Bidrag till kulturmiljövård

I Skåne finns ett stort antal kulturmiljöer med höga kulturhistoriska värden. De utgör betydelsefulla delar av vårt gemensamma kulturarv och det är därför viktigt att vi bevarar, vårdar och berättar om dem på rätt sätt.

För att till viss del stödja fastighetsägare som har fördyrade underhållskostnader på grund av att de förvaltar en byggnad eller miljö som även är ett viktigt kulturarv, kan staten stödja med kulturmiljöbidrag. Statsbidrag får ges till vård av värdefulla kulturmiljöer, tillgängliggörande av värdefulla kulturmiljöer, framtagande av kunskapsunderlag samt arkeologisk undersökning vid bostadsbyggande och mindre arbetsföretag. Detta regleras enligt förordning om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer (SFS 2010:1121).  

Under de senast åren har Skåne län tilldelats ca 13 miljoner kronor som fördelas på runt 100 olika projekt. Bidrag till kulturmiljövård kan sökas för de åtgärder som är kulturhistoriskt motiverade, det vill säga om åtgärden på grund av det kulturhistoriska värdet blir dyrare än normalt underhåll. Bidrag kan även ges till vård av kulturlandskap och fornlämningar samt till informationsinsatser om kulturmiljöer.  

Vem kan få bidrag?

Alla som äger en fastighet kan söka – enskilda personer, hembygdsföreningar, stiftelser eller bolag. Dock kan bidrag inte utgå till fastigheter i statlig ägo eller åtgärder som kan söka kyrkoantikvarisk ersättning.  

Hur stort är bidraget?

De kulturhistoriskt motiverade kostnaderna motsvarar den merkostnad som fastighetsägaren har på underhållet jämfört med vanligt underhåll. Om byggnaden inte används eller brukas – så kallad överloppsbyggnad – kan alla bevarandeåtgärder räknas som kulturhistoriskt motiverade. Medlen som Länsstyrelsen har att fördela är begränsade. Vanligt underhåll är inget Länsstyrelsen har möjlighet att prioritera.    

Ett år med bidrag

Ansökan om kulturmiljöbidrag görs till Kulturmiljöenheten senast 15 oktober varje år. Riksantikvarieämbetet fördelar medlen till landets länsstyrelser i början av näst kommande år. Länsstyrelsen påbörjar därefter fördelningen av medlen i länet. I mars/april har de flesta av ansökningarna om bidrag prövats och besked lämnats till sökande.