Stöd till solcellssystem

För att bidra till omställningen av energisystem och till industriell utveckling inom energiteknikområdet finns statligt stöd för installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem.

Företag, offentliga organisationer och privatpersoner som investerar i solceller och solel/solvärmehybridsystem kan söka stödet. För att kunna få stöd måste projektet slutförts senast 2019-12-31 och anläggningen måste vara nätansluten. Produktionen ska följas upp och rapporteras årligen under minst tre års tid. För uppföljningen krävs en elmätare som mäter solcellsanläggningens producerade el vid inmatningspunkten till fastighetsinternt eller externt nät. Ansökningarna behandlas i turordning efter när de har inkommit. Stödet är rambegränsat vilket innebär att det bara kan ges så länge de avsatta pengarna räcker. Regeringen aviserade i höstbudgeten ökade satsningar på solceller om 390 miljoner kronor årligen 2017-2019. Stödet kan inte kombineras med ROT-avdrag eller annat stöd.

Hur stort blir stödet?

Stöd får endast lämnas för ett solcellssystem per byggnad eller för ett system per fastighet om det är byggt på marken. Stöd lämnas med högst 30 % av de stödberättigande kostnaderna för företag och med 20 % av stödgrundande kostnader för privatpersoner. Ett företag definieras som varje enhet som utövar verksamhet som består i att erbjuda varor eller tjänster på en viss marknad. Därav räknas även kommuner som företag. För privatpersoner som inkommit med sin ansökan före den 1 januari 2015 är dock stödnivån 35 % av stödgrundande kostnader. Maximalt stöd för ett system är 1,2 miljoner kronor. Stödberättigad kostnaden är även begränsad till max 37 000 kr plus moms per kW elektrisk toppeffekt för solcellssystem alternativt max 90 000 kr plus moms per kW elektrisk toppeffekt för solel-/solvärmehybridsystem.

Stödberättigande kostnader

Kostnader som man kan få stöd för är projektering, material och arbete (F-skatt krävs). Avdrag görs för eventuell försäkringsersättning.

Ansökan

Om sökanden är ett företag ska ansökan vara inkommen till länsstyrelsen innan projektet påbörjats. Om sökanden inte är ett företag ska ansökan vara inkommen till länsstyrelsen inom sex månader från det att projektet påbörjats. I de fall sökande vill ha stöd för projekteringskostnader anses projektet påbörjat den dag då kontrakt för projektering upprättats. I övriga fall anses projektet påbörjat den dag då solcellsmoduler införskaffas.

 

Här finns ansökningsblankett och ytterligare information

Sök solcellsstöd elektroniskt i Boverkets e-tjänster här.