Frågor och svar - allmän kameraövervakning

Här får du svar på de vanligaste frågorna som rör allmän kameraövervakning.

När krävs tillstånd till allmän kameraövervakning?

Huvudregeln är att tillstånd krävs om:

  • kameran riktas mot "en plats dit allmänheten har tillträde"
  • utrustningen kan användas för personbevakning och
  • kameran är uppsatt utan att manövreras på platsen. 

Personövervakning

För att en bildupptagning ska innebära personövervakning ska man kunna se att det är en människa på bilden. Det är bildkvalitén som är avgörande och det räcker att man kan känna igen personer utifrån karakteristiska kläder, rörelsesätt eller på något annat sätt. En värmekamera kan till exempel falla in under tillståndsplikten.

Uppsatt utan att manövreras på platsen

Det innebär att det inte krävs tillstånd för till exempel lösa kameror som man bär med sig som till exempel hjälmkameror eller fotokamera.

Vad räknas som "plats dit allmänheten har tillträde"?

Uttrycket ska tolkas brett. Det omfattar platser där människor kan tänkas uppehålla sig eller har tillträde till. Gator, torg, och parker är platser dit allmänheten har tillträde, liksom utrymmen i affärer, varuhus, banker m.fl.

Även kyrkor, museer, bibliotek, restauranger, biografer, badhus och gym räknas i de flesta fall som platser dit allmänheten har tillträde. I detta sammanhang är det ointressant om platsen är offentlig eller privat. Att man måste betala för att uppehålla sig i en lokal har inte i sig ansetts innebära att fråga är om en plats dit allmänheten inte har tillträde.

Vad räknas inte som allmän plats?

Några exempel är bostäder, tomter kring enbostadshus, trappuppgångar och områden inne på låsta arbetsplatser.  Hit räknas strikt privata utrymmen eller områden som vanligtvis inte anses upplåtna för allmänheten.

Vilka regler gäller för allmän kameraövervakning i butiker?

För butiker gäller särskilda regler om anmälan om övervakningskameror. Anmälan ska vara registrerad av Länsstyrelsen Skåne innan övervakningsutrustningen sätts upp.

Med butikslokal avses en lokal, där man kan köpa varor/tjänster eller hyra varor. Restauranger och andra näringsställen räknas inte som butiker.

När får butiker kameraövervaka utan tillstånd?

En butiksinnehavare får sätta upp övervakningskameror i sin butik utan att ansöka om tillstånd om: 

  • övervakningen bara ska förebygga eller avslöja brott
  •  övervakningskameran är fast monterad (ej rörlig) och försedd med fast optik (ej zoom)
  • den som sköter övervakningen har en skriftlig överenskommelse om övervakningen med skyddsombud, skyddskommitté eller en fackföreningsorganisation på arbetsplatsen.

Om de tre förutsättningarna är uppfyllda räcker det att butiks-innehavaren anmäler till Länsstyrelsen Skåne att han eller hon tänker sätta upp övervakningskameror.

>> Anmälningsblankett för övervakningskameror finns här

Krävs tillstånd även om övervakningen sker efter stängningsdags?

Ja, tillstånd krävs. När övervakningen bedrivs är inte väsentligt.

Krävs skyltning för kameraövervakning av ett privat område?

 Ja. Oavsett var kameraövervakningen sker finns en skyldighet att upplysa om detta genom tydlig skyltning på övervakningsplatsen. Det gäller även på privata platser.

Vad gäller för kameror på drönare?

Kameraövervakning från drönare ska inte behöva tillstånd.Den 20 juni röstade riksdagen igenom en lagändring som gör det möjligt för privatpersoner och företag att fotografera från en drönare utan tillstånd från länsstyrelsen. Undantaget gäller inte myndigheter, utan dessa kommer att behöva tillstånd även i framtiden. Ändringarna börjar gälla den 1 augusti 2017.

En kamera som sitter på en drönare ses som en övervakningskamera i lagens mening. Den behöver därför tillstånd från länsstyrelsen enligt bestämmelserna i kameraövervakningslagen. Från och med den 1 augusti 2017 kommer privatpersoner och företag inte längre att behöva sådana tillstånd för att få använda en drönare med kamera. I stället måste reglerna i personuppgiftslagen följas. Datainspektionen är tillsynsmyndighet över personuppgiftslagen och du kan vända dig dit för vägledning och information.

Myndigheter kommer även fortsättningsvis att behöva tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller även om myndigheten anlitar en privatperson eller ett företag att övervaka/fotografera åt myndigheten.

Med tanke på handläggningstiden för dessa ärenden gör Länsstyrelsen Skåne bedömningen att vi inte kommer att hinna pröva nya ansökningar som lämnas in innan den 1 augusti. Vi kommer att hantera de ansökningar som redan har lämnats in så skyndsamt som möjligt i dialog med sökanden.

Tänk på att det fortfarande krävs andra tillstånd för att få flyga drönare än just tillståndet till kameraövervakning. Till exempel krävs det tillstånd från

  • respektive flygplats för att flyga inom dess kontrollzon,
  • Transportstyrelsen om du flyger på uppdrag eller tjänar pengar på din flygning, samt
  • Lantmäteriet (och i vissa fall Sjöfartsverket) enligt lagen om skydd för geografisk information.

Mer information

Personuppgiftslagen – Datainspektionen
Lagen om skydd för geografisk information - Lantmäteriet respektive Sjöfartsverket
Flyga drönare på uppdrag - Transportstyrelsen  
Flygplatsers kontrollzoner – Luftfartsverkets drönarkarta

Får man skylta om allmän kameraövervakning utan att ha någon kamera?

 Ja.  

Krävs tillstånd för att få sätta upp kameraattrapper?

Nej.   

Vilka regler gäller för kameraövervakning av platser dit allmänheten inte har tillträde?

Det är Datainspektionen som är tillsynsmyndighet över dessa platser. Tillstånd krävs inte, men övervakningen måste följa dess bestämmelser. Det är viktigt att du noga kontrollerar vilka regler som gäller för den typen av kameraövervakning. Datainspektionen nås på telefonnummer: 08-657 61 00 alternativt datainspektionen@datainspektionen.se.

 

Länkar till blanketter:

Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning 

Anmälan om allmän kameraövervakning

 

 Är vi tydliga? Finns det ord eller meningar på sidan som är krångliga? Låt oss veta så att vi kan bli bättre! Klicka på rapportera fel på sidan nedan.