Rapporter

Här kan du hitta rapporter som berör infrastrukturplanering

Statligt stöd i infrastrukturplanering

Under 2012 slutförde Länsstyrelsen Skåne projektet ”Identifiera behov av statligt stöd i infrastrukturplanering”. Projektets syfte var att se på vilket sätt statliga aktörer på ett bättre sätt kan stödja kommuner och regioner i deras arbete med planering av vägar och järnvägar. Slutsatserna av projektet visar att det finns brister i dagens infrastrukturplanering. Bland annat kunde man se att

  • Beslut om stora investeringar fattas baserat på föråldrade och undermåliga analyser
  • Bristfälliga processer och dialoger leder till överdimensionerade trafiklösningar och felaktiga prioriteringar
  • Det saknas koppling mellan översiktsplaner och infrastruktruplanering

Rapporten hittar du här.