Bidrag till byggnadsvård

Vid fördelningen tas hänsyn till flera faktorer. Enligt bidragsförordningen får bidrag lämnas för kulturhistoriskt motiverade kostnader vid vård av byggnadsminnen, bebyggelse i kulturreservat och bebyggelse som är av riksintresse för kulturmiljövården. Vidare står det att bidrag får även lämnas till vård av andra värdefulla kulturmiljöer som har särskild betydelse för förståelsen av historiska sammanhang eller som har särskild lokal eller regional betydelse.  

Kulturhistoriskt värde

Främst görs en bedömning av byggnadens kulturhistoriska värde. Där är bland annat den skånska kulturmiljöprofilen vägledande med för Skåne typiska kulturmiljöer så som vindmöllor, slottsmiljöer med vallgravar, äldre byggnader inom livsmedelsindustrin, järnvägsmiljöer med mera. Hänsyn tas även till själva åtgärden, hur den är utformad, vad den syftar till, om byggnaden brukas och om den är tillgänglig för allmänheten.  

Vård som är kulturhistoriskt motiverad

Länsstyrelsen prioriterar vårdande insatser samt delar av de kostnader som är kulturhistoriskt motiverade. Bidraget kan alltså inte täcka alla omkostnader man har. Vid bedömning av bidragets storlek tas hänsyn till vilken typ av åtgärd det handlar om samt hur byggnaden används. Bidraget syftar inte till att täcka vanligt underhåll, till rekonstruktioner, eller till andra åtgärder som ökar byggnadens bruksvärde. Kulturhistoriskt inriktad byggnadsvård kan kosta mer än andra åtgärder. Det är de kulturhistoriskt motiverade merkostnaderna som är bidragsberättigade. Merkostnaden utgörs vanligen av prisskillnaden mellan enklare åtgärder och kulturhistoriska åtgärder. Bidraget täcker i de flesta fall bara en del av de kulturhistoriska merkostnaderna. Bidrag kan även omfatta kostnad för antikvarisk medverkan.   

För mer information om bidraget, se till höger på sidan under information om bidrag till kulturmiljöer eller sök bidrag här.