Antikvarisk medverkan

För att uppnå ett bra resultat vid restaurering och ombyggnad av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse är det viktigt att antikvarisk expertis medverkar genom hela processen –från planering till slutbesiktning. Syftet med en sådan medverkan är bland annat att dokumentera arbetena och se till att de kulturhistoriska värdena tas tillvara. Enligt kulturmiljölagen får länsstyrelsen i tillstånd om ändringar på kyrkor/begravningsplatser och byggnadsminnen ställa villkor om hur arbetena ska utföras samt vilken dokumentation som behövs. Detsamma gäller för bidrag enligt vad som anges i förordningen om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer. Ett sådant villkor kan vara att arbete ska följas av antikvarisk expertis. Läs mer på Riksantikvarieämbetet Vägledning avseende antikvarisk medverkan.

Fördelning av ansvar och kostnader

Det är fastighetsägarens ansvar att se till så att länsstyrelsens beslut och villkor följs. Till sin hjälp har fastighetsägaren den antikvariska experten. I samband med att fastighetsägaren ansöker om ändring av ett byggnadsminne eller kyrka/begravningsplats samt bidrag till kulturmiljövård ska det anges vem fastighetsägaren har för avsikt att anlita som antikvarisk expert. Därefter gör länsstyrelsen en bedömning om behovet av antikvarisk medverkan samt om personen, företaget eller institutionen är lämplig utifrån ovan ställda krav.  

Det är fastighetsägaren som står för kostnaderna för medverkan och dokumentation. Överenskommelse om kostnaden görs därför mellan fastighetsägaren och den antikvariska experten. Vid vård- och underhållsarbeten på byggnadsminnen har fastighetsägaren möjlighet att söka bidrag hos länsstyrelsen. Vid beviljat bidrag kan även bidrag för antikvarisk medverkan och dokumentation ges. För arbeten på kyrkor finns det möjlighet att söka kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkobyggnadsbidrag hos Lunds stift. 

Informationen här finns även att läsa i Länsstyrelsens Policy för antikvarisk medverkan.