Kulturmiljövård

Hela Skåne präglas av en påfallande täthet och variation av miljöer. Få andra regioner i landet har i samma omfattning påverkats av nya idéer och innovationer som snabbt fått fotfäste och förändrat landskapet.  

Skånes kulturmiljöer

Skåne är ett län rikt på värdefulla kulturmiljöer. Vår kulturmiljö utgörs bland annat av intressanta byggnader, växlande kulturlandskap, särpräglade kyrkor och fornlämningar med ett tidsdjup över tusentals år.

Lagskydd

Länsstyrelsens kulturmiljöenhet ansvarar för att dessa kulturmiljöer tas tillvara och förvaltas på bästa sätt. Till hjälp finns kulturmiljölagen (SFS 1988:950) som reglerar hur man kan agera och skydda kulturarvet.  

Bidrag

Med hjälp av förordning om bidrag till kulturmiljövård (SFS 2010:1121) beslutar länsstyrelsen om medel till utvalda kulturmiljöer för att skydda, vårda och förmedla vårt kulturarv. Länsstyrelsen informerar och stödjer kunskapsuppbyggande verksamheter. I Skåne finns ett antal museer och konsulter som informerar, dokumenterar och stödjer privatpersoner och kommuner.

Länsstyrelsens ansvar

Länsstyrelsen är regional tillstånds- och tillsynsmyndighet. Länsstyrelsen har också ett ansvar att föra ut den nationella kulturmiljöpolitiken och se till att den får genomslag i länet. Inom myndigheten finns en bred kompetens.