Plan- och byggfrågor

Länsstyrelsen Skåne tar fram planeringsunderlag för olika områden som visar på vad som är viktigt att ta hänsyn till vid till exempel byggen och markanvändning. Målet är att skapa goda och trygga levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö.

Råd om kommunal planering

Tillsammans med kommuner och andra statliga myndigheter arbetar vi med rådgivning och tar fram regionala planeringsunderlag för den kommunala planeringen med översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser. Här finns rapporter som kan användas som planeringsunderlag

Underlagsmaterial för samhällsplanering

Länsstyrelsen tar fram, sammanställer och tillhandahåller underlagsmaterial om olika förhållanden som är viktiga att känna till vid samhällsplaneringen. Planeringsarbetet påverkas av olika nationella mål och riksintressen, exempelvis när det gäller energiproduktion, naturvård och friluftsliv eller kommunikationer. Länsstyrelsen samordnar också statens intressen och synpunkter i all fysisk samhällsplanering. 

Granskning av kommunal planering

Länsstyrelsen granskar den kommunala planeringen med hänsyn till riksintressen, miljökvalitetsnormer, strandskydd, frågor som rör flera kommuner i länet samt människors hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Fråga kommunen om bygglov

Det är kommunernas uppgift att planlägga och styra markanvändningen. Vänd dig därför till din kommun om du har frågor som rör bygglov, översiktsplaner och detaljplaner. Är du missnöjd med ett bygglov som kommunen nyligen antagit, kan du överklaga det till oss inom en viss tid.

Läs mer om samhällsplanering på Boverkets webbplats.

 

Typ av överklaganden som är aktuella för överlämnande till länsstyrelserna är:

 • Bygglov/marklov/rivningslov
 • Förhandsbesked
 • Föreläggande enligt Plan- och bygglagen
 • Anta detaljplan*
 • Ändring av detaljplan*
 • Upphävande av detaljplan*
 • Anta områdesbestämmelser
 • Anta översiktsplan
 • Upphävande av översiktsplan
 • Byggnadssanktionsavgift
 • Miljöbalken
 • Parkeringstillstånd
 • Livsmedelskontroll
 • Lagen om skydd mot olyckor  

Läs mer om hur överlämnande av överklagande går till.

* Den 1 juli 2016 ändrades plan- och bygglagen så att kommunala beslut att anta, ändra eller upphäva detaljplaner eller områdesbestämmelser inte längre  överklagas till Länsstyrelsen. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för överklagande av beslut som kommunen har meddelat före den 1 juni 2016. Beslut som meddelats av kommunen från och med juni ska gå till mark- och miljödomstolen.