7a. Revingefältet

Klass: 2
Motiv: Särprägel
Naturvärde: N B Z R K L G 
Källor: A
Areal: 3455 ha
Beskrivning
Revingefältet är sedan 1960 ett militärt övningsfält, som till övervägande del hålls öppet genom betesdrift. De forna åkrarna och ängarna är idag vidsträckta betesmarker med en tilltalande landskapbild, ibland av savannliknande karaktär. Markförhållandena domineras av sand- och grusavlagringar som avsatts i den forna Vombissjön. Topografin är flack. Höjdryggar finns kring Silvåkra och vid Tvedöra. Lågt liggande områden utgörs av mossar med torvlager eller andra organogena jordar. De gamla mossarna är till stor del utbrutna och numera försumpade och igenvuxna med björk och vide eller innehåller små öppna vattenspeglar. Spåren av torvtäkt är tydliga vid Sandby mosse, väster om Krankesjön och i Silvåkrakärret. I området ligger sjöarna Krankesjön, Fönesjön och Silvåkrakärret. Det senare är resultatet av en utdikning av Silvåkrasjön i slutet av 1800-talet. Vegetationen är på grund av det tidigare markutnyttjandet trivial, men på de vidsträckta sandfälten i de östra delarna och kring Stigsåkra och Tvet, utbreder sig sandgräshedar med borsttåtel som karaktärsart. I områden med rörlig sand växer även strandråg. Floran på sandfälten är en värdefull torrmarksvegetation karaktäriserad av arter som bl a skatnäva, styvmorsviol, vårnagelört, fältmalört, hedblomster, rödven och sandstarr. I fuktigare partier med kalkförekomst finns kalkfuktängar med arter som darrgräs, slåtterblomma, småvänderot och flera arter orkidéer. Djurlivet är mycket rikt och varierat. Fågelrikedomen är stor och området är mycket värdefullt som både häckningsområde och som rast- och övervintringsområde för många fågelarter, särskilt rovfåglar, gäss och andfåglar. Till områdets häckfåglar hör bl a glada, tornfalk, kärrsångare, sommargylling och pungmes. Vid Stensoffa ekologiska station bedrivs sedan lång tid tillbaka fältekologisk forskning. Revingefältet har utomordentligt stor betydelse för allmänhetens rekreation och friluftsliv när militär verksamhet inte bedrivs. I området finns flera avgränsade objekt med särskilt höga naturvärden.

 

Se på karta

/skane/SiteCollectionImages/sv/manniska-och-samhalle/jamstalldhet/vald-i-nara-relationer/samverkan/sepakarta.jpg

Revingefältet.pdf