Frågor och svar om förordnanden och kallelser i bostadsrättsföreningar

 

-Vem på länsstyrelsen ska man vända sig till när det är problem i en bostadsrättsförening?

Länsstyrelsen är varken registreringsmyndighet eller tillsynsmyndighet för bostadsrättsföreningar och kan därför inte hjälpa till vid allmänna problem i föreningen. Enligt lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar kan dock länsstyrelsen fatta beslut i följande ärenden:

1.      Förordnande av medrevisor

2.      Förordnande av särskild granskare

3.      Kalla till föreningsstämma när styrelsen underlåter detta.

Ansökan enligt ovan sänds skriftligt till Länsstyrelsen i Skåne län, Förvaltningsjuridiska enheten, 291 86 Kristianstad.

-Vi vill ha en ”extern” revisor för granskning av vår bostadsrättsförening, hur gör vi?

Om det inte går att få ett majoritetsbeslut vid föreningsstämma kan länsstyrelsen utse medrevisor. Enligt 8 kap 2 § i lagen om ekonomiska föreningar, har varje medlem rätt att föreslå att det hos länsstyrelsen begärs att en medrevisor utses att delta i revisionen tillsammans med de övriga revisorerna. Förslaget ska framställas på en föreningsstämma där revisorsval ska ske eller där förslaget enligt kallelsen till stämman ska behandlas. Om förslaget har biträtts av minst en tiondel av samtliga röstberättigade eller en tredjedel av de vid stämman närvarande röstberättigade, ska styrelsen inom en vecka göra framställning hos länsstyrelsen om att medrevisor utses. Försummas detta får varje röstberättigad göra sådan framställning. Medrevisorn ska tjänstgöra för tiden t o m ordinarie föreningsstämma under nästa räkenskapsår.

 -Vi bor i ett äldre hus sedan några år ombildat till bostadsrättsförening. Under förra räkenskapsåret såldes tre lägenheter men endast en fanns redovisad i årsredovisningen. Vad kan vi göra?

Om man misstänker oegentligheter finns det möjlighet att få utsett en särskild granskare. Enligt 8 kap 17 § lagen om ekonomiska föreningar kan varje röstberättigad väcka förslag om att länsstyrelsen ska utse granskare för särskild granskning av föreningens förvaltning och räkenskaper under viss förfluten tid eller av vissa åtgärder eller förhållanden i föreningen. Förslaget ska framställas på en ordinarie föreningsstämma eller på en stämma där ärendet enligt kallelsen ska behandlas. Om förslaget har biträtts av minst en tiondel av samtliga röstberättigade eller en tredjedel av de vid stämman närvarande röstberättigade, ska styrelsen inom en vecka göra framställning hos länsstyrelsen om att granskare ska utses. Försummas detta får varje röstberättigad göra sådan framställning.

 -Vår bostadsrättsförening kallar inte till extra föreningsstämma trots att vi lämnat in en begäran om det till styrelsen undertecknad av mer än en tiondel av medlemmarna. Vad kan vi nu göra?

Enligt 7 kap 7 § i lagen om ekonomiska föreningar ska styrelsen kalla till föreningsstämma. När en stämma ska hållas enligt ovan nämnda lag eller enligt föreningens stadgar och styrelsen inte kallar, ska länsstyrelsen på anmälan av en styrelseledamot, revisor eller någon röstberättigad, på föreningens bekostnad sammankalla stämman.

- Vilka handlingar krävs och hur lång är handläggningstiden när länsstyrelsen ska kalla till föreningsstämma?

Till ansökan om kallelse till föreningsstämma ska bifogas:

  • Bestyrkta kopior av förenings stadgar och aktuellt registreringsbevis från Bolagsverket.
  • Handling som visar att det för uppgivet ändamål skriftligen begärts av en revisor eller minst 10 % av samtliga röstberättigade medlemmar eller det mindre antal som kan vara bestämt i stadgarna.
  • Uppge tidpunkt (datum och klockslag) och lokal med fullständig adress. För att få fram en rimlig tidpunkt för stämman bör, med beaktande av länsstyrelsens handläggningstid inklusive tid för överklagande, minst fyra veckor läggas till den max kallelse tid som anges i förenings stadgar.
  • Om kallelse enligt stadgarna ska skickas till varje medlem krävs kopia av aktuell medlemsförteckning med fullständiga adresser. Om länsstyrelsen skickar ut kallelserna debiterar länsstyrelsen föreningen kostnaden för portot. Om sökanden är villig att själv dela ut kallelserna önskas endast uppgift om antalet medlemmar.
  • Om kallelsen enligt stadgarna endast ska anslås på föreningens anslagstavlor, krävs bekräftelse från sökanden att hon/han åtar sig att anslå kallelsen samt uppgift om antalet anslagstavlor.

- Finns det någon annan myndighet eller organisation som sysslar med frågor om bostadsrättsföreningar?

Ja, Bolagsverket är registreringsmyndighet för bostadsrättsföreningar.

-Var förvaras ekonomisk plan för en bostadsrättsförening?

Ekonomisk plan för bostadsrättsförening från 1971 och framåt förvaras på Bolagsverket. Äldre planer förvaras hos Landsarkivet. Planer från fd Malmöhus län från åren 1971-1986 förvaras dock på Länsstyrelsen i Skåne läns Malmö-kontor.

Från den 1 november 2013 är det Bolagsverket som kallar till bolags- och föreningsstämma och förordnar revisorer, med- och minoritets-revisorer samt särskilda granskare för bolag och föreningar.

Länk till Bolagsverket