Riksintressen

Bestämmelser om riksintressen finns i 3 och 4 kapitlet miljöbalken. Områden som har sådana speciella värden eller förutsättningar att de bedömts vara betydelsefulla för landet i stort kan klassas som område av riksintresse enligt miljöbalken. Syftet med att peka ut ett riksintresse är att säkerställa en användning eller att bevara något för framtiden.

​Områden av riksintresse 

Riksintresse kan gälla för såväl områden som är skyddsvärda på grund av sina speciella natur- och kulturvärden som för områden som är av betydelse för ett speciellt nyttjande (kommunikationer, energiproduktion, energidistribution och så vidare). Områden kan även vara riksintressanta för totalförsvaret.

Begreppet riksintresse används om två olika typer av områden. Dels större områden som riksdagen beslutat om i 4 kap. miljöbalken som anges direkt i lagen sk. särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden och dels områden som är riksintressen enligt 3 kap. miljöbalken och där den ansvariga nationella myndigheten har ett ansvar för att ange anspråk genom sk. grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden.

Riksintresseområden enl. 4 kap. MB i Skåne län

Högexplaterad kust 4 kap. 4§ MB
- sträckningen kustområdena och skärgårdarna från Brofjorden till Simpevarp

Rörligt friluftsliv 4 kap. 2§ MB
-
Kullaberg och Hallandsåsen med angränsande kustområden,
- Kustområdet från Örnahusen söder om Skillinge till Åhus samt
- Sjö- och åslandskapet vid Romeleåsen

Natura 2000 (habitat- och fågeldirektivet)
Områden som benämns Natura 2000 är skyddade enligt MB 7 kap.§27 miljöbalken och med stöd av EU-direktiv; Fågeldirektivet och Art- och habitatdirektivet. Alla områden som är förtecknade i nämnda lagrum utgör riksintressen och berörs därmed av bestämmelser i 4 kap.

 

Riksintresseområden enl. 3 kap. MB i Skåne län

 • naturvården
 • kulturmiljövården
 • friluftslivet och turismen
 • energiproduktion och energidistribution 
 • kommunikationer (vägar, järnvägar, luftfart och sjöfart)
 • yrkesfisket
 • totalförsvaret
 • industriell produktion 
 • vattenförsörjning
 • avfallshantering
 • värdefulla ämnen eller material
 • vattenförsörjning

 

Kartunderlag för riksintressena

Länsstyrelsernas geodatakatalog (2017)

Med Geodatakatalogen kan du söka efter geodata från Länsstyrelserna.
Katalogen innehåller alla länsstyrelsers öppna geodata.
För att söka bland alla underlag så söker du enklast i fritext-fältet.
Om du vill ha fram underlag från en viss länsstyrelse så kan du avgränsa din sökning efter ansvarig organisation. Du kan också välja att avgränsa sökningen till valfritt geografiskt område. Det går att prenumerera på förändringar om du vill vara säker på att alltid ha aktuella data. Mer information om hur du använder Geodatakatalogen finns i manualen.
Observera att samtliga geodata du kan ladda ner från Geodatakatalogen är kostnadsfria, men tänk på att det kan medföra kostnader för nedladdningen om du har en internetanslutning där du betalar för nättrafiken.