Knopparp

Odlingslandskapet vid Knopparp är småbrutet och växlar mellan åker, öppen betesmark och skogsbeten. En av de välbevarade betesmarkerna har hedkaraktär i norra delen och äldre bokar i södra. I området finns även många stenmurar och odlingsrösen. Stensträngar och äldre odlingsrösen visar att ett äldre odlingssystem ligger under det idag synliga skifteslandskapet.

Motiv för bevarande

Knopparp visar ett småskaligt odlingslandskap med många bevarade natur- och kulturvärden, bland annat en bevarad utmarksrest. Stensträngar, stenmurarna och odlingsrösena representerar olika faser av odlingen och visar på en lång kontinuitet i brukandet av området.

 

Se på karta

/skane/SiteCollectionImages/sv/manniska-och-samhalle/jamstalldhet/vald-i-nara-relationer/samverkan/sepakarta.jpg

Knopparp