Farligt gods

Farligt gods transporteras i mycket stora mängder inom och genom Skåne län. Länsstyrelsen ansvarar för vägvalsstyrning för transporter av farligt gods på landsväg.
Godståg

Länsstyrelsen i Skåne upprättar årligen en sammanställning över allmänna vägar i länet. I denna redovisas bland annat rekommenderade vägar för transport av farligt gods kommunvis samt uppställningsplatser för rast och dygnsvila. Här finns även redovisat lokala trafikföreskrifter för vägar och områden där det råder förbud att transportera farligt gods. Sammanställningen och kartan görs bland annat i samarbete med Trafikverket.

Se den årliga vägsammanställningen här (PDF).

Från och med den första januari 2010 gäller nya restriktioner för transport av farligt gods i vägtunnlar. De nya restriktionerna gäller även transporter på Öresundsbron, du kan läsa mer om detta här. Ytterligare information om detta från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap kan du läsa här.

Föreskrifter om transport av farligt gods ADR-S beslutas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

På Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps hemsida finns en uppdaterad Sverigeatlas. Här redovisas samtliga läns lokala trafikföreskrifter i såväl text som på karta. Observera att förändringar i de lokala trafikföreskrifterna uppdateras kontinuerligt på hemsidan men däremot inte i atlasen.

För nedladdning av den uppdaterade Skånedelen gå till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap

Riskpolicy

Behovet av att exploatera mark i utsatta lägen, exempelvis nära transportleder för farligt gods, har ökat i storstadsregionerna. Riskhantering i samhällsplaneringen får därmed en allt viktigare roll. För att förtydliga vikten av riskhänsyn i arbetet med detaljplaner har länsstyrelserna i Skåne län, Stockholms län samt Västra Götalands län gemensamt tagit fram en riskpolicy. Policyn vänder sig främst till kommunala tjänstemän som arbetar med fysisk planering, konsulter och andra samhällsplanerare och ska vara ett stöd i arbetet med översiktsplaner och detaljplaner.

Längst upp till höger finns riskpolicyn att ladda ner i pdf-format.

Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen

Länsstyrelsen i Skåne län har parallellt med riskpolicyn ovan utarbetat fördjupade riktlinjer för hur riskhänsyn kan tas i samhällsplaneringen. Riktlinjerna avser vägar och järnvägar där farligt gods transporteras. 

Dessa riktlinjer har sammanställts i ett dokument som tydliggör de grunder som Länsstyrelsen avser att tillämpa vid överväganden om säkerhet i samhällsplaneringen. Detta gäller främst nyetablering eller ombyggnation i områden nära transportleder där farligt gods transporteras. 

Riktlinjerna är avsedda som hjälpmedel för att möjliggöra en tydligare hantering av planärenden och därigenom minska arbetsbördan för Länsstyrelsen i granskningsprocessen. 

Dessutom vill Länsstyrelsen i Skåne län, genom riktlinjerna, inom länet öka och sprida kunskapen kring riskfrågor i allmänhet och hanteringen av riskfrågor vid samhällsplanering intill leder där farligt gods transporteras i synnerhet. Dokumentet är även utformat så att det är ett hjälpmedel och ett stöd för dem som upprättar beslutsunderlagen.

Längst upp till höger finns dokumentet att ladda ner i pdf-format.