Ljungen

Området ligger i östra delen av Lunds kommun. De periodvis översilade markerna kring Klingavälsån var av största betydelse som ängsmark i forna dagars bondesamhälle. Mellan ängsmarkerna och ljungens gårdar finns hävdade betesmarker och åkrar med kvarstående ekar. Sydväst om Klingavälsån vid den sandiga Vombslätten ligger några mycket välbevarade kringbyggda korsvirkesgårdar. Hasslemölla är en liten vattenkvarn, som tillsammans med tillhörande gårdsbyggnader ligger invid ett av Klingavälsåns biflöden. Kvarnen är liksom en av uthuslängorna byggd i korsvirke. Byggnadsbeståndet tillhör 1800-talets mitt och senare hälft. Förutom gårdarna finns några äldre vitputsade bostadshus vid vägen mot Blentarp. Broarna över Klingavälsån är byggda under 1880-talet och har vardera ett spann.

Motiv för bevarande

Området bevarar karaktären av äldre skånskt kulturlandskap för vilket såväl bebyggelsen som ekhagarna, den öppna odlingsmarken och våtmarkerna är av kulturhistoriskt intresse.

 

Se på karta

/skane/SiteCollectionImages/sv/manniska-och-samhalle/jamstalldhet/vald-i-nara-relationer/samverkan/sepakarta.jpg

Ljungen