Nytt naturreservat föreslås skydda bottnar i Kattegatt

Länsstyrelsen Skåne föreslår ett nytt marint naturreservat för att skydda de djupa havsbottnarna utanför Kullen och Bjärehalvön.
suddig bild på växt på botten, från film

– Att skydda Skånes djupa Kattegattbottnar är positivt både för den biologiska mångfalden och för möjligheten att fiska hållbart, säger Jonas Gustafsson, marinbiolog på Länsstyrelsen Skåne.

Ny kunskap

Under hösten 2014 lät Länsstyrelsen filma bottnarna på 300 platser i de djupa delarna av Kattegatt. Filmerna gav ny kunskap om att det finns gott om sjöpennor (en typ av koralldjur), samt andra djur som gräver i bottnarna, till exempel musslor och havskräftor . Bottendjuren har med stor sannolikhet gynnats av att en del av området varit fiskefritt sedan 2009.

Mjuka havsbottnar med hög biologisk mångfald ger en stödjande ekosystemtjänst genom att de även gynnar och föder fiskbestånd, tumlare och sjöfågel.

Gynnar fiskproduktion

– Ett naturreservat innebär att området fredas från skadliga verksamheter, till exempel bottentrålning, och samtidigt öka bottensamhällenas biologiska mångfald och produktion. På så sätt kommer även fiskproduktionen att gynnas. Det skulle kunna vara möjligt att tillåta andra typer av fiske, exempelvis fiske med kräftburar inom delar av området, säger Jonas Gustafsson.

Länsstyrelsen Skåne har nu inlett en process för att bilda ett marint naturreservat i södra Kattegatt. Den exakta omfattningen och avgränsningen avgörs i den fortsatta processen.

Här kan du se en film från de skyddsvärda bottnarna

Här kan du läsa mer om områdets bottendjur

Här kan du läsa mer om områdets historia

Varför skydda bottnarna i Kattegatt?

  • Sjöpenna-bottnar med många grävande djur är ovanliga, för dessa djursamhällen behövs det fler ostörda mjukbottnar.
  • Modelleringar tyder på att den nordligaste delen av Skånes djupa Kattegattbottnar är mycket viktig för larvspridning mellan Öresund, Kattegatt och Skagerack.
  • Torskbeståndet i Kattegatt är på låga nivåer. Att skydda bottenmiljöerna från fysisk påverkan är positivt för torsk och annan fisk som drar nytta av biologisk mångfald och produktionen på bottnarna.
  • Tumlarna som finns i området, den så kallade Bälthavspopulationen, har ett genetiskt särdrag i form av en nedåtriktad nos. Detta tros vara en anpassning till att äta mer bottenlevande föda. Att bevara områden med riklig födoförekomst är gynnsamt för tumlaren.
  • Många sjöfåglar använder området som flytt- och övervintringsområde. Även dessa arter är beroende av områden med rik tillgång på föda.
  • De tre länsstyrelserna på västkusten och Havs- och vattenmyndigheten pekar ut området som det viktigaste att skydda på västkusten. Ett skydd är helt i linje med Sveriges mål om att öka mängden skyddade havsområden och att skapa ett sammanhängande nätverk av ekologiskt representativa marina skyddade områden. I dagsläget är djupa och mjuka havsbottnar de mest underrepresenterade av Sveriges skyddade havsområden. Att skydda Skånes djupa Kattegattbottnar skulle ge en frizon för bottenlevande arter och skapa en länk mellan Öresunds trålfria bottnar och övriga Kattegatt.

 

Kompletterar annat skydd​

Tidigare i år föreslog Länsstyrelsen att ett större område i södra Kattegatt skulle skyddas som Natura 2000-område och så kallat Marine Protected Area enligt HELCOM (Helsingforskommissionen), med syfte att öka skyddet för framför allt tumlare och sjöfåglar. Eftersom de olika skyddsformernas definitioner och mål inte överlappar, anser Länsstyrelsen att det föreslagna naturreservatet kommer att komplettera de andra skydden och stärka den biologiska mångfalden genom att säkra skyddet för bottenmiljöerna.

Här kan du läsa mer om skydd av tumlare och sjöfåglar

 

Vilka hot finns mot området?
Länsstyrelsen ser återupptagen bottentrålning som det största hotet mot mjukbottnarnas djursamhällen och chans att uppnå sin biologiska potential. Då all fysisk störning är negativ för bottnarna är det viktigt att beakta alla tänkbara verksamheter så som fiske, dumpning och anläggningar av t.ex. vindkraft.

Precis som i Östersjön finns i Kattegatt en risk för övergödningseffekter och syrebrist på bottnarna, framför allt de bottnar som ligger strax under språngskiktet mellan saltare och sötare vatten. Detta hot bekämpar vi dock bäst genom att minska näringsbelastningen på våra hav.

 

Vilka gränser och regleringar kan bli aktuella?
Det är de nordligaste delarna av Skånes Kattegattområde med mjuka bottnar som är djupare än 20 meter som i detta läget är aktuella för ett naturreservat. Följande faktorer kommer att vägas in i ett förslag till geografisk avgränsning - bottnar med tillräckligt höga frekvenser av sjöpennor och större grävande djur, områden som pekats ut som viktiga för larvspridning, områden som är viktiga för tumlare och sjöfågel.

Naturreservatets huvudsyfte är bevara och utveckla biologisk mångfald. En absolut förutsättning för att nå dit är att skydda bottenmiljöerna. Detta innebär att dumpningar, anläggningar och fiskemetoder som har stor påverkan på bottnen inte kommer att tillåtas. Länsstyrelsens mål är att på bästa sätt väga samman skydd av bottenmiljöer och arter med ett hållbart fiske. Vilket fiske som kan tillåtas i området eller i närområdet kommer att diskuteras under reservatsbildningsprocessen. 

 

Vad händer nu?
Länsstyrelsen arbetar nu med att bearbeta underlag för att komma fram till förslag på naturreservatets geografiska avgränsning, syfte – det vill säga vad som ska skyddas – samt vilka föreskrifter som krävs för att kunna uppnå syftet. Naturreservatsbildning är en process där samråd ska ske med sakägare och myndigheter. Det innebär att förutom nationella myndigheter, kommuner, fiskare och miljöorganisationer kommer även andra med intressen i området att ges möjligheter att lämna synpunkter och involveras i arbetet.

Att bilda naturreservat är ett av Länsstyrelsens ordinarie uppdrag och det pågår ständigt processer där nya reservat föreslås eller gamla revideras. Skyddsarbetet har kommit längst när det gäller att bevara landområden, men sedan några år tillbaka har länsstyrelserna fått instruktioner om ökat fokus på att bevara även våra värdefulla marina miljöer. Länsstyrelsen hoppas kunna inleda dialoger med berörda parter och presentera ett första förslag för Kattegatts naturreservat senast i början av 2017.