Statlig havsplanering

Statlig havsplanering infördes i lagstiftningen 2014 och processen pågår just nu med att ta fram de första planerna. Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har enligt havsplaneringsförordningen i uppdrag att ta fram förslag till havsplaner för de tre havsområdena Västerhavet, Östersjön och Bottniska viken och ska i förslagsarbetet samverka med ett flertal myndigheter och berörda länsstyrelser.

​Havsplanerna regleras i 4 kap. 10 § miljöbalken och  beslutas av regeringen. Bestämmelserna avser en samlad havsförvaltning i syfte att bidra till långsiktig hållbar utveckling. Havsplanerna ska ge vägledning till myndigheter och kommuner när de prövar anspråk på användningen av områdena. Länsstyrelserna har flera uppdrag i havsplaneringen och ska ta fram, sammanställa och överlämna underlag till HaV. Länsstyrelsen ska aktivt delta HaVs arbete för kommunal medverkan och vara stödjande och samordnande i arbetet gentemot kommuner samt i övrigt hjälpa med att ta fram förslaget till havsplaner. Länsstyrelserna har nyligen haft i uppdrag att föra dialog med kommuner och regioner om HaVs utkast till havsplaner.

Utkast till havsplan för Östersjön

Utkast till havsplan för Västerhavet

Dialog Havs utkast.pdf


Samråd om statliga havsplaner
15 februari – 15 augusti 2018

Den 15 februari publicerar Havs- och vattenmyndigheten (HaV) sitt samrådsförslag till havsplaner. Länsstyrelserna hjälper HaV att hålla i samrådet med kustkommuner, regioner och berörda kommunalförbund. Skåne län omfattas av såväl Västerhavets som Östersjöns planområden. Länsstyrelserna genomför gemensamma startmöten för varje planområde.

Vid mötena ger HaV en introduktion till samrådsmaterialet och respektive planförslag. Vid mötena ger vi utrymme för gruppdiskussion för att ringa in frågor att arbeta vidare med på hemmaplan vid de uppföljande samrådsmötena i respektive län.

Den 13 mars ordnar länsstyrelserna ett gemensamt startmöte i Göteborg inom Västerhavet som omfattar Västra Götaland, Halland och den nordligaste delen av Skåne.

Startmöte för samrådsförslaget för Östersjön sker den 15 mars i Kristianstad. Östersjöplanen omfattar större delen av Skånes kustområden.

Mötena vänder sig i första hand till tjänstemän och politiker inom plan, miljö och näringslivsutveckling på kustkommuner, berörda kommunala bolag, regioner och kommunalförbund. Länsstyrelsen Skåne bedömer att informationen vid startmötena är övergripande varför det inte spelar någon större roll för en kommun vilket möte man väljer.

Program och information om anmälan finns här.

Länsstyrelsen Skåne planerar att genomföra fyra uppföljande samrådsmöten med möjlighet till fördjupade diskussioner under april och maj månad 2018 för kommuner och region med följande områdesindelning:

  • Skånes del av Västerhavet
  • Öresund
  • Sydkusten
  • Ostkusten

Läs gärna HaVs pressmeddelande angående samrådet.

Kontakta gärna samordnaren för havsplanering i Skåne med önskemål om tidpunkt för uppföljande samrådsmöten, Pär Persson, 010-224 15 83, par.persson@lansstyrelsen.se   

Fördjupat underlag för Öresund

Hav har identifierat Öresund som ett fördjupningsområde inom Östersjöns planområde, då området utnyttjas intensivt, samt har naturmiljöer som är värdefulla att bevara. Länsstyrelsen Skåne har därför beviljats  särskilda projektmedel ("Beslut om bidrag från anslag 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö") för att producera ett förslag till fördjupat planeringsunderlag för statlig planering i Öresund. Projektet påbörjades under våren 2016 och har resulterat i ett antal dokument och kartor. I projektet har ett flertal dialogmöten genomförts med kommunerna. Den 15 februari hölls en hearing där olika alternativ på användning av Öresund presenterades.

Planskiss och beskrivning

Planskissen visar förslag på användningar i Öresund. Beskrivningen är ett underlag som förklarar och motiverar valda användningar. Underlaget kommer att användas av Havs- och vattenmyndigheten (HaV) som hjälp för att ta fram samrådsförslag för statlig havsplan för Östersjöns- respektive Västerhavets planområden. Samrådsprocessen för statliga havsplaner kommer att påbörjas under slutet av 2017 och pågå under 6 månader.

Planskiss_Öresund.jpg

Beskrivning Öresund_10april.pdf

Planeringsförutsättningar i Öresund

En rapport planeringsförutsättningar i Öresund är en fördjupad beskrivning av förutsättningarna för att planera i Öresund. Rapporten med bilagor är ett komplement för att få fördjupad förståelse för planskiss och planbeskrivning.

Planeringsförutsättningar Öresund slutlig. docx.pdf

Bilaga 1 Riksintressen small.pdf

Bilaga 2 Befintlig användning i Öresund.pdf

Bilaga 3 Kommunala ställningstaganden.pdf

Bilaga 4 Kommunal användning.pdf

Fortsatt dialog med kommuner i Öresund

Ytterligare projektmedel beviljades i mars 2017 för att kunna förankra underlaget för statlig planering i Öresund genom dialoger med  de politiska ledningarna i kommunerna. En samlad redovisning av projektets dialogprocesser görs efter att alla möten har genomförts. Slutrapportering av projektet sker enligt beslut senast den 20 februari 2018.