Se Skånes K-märkta hus!

 
Idag finns det cirka 9 000 byggnader i Skåne som kommunerna har ”K-märkt”. I kartan till höger kan du se hur länets kommuner sedan 1987 har jobbat med att säkerställa det byggda kulturarvet.

I kartan kan du se de objekt som respektive kommun enligt Plan- och bygglagen (PBL) gett bestämmelser om varsamhet eller skydd för kulturmiljövärden. Bara objekt som getts bestämmelser från 1987, när PBL trädde i kraft, visas. Men äldre bestämmelser om skydd för kulturvärden kan förekomma liksom andra former av bestämmelser.

Länsstyrelsen har av licensskäl endast möjlighet att visa fastighetskartan i skala 1:15000 och mindre.

Kontakta stadsarkitektkontoret!
Om du vill vet mer om vilka bestämmelser som gäller ska du kontakta stadsarkitektkontoret i din kommun. Tänk också på att all ändring av bebyggelse enligt lag ska utföras varsamt så att de kulturhistoriska karaktärsdragen bevaras.

Vad gäller för kulturskyddad bebyggelse?
Med skyddsbestämmelse menas en bestämmelse som skyddar mot förvanskning av ett objekts kulturhistoriska värden. Den gäller befintliga miljöer, byggnader eller byggnadsdelar och anger då att dessa ska bevaras. Rivningsförbud är alltid en skyddsbestämmelse, men en skyddsbestämmelse av en byggnadsdel innebär inte rivningsförbud för hela byggnaden.

Varsamhetsbestämmelse innebär att ändringar av en byggnad ska utföras varsamt så att dess karaktärsdrag bevaras. Ofta anges också hur ändringar kan utföras. Den är avsedd för befintliga miljöer, byggnader eller byggnadsdelar. Skillnaden mellan de båda är att skyddsbestämmelsen syftar till att bibehålla det befintliga utförandet medan varsamhetsbestämmelsen syftar till att bibehålla den befintliga karaktären.