Landskapsvård

Kulturlandskap i Ballingstorp

Länsstyrelsen arbetar med landskapsvård för att bevara och synliggöra landskapets värden, och vi ger även information om dessa värden till både närboende och turister.  

Om du vill vårda ett värdefullt kulturlandskap som berättar om länets historia kan du få bidrag eller stöd från Länsstyrelsen för det. Bidragen respektive stöden styrs utifrån olika  prioriteringar.  Insatserna kan både gälla forn- och kulturlämningar och växt- och djurlivet. En viktig del i detta arbete är att ta fram fakta och annan information om kulturlandskapet. Länsstyrelsen ger också stöd till olika EU-projekt som rör kulturlandskapet.   

Bidrag till kulturmiljöer

Länsstyrelsen beslutar årligen om medel till vård av kulturlandskap och fornlämningar. Kontakta kulturmiljöenheten när det gäller t ex forn- och kulturlämningar, vård av skyddad bebyggelse, kulturlandskap och fornlämningar som är skyddade enligt kulturmiljölagen. 

Investeringar i natur- och kulturmiljöer

Landsbygdsprogrammet är en del i EU:s satsningar på tillväxt och god ekonomi i Europa. Landsbygdsprogrammet ska bidra till fler jobb, ökad konkurrenskraft och en bättre miljö. Landsbygdsprogrammet är ett målstyrt program och de innebär att de satsningar som delfinansieras med Landsbygdsprogrammet ska tydligt uppnå de mål som finns.

Sök investeringsstöd för natur och kulturmiljöer

Bidrag till lokala naturvårdsprojekt

Länsstyrelsen lämnar även bidrag till föreningar, företag och enskilda personer som vill driva lokala naturvårdsprojekt (LONA) Om du vill ha bidrag till ett LONA-projekt ska du anmäla det till din kommun som sedan lämnar in ansökan till Länsstyrelsen. Bidraget täcker högst hälften av kostnaderna i ett projekt.