Hur ansvaret är fördelat i Sverige

Sverige har delats upp i fem vattendistrikt som vart och ett representerar ett avrinningsområde.
ng/ansvarsfordelning/Vattendistrikt.jpg

I varje vattendistrikt har en länsstyrelse blivit utsedd som vattenmyndighet med ansvaret att samordna vattenförvaltningen.
www.vattenmyndigheterna.se

Sveriges fem vattendistrikt och vattenmyndigheter är:

  • Bottenvikens vattendistrikt
  • Bottenhavets vattendistrikt
  • Norra Östersjöns vattendistrikt
  • Västerhavets vattendistrikt
  • Södra Östersjöns vattendistrikt 
     

Skåne län hör till två vattendistrikt: Västerhavet med vattenmyndighet i Göteborg och Södra Östersjön med vattenmyndighet i Kalmar.

Inom respektive vattenmyndighet finns det en vattendelegation med uppgift att fatta beslut inom vattenmyndighetens ansvarsområde.

Varje vattenmyndighet har även ett kansli som bland annat bereder ärenden för vattendelegationen och håller kontakten med beredningssekretariaten som finns vid alla länsstyrelser inom respektive vattendistrikt.

Beredningssekretariaten har som uppgift att ta fram underlag och bistå vattenmyndigheten i beslutsfattandet.

I Skåne utgörs länsstyrelsens beredningssekretariat av den vattenstrategiska gruppen på Vattenenheten, som tillhör Miljöavdelningen.

Kontaktuppgifter till oss i vattenstrategiska gruppen.

Läs mer om andra aktörer i vattenförvaltningen

ng/ansvarsfordelning/deldistrikt_frilagd.jpg

 

Vattenmyndigheterna

Vattenmyndigheterna

Läs mer

Tång, grönalger och rödalger på grunt vatten. Foto: Agnes Ytreberg.

Vill du hitta mer information om ditt vatten? Eller få hjälp med förklaringar av ord och begrepp? Gå till sidan med länkar och faktablad.