Vård av fornminnen och kulturlandskap

En del fornminnen är stora och tydliga, andra är i det närmaste osynliga. Att bevara dem för framtiden är viktigt, men lika viktigt är att vi vårdar och synliggör. Vad visar de? Varför ligger de just där?
Alunbruket, plats där alun lades i blöt för att lakas ur.

Synliggörande

Fornminnen är olika typer av lämningar efter människors verksamhet i forna tider. De har tillkommit genom äldre tiders bruk och är varaktigt övergivna. Fornminnen hjälper oss att tolka landskapets historiska utveckling.

Många forn- och kulturminnen är också viktiga biotoper för såväl växter som djur.    

Bidrag och avtal om vård

Länsstyrelsen upprättar avtal med kommuner, markägare och entreprenörer för vård av forn- och kulturminnen i Skåne. Årligen lämnas bidrag för röjning, stängsling eller annan skötsel på gravar, ruiner, industriminnen med mera. Här söker du bidrag.

Alla som har forn- och kulturminnen på sina marker kan vårda dem på lämpligt sätt. Samråd med kulturmiljö!

Hur vårdar man?  

Röj bort sly och buskar, på fornlämningarna och renen runt omkring.  Ta bort avfall efter röjningen. Kontakta länsstyrelsen om du ska göra större ingrepp som t ex att ta ned träd.   

Lämna skyddsavstånd

Till en fast fornlämning hör ett skyddsområde. Det kan vara olika hur mycket hänsyn man bör visa när man brukar marken intill en fornlämning. Tänk därför på att t ex inte plöja för nära en fornlämning utan lämna en helst några meters skyddszon.