Ärendegång för tillstånd till vilthägn

Ärendet kommer in till Länsstyrelsen

  • Ditt ärende får ett diarienummer och diarieförs vid expeditionen. Diariet är Länsstyrelsens register över pågående ärenden. Där kan du se om ditt ärende har kommit in och hur långt det har kommit.
  • Ansökningsavgift ska betalas in innan handläggningen startar.

Handläggare utses

  • Ditt ärende handläggs normalt av en veterinär och en jurist.

Ärendet utreds och beslut fattas

  • Din handläggare utreder ditt ärende och ser till att ansökan är komplett. Anläggningen besiktigas ev före beslut. Miljöavdelningen deltar i beslutet.
  • När ärendet är färdigutrett lämnar din handläggare över det till beslutsfattande handläggare.

Efter beslutet är fattat

  • När beslutet är fattat skickas det till dig och övriga berörda tillsammans med ett delgivningskvitto för den som beslutet har gått emot. Delgivningskvittot skall skrivas under och snarast möjligt skickas tillbaka till Länsstyrelsen.
  • Kontakta gärna Länsstyrelsen om du har frågor om utredningen och beslutet.
  • Det finns möjlighet att överklaga Länsstyrelsen beslut inom tre veckor från det att delgivningskvittot skrivits under. Om en kommun skall överklaga beslutet skall det göras inom tre veckor från beslutsdagen.
  • Överklagar du eller annan berörd beslutet prövar Länsstyrelsen om överklagandet kommit in i rätt tid.

Frågor och svar

Frågor och svar

Frågor och svar

Handläggningstider

Handläggningstider

Ansökan om tillstånd till skyddsjakt och jakt på allmänt vatten

ca 2 - 3 veckor


Tillstånd till vilthägn

ca 2 månader