Byggfrågor

Innan man bygger något måste man ofta ansöka om bygglov och göra en anmälan. Det gör man hos kommunen där man vill bygga. Kommunens beslut i frågor som rör bygglov och anmälan kan vanligtvis överklagas till Länsstyrelsen.

Fråga kommunen om bygglov

Det är kommunernas uppgift att planlägga och styra markanvändningen. Vänd dig därför till din kommun om du har frågor som rör bygglov, översiktsplaner och detaljplaner. Är du missnöjd med ett bygglov eller en detaljplan kan du överklaga det till oss.

Länsstyrelsen samverkar med kommunerna i deras planläggning.

Mer information om bygglov finns på Boverkets webbplats.

Att överklaga till Länsstyrelsen

Om du inte är nöjd med byggnadsnämndens beslut kan detta överklagas till Länsstyrelsen, men klagomålet skickas först till kommunens byggnadsnämnd. Där kontrolleras att överklagandet kommit in i rätt tid. Av nämndens beslut framgår vilka regler som gäller för överklagande.

Glöm inte att uppge vilket beslut du överklagar samt vilken fastighet och vilken kommun det gäller. 

 

Tillstånd enligt 47 § väglagen

Ska du bygga eller göra en tillbyggnad (t.ex. garage, ekonomibyggnad, altan) eller ska du göra någon annan form av anläggning (t.ex. plank, mur, bullervall, damm) inom tolv meter från ett vägområde behöver du tillstånd från Länsstyrelsen (47 § väglagen).

Länsstyrelsen kan, om det är nödvändigt med hänsyn till trafiksäkerheten, bestämma att avståndet ska ökas. Avståndet ökas då till 30 eller 50 meter, detta gäller framför allt vid större vägar. Kontakta oss för mer information om vilket avstånd som gäller för den väg du tänker bygga vid.

Väglagen (1971:948) på Notisums webbplats

Områden med detaljplan eller krav på bygglov

Du ska vända dig till din kommun för tillstånd om den åtgärd du planerar ska göras inom områden som har en detaljplan eller om det krävs ett bygglov.

Ansökan om tillstånd ska innehålla följande uppgifter:

 • vem som söker tillståndet, namn, adress, telefon och e-postadress
 • fastighetsbeteckning
 • vilken kommun det sker inom
 • nummer på berörd väg
 • typ av byggnad eller anläggning samt konstruktion
 • uppgifter om placering från vägområdet
 • en karta eller situationsplan med byggnadens eller anläggningens placering

Innan vi fattar beslut i ditt ärende får Trafikverket möjlighet att yttra sig.  


Du skickar ansökan till:

Länsstyrelsen i Skåne, 291 86 Kristianstad

eller

skane@lansstyrelsen.se

Avgift för handläggningen

Enligt vägförordningen måste vi ta ut en avgift för handläggningen av din ansökan. 

Avgiften är 2 300 kronor och betalas in till bankgirokonto 102-2912. Ange ditt namn och att betalningen avser 47 § väglagen vid inbetalningen. Handläggningen av din ansökan påbörjas inte förrän avgiften är inbetald

Typ av överklaganden som är aktuella för överlämnande till länsstyrelserna är:

 • Bygglov/marklov/rivningslov
 • Förhandsbesked
 • Föreläggande enligt Plan- och bygglagen
 • Anta detaljplan
 • Ändring av detaljplan
 • Upphävande av detaljplan
 • Anta områdesbestämmelser
 • Anta översiktsplan
 • Upphävande av översiktsplan
 • Byggnadssanktionsavgift
 • Miljöbalken
 • Parkeringstillstånd
 • Livsmedelskontroll
 • Lagen om skydd mot olyckor  

Läs mer om hur överlämnande av överklagande går till.