Information om anbudsförfarande m.m.

Fornlämningar

Fornlämningar är skyddade genom bestämmelserna i 2 kap. kulturmiljölagen. Andemeningen i lagstiftningen är att fornlämningar ska vårdas och bevaras.

Länsstyrelsens ansvar

Länsstyrelsen är tillstånds- och tillsynsmyndighet för länets fornlämningar och är beslutande i allt som rör dem. Länsstyrelsen ska verka för att ingrepp i fornlämningar undviks eller minimeras. 

Direktval - Anbudsförfarande

Länsstyrelsen utser den undersökare som ska utföra en uppdragsarkeologisk undersökning inför en exploatering genom direktval eller genom anbudsförfarande. Detta regleras av  Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd avseende verkställigheten av 2 kap. 10-13 §§ lag (1988:950) kulturmiljölag (KRFS 2007:2), se även Riksantikvarieämbetets "Vägledning om uppdragsarkeologi".

Anbudsförfarande

Länsstyrelsen ska genomföra ett anbudsförfarande när kostnaden för undersökningen kan antas komma att:

  1. överstiga 20 prisbasbelopp (basbeloppet är idag 43 700 kronor)
  2. understiga 20 prisbasbelopp, men överstiga 5 prisbasbelopp om företagaren begär det.

Länsstyrelsen får om den bedömer att det föreligger synnerliga skäl använda direktval trots att kostnaden antas överstiga 20 prisbasbelopp.

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag vid anbudsförfarande kan rekvireras från Länsstyrelsens Samhällsbyggnadsavdelning, Kulturmiljöenheten.

Handläggningstider

Handläggningstiden vid anbudsförfarande är 6 - 10 veckor.
Handläggningstiden vid direktval är 4 - 6 veckor

Kontakta oss

 Ärendefördelning.pdf

Mats Mogren, 010-224 14 93

Marie Olsson, 010-224 15 51

Rickard Lindberg, 010-224 16 83

Ulla Wolfe, 010-224 16 00

Anders Rosendahl, 010-224 1471

Sven Nerius, 010-224 15 04

 

Skicka er digitala ansökan till:

skane@lansstyrelsen.se