Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland våra olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.

Din sökning gav 446 träffar
 • Ägardirektiv till allmän nytta

  Inför 2015 gav regeringen länsstyrelserna i uppdrag att särskilt föra fram behovet av att kommunerna i ägardirektiven till sina bostadsföretag betonar deras allmännyttiga och sociala roll.

  Länsstyrelserna har kartlagt kommunernas ägardirektiv till sina kommunala bostadsaktiebolag. Rapporten ”Ägardirektiv till allmän nytta” redovisar resultaten av denna kartläggning och utgör en del av länssty ...
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  Ägardirektiv till allmän nytta (7 MB)

 • Nyanlända barn och elever

  I rapporten skildras det pågående arbetet gällande mottagande av nyanlända barn, unga och vuxna i Södermanlands län inom skola och föreningsliv. Innehållet ska vara en inspirationskälla till andra verksamheter och kommuner runt om i landet. Under vårterminen bjöd Länsstyrelsen i Södermanlands län in till en inspirationsmässa, som förhoppningsvis blir ett årligt återkommande event. I och med det k ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  Nyanlända barn och elever (1 MB)

 • Energiläget för Södermanland 2015

  Energiläget för Södermanland är en årlig rapport som består av sammanställd regional energistatistik. Rapporten visar på hur situationen ser ut i länet avseende på energianvändning och växthusgasutsläpp. Den fungerar som ett verktyg för att följa upp utvecklingen i länet. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål

  Energilaget-for-Sodermanland-2015 (1 MB)

 • Aktiv Landsbygd nr 3 2015

  Innehåll

  Ledare
  Fällavgift
  Nya jourtider
  Anmäl via webben
  Jaktåret 2015/2016
  Kronhjortsförvaltningen - fri kalvavskjutning
  Rovdjursläget i Södermanland
  Rovdjursallert
  Rovdjursstängsel
  Skyddsjaktsorganistation
  Landsbygdsprogrammet
  Infoblad landsbygdsprogrammet
  Nya Leader-områden
  Stöd till bredband
  Ska du bygga djurstall?
  Primärproducenter
  Åtgärdsprogram miljömål
  Sök LOVA-stöd
  ...
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Aktiv Landsbygd nr 3 2015 (2 MB)

 • Kunskapsdokument för yrkesverksamma som kommer i kontakt med människohandel och prostitution.

  Inledning

  Initiativet till detta regionala kunskapsdokument har tagits av Länsstyrelsen i Södermanlands län inom regeringens uppdrag att stärka samverkan för att motverka prostitution och människohandel för sexuella ändamål.
  Utgångspunkterna för arbetet är FN:s definition av våld mot kvinnor, regeringens jämställdhetspolitik, 4:e inriktningsmålet Mäns våld mot kvinnor samt FN:s konvention om ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  Kundskapsdokument för yrkesverksamma som kommer i kontakt med människohandel och prostitution (756 kB)

 • Ett kunskapsunderlag för tillsyn av dagvatten vid miljöfarliga verksamheter 2012-2013

  Bakgrund

  Bland länets miljökontor har behovet av att kunna tillsyna dagvattnet vid miljöfarliga verksamheter ökat. Avsaknaden av vägledning har dock utgjort ett hinder för att kunna påbörja arbetet. Problemet finns både vid tillsynen av befintliga verksamheter och vid prövning av såväl nya verksamheter som vid omprövning av befintliga.

  Projektet syftade till att skapa en kunskapsöversikt ö ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Verksamheter med miljöpåverkan

  Dagvatten vid miljöfarliga verksamheter 2012-2013. Kunskapsunderlag (1 MB)

 • Skydda och vårda våra viktiga vikar

  Grunda kustnära havsvikar har ett högt ekologiskt värde. De har ofta en rik bottenvegetation och är viktiga uppväxtmiljöer för flera fiskarter i Östersjön. I en ny broschyr presenteras några förslag på hur vi kan vårda dessa grunda havsvikar. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Skydda och vårda våra viktiga vikar (3 MB)

  Beställ publikation

 • Målsättning för älgstammen i Södermanlands län 2013-2016

  Målsättningen är att älgstammen ska hållas på en numerär som är acceptabel för majoriteten av verksamma i lokalsamhället. I länet finns en mycket stor klövviltstam totalt. Det är på många sätt en fantastisk resurs, men våra ekosystem är på många håll hårt belastade av detta. Dessutom medför många djur och ett otillräckligt naturligt foderutbud att det på flera håll är en oacceptabel skadenivå för ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Jakt och vilt

  rapport-2012-16-alg (723 kB)

 • Räkna q

  Räkna q – kulturhistoriskt värdefull bebyggelse skyddad enligt plan- och bygglagen. Länsstyrelsen har kartlagt var i länet det finns byggnader, som enligt plan- och bygglagen, är skyddade tack vare sina kulturhistoriska värden. I Södermanland omfattas knappt 4 600 objekt av skydds- och varsamhetsbestämmelser. Av dessa objekt är ungefär 3 200 byggnader, övriga objekt är till exempel stenmurar, trä ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Skyddad bebyggelse

  Räkna q i Södermanland (1 MB)

 • Farligt gods

  Vägledning om hur man kan planera med hänsyn till risk för olyckor intill vägar och järnvägar med transport av farligt gods.

  I vägledningen redovisas Länsstyrelsen i Södermanlands läns syn på och rekommendationer för hur hänsyn bör tas i den fysiska planeringen. Vägledningen riktar sig till kommunala planerare.
  Typ: Planeringsunderlag Publiceringsår: 2015

  Vägledning om farligt gods i fysisk planering i södermanlands län (937 kB)

 • Aktiv Landsbygd nr 2 2015

  Innehåll

  Ledare
  Viktiga datum för SAM-ansökan
  Kontrollsäsong 2015
  Forskningsprojekt
  Manifest för landsbygden
  Landsbygdsprogrammet 2014-2020
  Kontaktpersoner
  Restaureringsinsatser
  Upplev Sörmland
  Livsmedelsdialog
  Gynna mångfalden
  Håll hästen frisk
  Avskjutning älg och kronhjort
  Älgförvaltningsgrupperna
  Viltförvaltningsdelegationen
  Vargreviret i Södermanland
  Telefonlista
  Kokt spar ...
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Aktiv Landsbygd nr 2 2015 (2 MB)

 • Alla behöver bostad- en rapport om bostadsmarknaden i Södermanland 2015

  Sammanfattning

  Länets befolkning ökade med nästan 3 100 nya invånare förra året. Under hela 2000-talet har Södermanland hört till de delar av landet som har den kraftigaste befolkningstillväxten. En väl fungerande bostadsmarknad är avgörande för länets fortsatta tillväxt.

  Delmålet för regeringens bostadspolitik är långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan mö ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  Alla behöver bostad, Bostadsmarknadsrapport 2015 (3 MB)

 • Vilt som resurs. Från skog till bord - Nuläge och utvecklingsmöjligheter. Förstudie

  BAKGRUND

  I Sörmland finns riklig tillgång till vilt. De stora stammarna av framför allt dov- och kronhjort finns idag främst i de södra delarna av länet. De orsakar lokalt omfattande skador i skogs- och lantbruk och är samtidigt en värdefull resurs som skulle kunna nyttjas i högre grad.

  Viltkött är en klimatsmart råvara från naturen som är magert och proteinrikt med höga halter av mineraler ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Jakt och vilt

  Rapport 2015-10 Vilt som resurs (865 kB)

 • Serviceprojekt - Innovativa servicelösningar i Högsjö

  Projekt InnoV, som fått medel ur Länsstyrelsens program ”Innovativa servicelösningar”, syftar till att stärka servicen på små orter inom Vingåkers kommun. För trots att det bor fler människor än någonsin på den sörmländska landsbygden är det svårt att upprätthålla en god service. Och god tillgång till kommersiell och offentlig service är en förutsättning för utveckling och hållbar tillväxt för de ... Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd

  Serviceprojekt - Innovativa servicelösningar i Högsjö, Vingåkers kommun (2 MB)

 • Serviceprojekt - Lokalt driven landsbygdsutveckling

  Några reflektioner från projektledarna.

  Den första, och helt dominerande, är den entusiasm vi mött och alla trevliga människor som kommit till våra möten och delat med sig av sitt kunnande, sina erfarenheter och sina idéer. I inledningen mötte vi många funderingar över vad en ”innovativ servicelösning” kunde innebära och vad en ”servicepunkt” skulle innehålla men efter hand började allt falla ...
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd

  Serviceprojket - Lokalt driven Landsbygdsutveckling, Nyköpings kommun (2 MB)

 • Bygga och Bo - Något håller på att hända

  - En förstudie inom det Regionala Serviceprogrammet 2014 – 2018.

  Projektet har beviljats medel ur programmet för innovativa servicelösningar, Länsstyrelsen i Södermanland och Tillväxtverket.

  Projektägare Länsbygderådet Sörmland
  Projektgrupp Peter Eklund, Rocco Gustafsson och Pelle Wester

  Länsbygderådet i Sörmland arbetar för utveckling av boende och företagande på den Sörmländska landsb ...
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd

  Förstudie Något håller på att hända (3 MB)

 • Når vi miljömålen 2014?

  I miljömålsarbetet har Länsstyrelsen en övergripande och samordnande roll som regional miljömyndighet. I Länsstyrelsernas ansvar ingår att följa upp miljömålsarbetet i den egna regionen. Uppdraget redovisas en gång om året. Denna rapport innehåller redovisningen av bedömningen 2014.

  Tolv miljökvalitetsmål bedöms på regional nivå. Endast Bara naturlig försurning är nära att nås i Södermanlands ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål

  rapport-nar-vi-miljomalen-2014 (1 MB)

 • Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö

  Det övergripande syftet med åtgärdsprogrammet är att förbättra miljötillståndet i Södermanland för att nå miljökvalitetsmålen. Programmet ska vara ett stöd för prioritering av åtgärder och stimulera till ökad samverkan. Det skapar i sin tur förutsättningar för att utnyttja resurserna för miljöarbetet effektivare. Samarbetet mellan regionala och lokala aktörer i processen med att ta fram och genom ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål

  atgardsprogram-for-sodermanlands-miljo (1 MB)

 • Marin miljöövervakning av vegetationsklädda havsbottnar i Södermanlands skärgård 2013

  Övergödningen är en av de allvarligaste miljöproblemen i Östersjön och den påverkar de vegetationsklädda bottnarna utmed kusten negativt.

  En effekt av övergödningen är att mängden fintrådiga alger och antalet plankton ökar, vilket leder till att siktdjupet minskar och djuputbredningen av bottenvegetationen minskar.

  Bottenvegetationens utbredning ger oss en indikation på hur havet mår, och ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Marin miljöövervakning av vegetationsklädda havsbottnar i Södermanlands skärgård år 2013 (5 MB)

 • Aktiv Landsbygd nr 1 2015

  Innehåll

  Ledare
  Jordbrukarstöd 2015
  Krav för jordbrukarstöd
  Stöd till unga jordbrukare
  Nötkreaturstödet
  Gårdsstödet 2015
  Nya regler för betesmarker
  Nya Landsbygdsprogrammet
  Arrendesyn
  Producenter inom primärproduktionen
  Nyetablerat vargrevir
  Demoodling av höstvete
  Vattenbrukets stödlandskap
  Din lada - en plats för hotade arter
  Natur- och kulturvärden på din gård
  Kalva lögående ...
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Aktiv Landsbygd 1 2015 (2 MB)