Fiskvattendirektivet

Vatten som är speciellt viktiga för fiskbestånden ska skyddas och övervakas.

I förordningen SFS 2001:554 om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten föreskriver regeringen i 10 § att: ”Varje länsstyrelse ansvarar för att kontroll äger rum av kvaliteten på fisk och musselvatten inom länet.”

Kontrollen av fiskvattnen sker till exempel genom analyser av vattenprover eller andra typer av mätningar.

Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2005:11 trädde i kraft den 1 juli 2005 och avser mätmetoder och redovisning av mätresultat för kontroll av kvaliteten för de fiskvatten som utpekats i NFS 2002:6 (Naturvårdsverkets förteckning över fiskvatten som ska skyddas enligt förordningen [SFS 2001:554] om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten).

Från och med den 22 december 2000 är fiskvatten också skyddade vatten under EU:s ramdirektiv för vatten 2000/60/EG.
 

Fiskvatten i Skåne län

I Skåne finns fem vatten som kontrolleras enligt fiskvattendirektivet: Ivösjön, Vombsjön, Ringsjön, Rönne å och Stensån.

Mätresultaten från 2009 finns nedan:

Ivösjön

Vombsjön

Östra Ringsjön 

Rönne å (huvudfåran)

Bäljanå (tillhör Rönne å)

Rössjöholmsån (tillhör Rönne å)

Resultaten för Stensån följs emellertid upp och redovisas av Länsstyrelsen i Hallands län.

Läs mer om direktivet, undersökningarna och lokalerna i redovisningen "Mätresultat från skånska fiskvatten under 2009".

Karta över Skånes fiskvatten

Karta över Skånes fiskvatten

För en större bild - ladda ner kartan som pdf.