Örnanäs

Delar av Örnanäs är sedan 2006-05-10 skyddat som kulturreservat.
Örnanäs gård, manhuset

Gå till www.ornanas.se

Intressant byggteknik

Det ålderdomliga och välbevarade boningshuset, långloftstugan, är bärare av ett byggnadshistoriskt och byggnadstekniskt värde. Byggnaden är en viktig kunskapskälla för det lokala och regionala byggnadsskicket. Ekonomibyggnaderna från 1860-talet visar en kontinuitet i bebyggelsen framåt i tiden.  

Skogens betydelse för gården

Örnanäs var tidigare en ensamgård men delades 1812 till två gårdar. Gårdarna utvecklades olika, den ena hälften blev en rationell produtionsinriktad skogsgård medan den andra drevs som ett blandat jord-/skogsbruk. Det är blandbruksgården som har kvar sin gårdsbebyggelse medan den andra fastighetens gård ligger i ruin.

Gårdsmiljön hänger nära samman med det omgivande landskapet. Skogen har varit av stor betydelse för ensamgårdens försörjning, med allehanda skogsprodukter och som skogsbete till gårdens kreatur. Den äldre skogen här i Örnanäs har stora biologiska värden.

Skog präglad av plockhuggning och bete

Väsentlig för försörjningen på gården var svedjebruk och skogsbete. Skogen vid Örnanäs är än idag en stor naturskogsliknande barrblandskog. Stora delar av traktens skogar har betats, vilket i Örnanäs idag märks bland annat i sammansättningen av trädslagen. Stora delar av den äldre skogen finns bevarad på den östra fastigheten då det inte drivits något rationellt skogsbruk i modern tid. Enstaka lövängsrester finns också.

Torp

Torpruiner och lämningar berättar om torpdöden på 1800-talet och 1900-talets första hälft.  Det naturskönt belägna Trollatorpet är idag det enda torpet som är bebyggt och bebott.

 

 

 

Kulturmiljöprogram:

Skogens landskap/Örnanäs