Dalköpinge-Gislöv-Gylle

Området åskådliggör genom de skilda objekten – stenkammargravar, gravhögar, medeltidskyrkor, bybildningar, skifteslandskap – en utveckling från förhistorisk tid till nutid.

Området utgör en del av den sydskånska slättbygden. Vidsträckta åkerfält, agrart präglad bebyggelse – samlad i byar eller som ensamliggande gårdar – och en mångfald av pilerader betonar karaktären av skånsk jordbruksbygd. Gislövsån genomflyter området i dess södra del. Trakten har varit av betydelse alltsedan förhistorisk tid. Uppodling av de kalkrika jordarna företogs redan under stenålder, vilket stenkammargravarna vittnar om. De är belägna i områdets sydvästra del och består av en långdös – Jättegraven – samt två runddösar – den ena benämnd Karlingedösen.

Bronsålderns många gravhögar avspeglar ett fortsatt utnyttjande av markerna. Högarna är samlade i stråk på höjdryggen vid Kulladal och Gyllegård. Samtliga fornlämningar utgör dominerande inslag i landskapsbilden och har vid anläggandet medvetet givits ett högt läge med fri utsikt över hav, land och vattendrag.

Ortnamn i Skåne med ändelsen –köpinge, som Dalköpinge, Kyrkoköpinge, antyder att dessa orter under vikingatid/tidig medeltid kan ha fungerat som handelsplatser. Generellt kan sägas att de skånska –köpingeorterna är belägna några kilometer in från kusten, vid vattendrag som i äldre tid var segelbara.

Sockenkyrkorna inom området är av medeltida ursprung. Bäst bevarade är de i Gislöv och Dalköpinge medan Gylle kyrka under 1800-talet försågs med nytt långhus. Bykärnorna har genom skiftet under tidigt 1800-tal förlorat en del av det ursprungliga gårdsbeståndet. De kvarliggande gårdarna bevarar karaktären av 1800-tal och har även i många fall behållit den gamla slutna gårdsformen. Välbevarad ter sig även prästgården i Gylle, en vitputsad länga från 1840-talet. Gatehusbebyggelsen, i tegel och korsvirke, är speciellt framträdande i Gylle samt till vissa delar även i Gislöv. I den senare byn är allmänningen vid ån, de betade markerna och pileträden ett viktigt inslag i bymiljön.

Motiv för bevarande

Området åskådliggör genom de skilda objekten – stenkammargravar, gravhögar, medeltidskyrkor, bybildningar, skifteslandskap – en utveckling från förhistorisk tid till nutid.