Trafikföreskrifter

Det går inte att reglera bort alla trafikproblem. Det handlar i många fall om att vi måste ändra vårt trafikbeteende och följa de trafikregler som gäller för att olyckor ska kunna undvikas.

I trafiken finns inga rättigheter! I trafiken finns bara skyldigheter trafikanter emellan.

Du måste som trafikant vara varsam

I trafikförordningen finns vissa grundläggande varsamhetsregler. Dessa regler innebär att en trafikant ska iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna på platsen.  Trafikanterna ska också visa särskild hänsyn mot barn, äldre och personer med funktionshinder.

Varsamhetsreglerna innebär även att fordonets hastighet ska anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det framför varje hinder som går att förutse. Föraren av ett fordon ska alltså, oavsett vilken övre formell fartgräns som gäller, hålla en med hänsyn till omständigheterna tillräckligt låg hastighet då fordonet närmar sig till exempel barn som uppehåller sig på eller bredvid vägen.

Trafikanterna kör för fort

Trafikanterna ska visa hänsyn till sina medtrafikanter och de som uppehåller sig på eller intill vägen. Oavsett vilken hastighetsbegränsning som gäller på vägen får trafikanten inte köra fortare än vad trafiksituationen medger.

Länsstyrelsen får in många ansökningar från privatpersoner och vägföreningar om hastighetssänkningar. Ansökan motiveras ofta med att trafikanterna kör för fort utanför den sökandes hus eller på vägföreningens väg/-ar. Den eller de som söker hänvisar till att deras hus ligger intill vägen samt till att barn och djur uppehåller sig intill vägen. De flesta av ansökningarna avslås. En av anledningarna till detta är att det är en fråga för Polismyndigheten att övervaka hastigheterna på vårt vägnät. Länsstyrelsen kan inte reglera bort att trafikanterna inte följer gällande hastighetsbegränsningar och inte är så varsamma som trafikmiljön kräver.

Ansökningarna motiveras ofta med att vägen är en smal och krokig grusväg där det är olämpligt att hålla bashastigheten (70 kilometer i timmen).  En hastighetsbegränsning talar bara om vilken den maximalt tillåtna hastigheten är på vägsträckan. Hastighetsskyltarna visar inte vilken hastighet som är lämplig på hela vägsträckan. Trafikanten är skyldig att anpassa hastigheten i förhållande till vägens standard, det vill säga sänka farten under tillåten hastighetsgräns.

Sikten är skymd

Länsstyrelsen får ofta in synpunkter på att man vill ha sänkt hastighet på grund av att sikten är skymd vid utfarter från fastigheter och vid vägkorsningar.

I ansvaret för väghållningen ingår att se till att vegetation som medför olägenheter för trafiksäkerheten tas bort. Det finns en skyldighet även för varje enskild fastighetsägare att se till att vegetationen på fastigheten inte inverkar negativt på trafiksäkerheten. Är sikten skymd av vegetation ska detta åtgärdas genom röjning av vegetationen och inte genom sänkt hastighet.

Enskilda vägar

Den enskilda vägens ägare har bland annat möjlighet att sätta upp skyltar med rekommenderad hastighet och att bygga vägbulor. På Trafikverkets hemsida finns mer information.

Ansökan

Ansökan om lokala trafikföreskrifter ska göras genom att fylla i blanketten Ansökan om lokala trafikföreskrifter. Till ansökan ska du bifoga en karta där den aktuella vägsträckan är markerad. Läs all information på denna sida innan du fyller i och skickar in ansökan.

Beror trafikproblemen egentligen på att trafikanterna håller en för hög hastighet i förhållande till gällande hastighetsbegränsning ska du vända dig till Polismyndigheten. Frågor om fartkameror, övergångsställen, varningsmärken och fysiska förändringar av en väg (exempelvis vägbulor) prövas av väghållaren (Trafikverket eller kommunerna).

Tänk på att en ansökan om tillfälliga lokala trafikföreskrifter i samband med ett evenemang eller liknande måste lämnas in minst 2 månader innan evenemanget ska äga rum (3 månader om ansökan gäller många vägar) för att Länsstyrelsen ska hinna besluta i ärendet och vägmärkena sättas upp. Det är Trafikverket som ansvarar för uppsättning och nertagning av vägmärken. Kostnaden för Trafikverkets arbete får du som sökande betala om ansökan avser tillfälliga lokala trafikföreskrifter.

Om länsstyrelsen avslår ansökan, kan beslutet överklagas till Transportstyrelsen. Överklagandet ska skickas in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Länsstyrelsen skickar sedan överklagandet tillsammans med alla handlingar i ärendet till Transportstyrelsen för prövning.

 

 

 Läs mer

 Lagar och förordningar