Byggnadsvård

Rosenvingehuset i Malmö, byggt under 1500-talet

Byggnadsvården är en del i Länsstyrelsen Skånes långsiktiga arbete för att bevara länets kulturmiljö. För att bebyggelse ska behålla sitt kulturhistoriska värde är det viktigt att vård och underhåll samt ombyggnader sker utifrån de enskilda husens förutsättningar. Det är också viktigt att använda kulturhistoriskt riktiga material och metoder för att ta tillvara på byggnadernas karaktär och utseende samtidigt som man värnar om de traditionella hantverken.

Rådgivning

Regionala museer har rådgivning om byggnadsvård.

Helsingborgs museer

Kulturen i Lund

Malmö museer

Regionmuseet

Vems ansvar?

Kulturmiljövården i Sverige bygger på att den tillhör oss alla och att ansvaret för detta även vilar hos alla. I praktiken har givetvis enskilda fastighetsägare ett större ansvar som förvaltar kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. Ibland innebär det att man har ett ansvar att underhålla en miljö som i övrigt inte fyller någon funktion, andra gånger att material och hantverksmetoder inte kan väljas hur som helst utan ska var anpassade efter t ex byggnadens ålder.  

Tänk efter före - gör inget förhastat

Många gånger ser en byggnad mer nedgången ut än den verkligen är och det kan vara lätt att ryckas med och göra mer än vad som egentligen är nödvändigt. Innan en renovering genomförs är det viktigt att få överblick av behoven, samtidigt som man beslutar sig för på vilken nivå insatsen ska ligga.   Arkivstudier kan ge mycket kunskap om byggnadens historia, framför allt i kombination med undersökningar av själva huset. Det lönar sig att satsa tid och pengar på en bra projektering där olika aspekter på kommande renoveringar tas fram, istället för att i efterhand konstatera att renoveringen blev alltför omfattande.  

Minimera ingreppen

Gör bara så mycket som egentligen behövs, det sparar pengar samtidigt som autenticiteten bibehålls. Om några fönsterkarmar är rötskadade så bör bara de angripna delarna åtgärdas, istället för att samtliga fönster ersätts med nytillverkade. En byggnads kulturhistoriska värde är delvis kopplat till det ursprungliga skicket, vilket minskar när originaldelar tas bort.  

Använd beprövade material och hantverkstekniker

En äldre byggnad är oftast uppförd med väl beprövade material och metoder, baserat på människans samlade erfarenhet av byggande. Antalet material är relativt litet och man vet av erfarenhet hur de ska bearbetas, hur de åldras och hur de fungerar tillsammans. Ett traditionellt hus är konstruerat för att hålla. Materialen kan underhållas och dess delar kan åtgärdas oberoende av varandra. Tänk även på att moderna, så kallade underhållsfria material inte kan underhållas. När de börjar åldras måste de ersättas.  

Använd rätt material och teknik

Tillsyn och underhåll är en grundläggande vårdinsats. Utan underhåll förfaller byggnader snabbt, men felaktigt utförda åtgärder påskyndar processen. Det är billigare att med anpassade material och metoder kontinuerligt underhålla en byggnad än att med stora och dyra ingrepp rädda den ur förfall.