Stöd till solcellssystem

Sverige behöver mer energi från solen. Därför finns statligt stöd för investeringar i solceller. Från och med den 1 januari 2018 är stödnivån för privatpersoner höjd till 30%.

Företag, offentliga organisationer och privatpersoner som investerar i solceller och solel/solvärmehybridsystem kan söka stödet. För att kunna få stöd måste projektet slutförts senast 2020-12-31 och anläggningen måste vara nätansluten.

Ansökningarna behandlas i turordning efter när de har inkommit till Länsstyrelsen. Stödet är rambegränsat vilket innebär att det bara kan ges så länge de avsatta pengarna räcker. Förnärvarande är det i Skåne väntetid för att få del av stödet p.g.a. medelbrist. Regeringen aviserade i höstbudgeten att de vill tillföra 915 miljoner kronor årligen till stödet under perioden 2018-2020.

Stödet kan inte kombineras med ROT-avdrag eller annat stöd.

Hur stort blir stödet?

Stöd får endast lämnas för ett solcellssystem per byggnad eller för ett system per fastighet om det är byggt på marken. Stöd lämnas med högst 30 %. Maximalt stöd för ett system är 1,2 miljoner kronor. Stödberättigad kostnaden är även begränsad till max 37 000 kr plus moms per kW elektrisk toppeffekt för solcellssystem alternativt max 90 000 kr plus moms per kW elektrisk toppeffekt för solel-/solvärmehybridsystem.

Stödberättigande kostnader

Kostnader som man kan få stöd för är projektering, material och arbete (F-skatt krävs). Avdrag görs för eventuell försäkringsersättning.

Ansökan

Om sökanden är ett företag ska ansökan vara inkommen till länsstyrelsen innan projektet påbörjats. Om sökanden inte är ett företag ska ansökan vara inkommen till länsstyrelsen inom sex månader från det att projektet påbörjats. I de fall sökande vill ha stöd för projekteringskostnader anses projektet påbörjat den dag då kontrakt för projektering upprättats. I övriga fall anses projektet påbörjat den dag då solcellsmoduler införskaffas.

Här finns ansökningsblankett och ytterligare information

Sök solcellsstöd elektroniskt i Boverkets e-tjänster här.