Kemisk status i Skånes ytvatten

För att kunna bedöma den kemiska statusen i vattenförekomsterna har en genomgång gjorts av miljöövervakningsdata där halter av de funna ämnena jämförs med sina respektive miljökvalitetsnormer.
Karta: miljögifter i Skåne 2014

Bedömningar har gjorts för kvicksilver, nickel, bly, kadmium, antracen, benso(a)pyren, fluoranten, naftalen, isoproturon, PFOS, TBT och PBDE, där data har funnits. Zink, koppar och diflufenikan, som är särskilda förorenande ämnen, bedöms under den ekologiska statusen. Vad gäller vissa bekämpningsmedel har även en riskkartering legat till grund för åtgärdsförslag.

Miljögiftssituationen i Skånes vatten

Riskkartering av bekämpningsmedel i skånska ytvatten

Resultatet visar att kvicksilver har dålig status i hela Skåne och i hela landet. Utöver kvicksilver överskrider några ytterligare ämnen sina gränsvärden i ett antal vattenförekomster i Skåne. Dessa är bly, kadmium, PBDE, antracen, TBT, isoproturon och de särskilt förorenande ämnena diflufenikan och zink. Föreslagna åtgärder för att nå god status är utsläppsreduktion, efterbehandling, ekologisk odling och båtbottentvättar.

 Content Editor