Byggnadsvård 

Rosenvingehuset i Malmö, byggt under 1500-talet
Rosenvingehuset i Malmö, byggt under 1500-talet Foto: Alice Öberg, Länsstyrelsen i Skåne län

Byggnadsvården är en del i Länsstyrelsens långsiktiga arbete för att bevara länets kulturmiljö. Du kan ansöka här om byggnadsvårdsbidrag.

För att bebyggelse ska behålla sitt kulturhistoriska värde är det viktigt att vård och underhåll samt ombyggnader sker utifrån de enskilda husens förutsättningar. Det är också viktigt att använda kulturhistoriskt riktiga material och metoder för att ta tillvara på byggnadernas karaktär och utseende samtidigt som man värnar om de traditionella hantverken.

Enskilda personer, kommuner, stiftelser och bolag kan ansöka hos Länsstyrelsen om ett statligt bidrag för att vårda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, ett så kallat byggnadsvårdsbidrag. Upprustning som blir dyrare än normalt kan delvis finansieras genom bidraget, vi kan ge 50–90 procent av den överkostnad som är kulturhistoriskt motiverad.

Vems ansvar?

Kulturmiljövården i Sverige bygger på att den tillhör oss alla och att ansvaret för detta även vilar hos alla. I praktiken har givetvis enskilda fastighetsägare ett större ansvar som förvaltar kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. Ibland innebär det att man har ett ansvar att underhålla en miljö som i övrigt inte fyller någon funktion, andra gånger att material och hantverksmetoder inte kan väljas hur som helst utan ska var anpassade efter t ex byggnadens ålder. 

Kulturmiljöbidragets syfte

För att till viss del stödja fastighetsägare som har fördyrade underhållskostnader på grund av att de förvaltar en byggnad eller miljö som även är ett viktigt kulturarv, kan staten stödja med Kulturmiljöbidrag.  Statsbidrag får ges till vård av värdefulla kulturmiljöer, tillgängliggörande av värdefulla kulturmiljöer, framtagande av kunskapsunderlag samt arkeologisk undersökning vid bostadsbyggande och mindre arbetsföretag. Detta regleras enligt Bidragsförordningen SFS 2010:1121. Efter en nationell tilldelning till de olika länen fördelar Länsstyrelsen bidragen inom länet. Byggnader som förvaltas av statlig myndighet eller som är berättigad att söka kyrkoantikvarisk ersättning kan dock inte tilldelas medel.

Ansök senast ...

Ansökan om kulturmiljöbidrag görs till Kulturmiljöenheten senast i mitten av oktober varje år. Fördelning av medel sker därefter under kommande vår.