Vikhög

Längst ute på den udde som skiljer Salviken från Lommabukten ligger Vikhögs fiskeläge. Landskapet är flackt och öppet. Två gravhögar, Vihojarna, vittnar om en tidig bosättning i området. De är anlagda under bronsålder och har ett karaktäristiskt accentuerat läge på en mindre höjdplatå. (Se vidare Trosföreställningar från jägarstenålder till järnålder) Fiskeläget har växt fram under tidigt 1800-tal. Tomterna är små och oregelbundet bebyggda. En mindre hamn finns utritad på skifteskartan från 1830-talet.

Motiv för bevarande

Fornlämningarna visar att det i området funnits en förhistorisk bosättning. Det oregelbundna bebyggelsemönstret, de små fastighetsbildningarna samt de öppna partierna vid hamnen bevarar 1800-talets struktur.

 

Se på karta

/skane/SiteCollectionImages/sv/manniska-och-samhalle/jamstalldhet/vald-i-nara-relationer/samverkan/sepakarta.jpg

Vikhög