Utplantering fisk och kräftor

Innan man planterar ut kräftor eller fisk måste man ha ett tillstånd från länsstyrelsen. Tillstånden behövs för att man inte skall plantera ut olämpliga arter på olämpliga platser.
Signalkräfta

Människan har flyttat fisk och kräftor mellan olika vattenområden sedan mycket lång tid tillbaka. Detta har påtagligt förändrat ekosystemen i våra vatten. Detta gäller även  Skåne där arter som gös, sutare, signalkräfta, regnbågslax och karp förts in i vatten där den ursprungligen inte fanns. Utplanteringar har givit såväl positiva som negativa effekter. Bland de positiva kan nämnas ett ökat utbyte av matfisk och kräftor från våra vatten samt förstärkningsutsättningar i svaga bestånd. Negativa effekter har varit oönskad spridning av arter som slagit ut konkurrenssvagare ursprungliga arter samt spridning av sjukdomar.

Normalt sett ger inte utplanteringar av en art som redan är etablerad i ett vattenområde någon effekt. Istället finns det som regel en biologisk förklaring till att arten inte är talrikare och en utplantering av fler fiskar ger ingen effekt. Istället för utplanteringar av  fisk eller kräftor kan exempelvis biotopförbättrande åtgärder genomföras. Genom sådana åtgärder ges möjlighet för fisk och kräftor att skapa självreproducerande livskraftiga bestånd utan att det krävs utsättningar år efter år.

Tillstånd till utplantering

Alla utplanteringar och flyttningar av fisk och kräftor kräver tillstånd från länsstyrelsen
Syftet med tillståndsplikten är dels att undvika spridning av sjukdomar och dels att förhindra en oönskad spridning av fisk- och kräftarter.

Vid prövningen tas hänsyn till arter som är upptagna på listan över hotade arter eller som är klassade som hänsynskrävande. Exempel på sådana arter är lax, havsöring, flodkräfta och olika arter av grodor. Vid prövningen kontrolleras var arterna finns och hur en eventuell utplantering av den ansökta arten kan påverka dom i området existerande arterna. På ansökan skall varifrån fisken eller kräftorna skall hämtas. Odling som levererar skall uppfylla villkoren för sättfiskstatus hos fiskhälsokontrollen samt vara fri från smittsamma sjukdomar. Att hälsokontrollera odlingarna där fisk eller kräftor hämtas ifrån är viktigt för att inte sprida oönskade arter eller sjukdomar i vår natur. Havs- och vattenmyndigheten har riktlinjer för vilka arter man kan få plantera ut och var samt vilka arter man under inga omständigheter får plantera ut (FIFS 2011:13).

Ett tillstånd gäller ett år från beslutsdatum och på den tillståndsgivna mängden fisk eller kräftor som står angivet i beslutet. Man får dela upp utplanteringen i omgångar bara utplanteringen har ägt rum inom den tid som finns angivet i beslutet. Att söka ett utplanteringstillstånd är kostnadsfritt.

Andra tillstånd

Intresset för att ha fisk och kräftor i en damm är stort. Många vill gräva en damm för fisk eller/och kräftor på tomten för att ha till husbehov. Man måste då söka ett tillstånd för att gräva en damm hos Miljöenheten på Länsstyrelsen. I ansökan ska man uppge syftet med att gräva dammen. Att man får tillstånd till att gräva en damm innebär inte automatiskt att man då också har fått ett tillstånd till att plantera ut fisk eller kräftor. Du måste även ansöka om utplanteringstillstånd hos länsstyrelsen.

Flyttning av fisk eller kräftor från ett område till ett annat, räknas som en utplantering och kräver även det ett tillstånd från Länsstyrelsens fiskeenhet.

Illegal utplantering

En utplantering som inte är tillståndsgiven är en illegal utplantering. En icke tillståndsgiven utplantering strider mot Havs- och vattenmyndighetens författningssamling (FIFS 2011:13) och är ett brott. Brott mot dessa bestämmelserna kan ge upp till sex månaders fängelse. Förutom fängelse kan man bli ersättningsskyldig till andra som drabbas av t.ex. sjukdomar till följd av utplanteringen. Ersättningsbeloppet beräknas på den skada som utplanteringen har orsakat. Beloppet kan således bli stort om ett bestånd av flodkräfta eller lax drabbas av en sjukdom till följd av en illegal utplantering.

Vilka arter vill jag plantera ut?

Normalt sett krävs inga extra utplanteringar av en art som redan finns i ett vattenområde, för att skapa ett livskraftigt bestånd. Om arten redan finns i området finns det som regel en biologisk förklaring till att arten inte är talrikare. Pengarna man använder till att köpa fisk eller kräftor för kan användas bättre genom att genomföra biotopförbättrande åtgärder. Genom sådana åtgärder ges möjlighet för fisk och kräftor att skapa självreproducerande livskraftiga bestånd utan att det krävs dyra utsättningar år efter år.
Om man bestämmer sig för att plantera ut fisk eller kräftor finns riktlinjer för vilka arter man kan få tillstånd till och var, samt vilka arter man under inga omständigheter får plantera ut.