Översiktsplaner och detaljplaner

​Det är kommunerna som ansvarar för att planlägga för samhällets utveckling; för mark- och vattenanvändning, för utveckling och förändring bebyggelse, infrastruktur med mera. Länsstyrelsen ger råd och har ansvar för att statens intressen tillgodoses i kommunernas planeringen.
PBL - plannivåer

Regler för planläggningen finns i plan- och bygglagen (PBL)

I plan- och bygglagen finns tre olika nivåer för planläggning: regionplan, översiktsplan samt detaljplan och områdesbestämmelser.

Översiktsplanen ger vägledning för beslut om användningen av mark- och vattenområden samt om hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är
inte bindande för myndigheter och enskilda.

Översiktsplanen ger vägledning för närmare planering och tillståndsprövning både enligt plan- och bygglagen och enligt andra lagar som handlar om mark- och vattenanvändning såsom väglag, ellag, miljöbalk med flera.

Den juridiskt bindande regleringen av markens användning och av bebyggelsen inom kommu­nen sker genom detaljplan. I vissa situationer kan detta ske genom områdes­bestämmelser. 

​Läs mer på Boverkets webbplats