktats till alla kommuner i Sverige. Enkäten besvarades av samtliga kommuner i Södermanlands län (precis som fjolårets).

  Inflyttningen av nyanlända till länet är stor och förväntas öka under de närmaste åren. Detta gör det extra angeläget att fi ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  META 2013 (2 MB)

  Beställ publikation

 • Regionalt serviceprogram för Södermanlands län 2014-2018

  Södermanlands län är ett framtidslän vad gäller landbygdens utveckling. Här finns alla möjligheter för att människor ska kunna bo och verka på landsbygden. Avstånden är korta och det finns en viss servicenivå vilken kan utvecklas för att tillgodose de behov som finns.

  Leva, växa, verka Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar, ambitioner och idéer i Sörmland.
  Så står det i länets RUP ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd, Näringsliv & föreningar, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Näringslivsutveckling, Infrastruktur och IT, Planfrågor

  Regionalt serviceprogram RSP 2014-2018 för Södermanlands län (3 MB)

 • Inventering av trumgräshoppa (Psophus stridulus) i Södermanland 2004-2013. - Status, hotbild och åtgärdsförslag

  Under perioden 2004-2013 har trumgräshoppa (Psophus stridulus) inventerats i Södermanlands län och Södertälje kommun med syfte att kartlägga utbredningen av arten i området.

  Metoderna som använts har varit transekträkning och märkning-återfångst. Bakom inventeringen och huvuddelen av innehållet i denna rapport står Jan Sjöstedt.

  Trumgräshoppa är rödlistad som starkt hotad (EN) i Sverige oc ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Inventering av trumgräshoppa 2004-2013 (5 MB)

 • Kvicksilver i Gädda 2010-2011

  2010 påbörjades en undersökning av kvicksilver i gädda inom den regionala miljöövervakningen i Södermanlands län. Syftet med att undersöka kvicksilverhalten i gädda är att få en uppfattning om belastningen av kvicksilver i länet samt att se om fisken är hälsosam att konsumera. Undersökningen från 2010-2011 innefattar sammanlagt 12 sjöar och under tidsperioden infångades totalt 69 gäddor från dess ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Hotade växter och djur, Hälsoskydd, Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Rapport kvicksilver i gädda 2010-2011 (865 kB)

 • Bekämpningsmedel i vattendrag - miljöövervakning i Södermanland 2010-2012

  Länsstyrelsen har under perioden 2010-2012 genom miljöövervakningen låtit undersöka förekomsten av bekämpningsmedel i länets vattendrag. I undersökningen ingick sju olika vattendrag med koppling till jordbruksmark där besprutning mot ogräs, svamp och insekter kan förväntas. I samtliga vattendrag utfördes provtagning vid två tillfällen bortsett från Kilaån där två provtillfällen genomfördes årlige ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Rapport bekämpningsmedel i vattendrag 2010-2012 (1 MB)

 • Regionalt kulturmiljöprogram del 6 - kyrkor

  Regionalt kulturmiljöprogram, del 6 - kunskapsunderlag för kyrkliga kulturminnen. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Skyddad bebyggelse

  Regionalt kulturmiljöprogram Del 6 - Kyrkor (4 MB)

 • Regionalt kulturmiljöprogram Del 7 - Fornvård

  Denna delrapport finns endast som pdf-fil.

  Fornvårdsprogram för Södermanlands län.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Arkeologi och fornlämningar, Landskapsvård

  Regionalt kulturmiljöprogram Del 7 - Fornvård (733 kB)

 • Regionalt kulturmiljöprogram Del 1 - Sammanfattning

  Denna delrapport finns endast som pdf-fil.

  En kort sammanfattning av Länsstyrelsens regionala kulturmiljöprogram i sex delar, förutom denna sammanfattning.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Arkeologi och fornlämningar, Byggnadsvård, Landskapsvård, Skyddad bebyggelse

  Regionalt kulturmiljöprogram Del 1 - sammanfattning (490 kB)

 • Landskapsstrategin, komplettering och revidering av rapport 2010:13

  Länsstyrelsen fattade beslut om Landskapsstrategi för Länsstyrelsen i Södermanlands län, för i huvudsak internt bruk, år 2011. Tanken från början var inte att strategin skulle remitteras. Men det fanns ett starkt önskemål från länets kommuner om att lämna synpunkter på innehållet i strategin. Under våren samma år remitterades den därför till länets kommuner och Regionförbundet Sörmland.

  I remi ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Näringsliv & föreningar, Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö, Om Länsstyrelsen

  Komplettering av text samt revidering av kartan (611 kB)

 • Stolt mat i Sörmland. Den tryckta upplagan är slut hos Länsstyrelsen

  Känn STOLTHET för matlänet Sörmland

  Ibland står du för nära något för att se dess storhet. Du känner att det är något magiskt och fint men kan inte riktigt sätta ord på det. Det var känslan när vi startade arbetet med ett magasin som skulle spegla maten i Sörmland. Med maten menar vi inte endast den färdiga maten på köksbordet, korven eller grönsakerna på marknaden eller den perfekt stekta köt ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Stolt mat i Sörmland (8 MB)

 • Bostäder behövs- En rapport om bostadsmarknaden i Södermanlands län 2014

  Befolkningstillväxten ökar i länet samtidigt som byggtakten avtar. Länets befolkning ökade med 2 846 invånare medan 450 nya lägenheter påbörjades under år 2013. Det behöver byggas minst 1 000 nya bostäder per år.

  Ungdomar och flyktingar har nu svårast att få tag i bostad i länet framgår av rapporten som delvis grundas på årliga bostadsmarknadsenkäter till alla länets kommuner.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende, Planfrågor

  Bostäder behövs (1 MB)

 • Aktiv Landsbygd nr 2 2014

  Innehåll:

  Ledare
  e-legitimation
  Viktiga datum SAM
  Nya landsbygdsprogrammet
  Stöd under 2014
  Landsbygsting 2014
  Projekt Torsdag
  Ny funktionschef
  Arrendesyn
  Slåtterblomma
  Nitratkänsliga områden
  Tema häst
  Mångfald på slätten- pollinering
  Djurskyddskontroll
  Grågäss vid Sörfjärden
  Målsättningar dov, kron, vildsvin
  Vilthägn
  Kurser
  Kurser
  Telefonlista
  Grillad sparris
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Aktiv Landsbygd nr 2 (20 MB)