Skicka handlingar

Järnvägsplaner, vägplaner och miljökonsekvensbeskrivningar som skickas till Länsstyrelsen för handläggning skickas digitalt via mail samt i ett tryckt exemplar (ritningar i A3-format) till Enheten för samhällsplanering. Om handlingar lämnas i Länsstyrelsens reception ska de vara tydligt märkta med information om att Enheten för samhällsplanering är mottagare.

Den digitala leveransen ska innehålla en innehållsförteckning över handlingarna och namnsättningen av filerna ska följa innehållsförteckningen och eventuell ritnings­förteckning. Det ska tydligt framgå av filernas namn vilken handling de avser. Är någon fil för stor att skicka via mail går det att leverera denna via Sprend eller liknande, alternativt på ett USB-minne.

Handlingar till möten mailas till Enheten för samhällsplanering senast 2 veckor innan mötet.

Mailadress:
skane@lansstyrelsen.se

Ange i ämnesraden vad det är för ärendetyp (t ex begäran om beslut angående betydande miljöpåverkan, godkännande av MKB eller begäran om yttrande).

Postadress:
Enheten för samhällsplanering
Länsstyrelsen Skåne 
205 15 Malmö